geopolitics

გეოგრაფიული მდებარეობის გავლენა მსოფლიოს ხალხთა და კერძოდ საქართველოს ისტორიაზე, პოლიტიკურ ძლიერებასა და დემოგრაფიაზე.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისდემოგრაფიული და სოციოლოგიური კვლევისინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი ზაზა წიქორიძე

ქართველი მკითხველისათვის ალბათ საინტერესოა იმ მიზეზებში გარკვევა, თუ რატომ იყო საქართველო თავისი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე მუდამ მცირერიცხოვანი. რატომ ვერ მოვახერხეთ ჩვენც  ისეთი დიდი იმპერიის შექმნა როგორც ზოგიერთმა სხვა ხალხმა? რატომ იყო საქართველო ხშირად უცხოელების მიერ დაპყრობილი? რა იყო ამისი მიზეზი? ქართველთა უუნარობა, თუ არსებობდა რაიმე ხელის შემშლელი ობიექტური მიზეზი?    ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად კარგ სამსახურს გაგვიწევს მსოფლიო ისტორიის უმთავრესი მომენტების და მსოფლიო მასშტაბის იმპერიების წარმოშობისა და დაცემის მიზეზებში გარკვევა. ამ ნაშრომში ისეთ დეტალებზე, რომელიც ქვეყნებს შორის მხოლოდ საზღვრების შეცვლას იწვევდა და მსოფლიო რუქაზე გლობალურ გავლენას არ ახდენა, ყურადღებას არ გავამახვილებთ. ქვემოთ დავინახავთ, რომ მსოფლიო მასშტაბის იმპერიის შექმნას ახერხებდა ის ხალხი, რომელიც გარკვეული პერიოდი ხელსაყრელ საგარეო ვითარებაში ცხოვრობდა, რაც უფრო დიდ ხანს გრძელდებოდა ეს ხელსაყრელი ვითარება, მით მეტი შანსი ჰქონდა ამ ხალხს გაძლიერებულიყო. ასეთი ხელსაყრელი საგარეო ვითარება კი ხშირად იმ ხალხს ექმნებოდა, ვინც თავისი დროის ცივილიზებული სამყაროს პერიფერიაზე ცხოვრობდა, რომლებიც არ იყვნენ შეწუხებულნი უცხო ტომელთა გაუთავებელი თარეშით და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, უცხოელთა მრავალსაუკუნოვანი ბატონობით. ცივილიზებული სამყაროს  ცენტრში მცხოვრებ ხალხს, კი თავი ჰქონდა გაბეზრებული პერიფერიებიდან შემოჭრილი ბარბაროსული ტომების ლაშქრობებით, თუ მეზობელ სახელმწიფოებთან ბრძოლით, რაც მათ გაძლიერებისა და ძალების მოკრეფის საშუალებას არ აძლევდა. ამას თვალნათლივ დავინახავთ თუკი მსოფლიოს რუქებს ძვ.წ. მე-3 ათასწლეულიდან მოყოლებული დღემდე ქრონოლოგიურად დავალაგებთ და დავაკვირდებით.    ცივილიზებული სამყაროს მიმართ პერიფერიული მდებარეობის გარდა,  როგორც ქვემოთ გამოჩნდება, გარკვეული ხელის შემწყობი ფაქტორი უნდა ყოფილიყო ამ ხალხების ცივილიზებულ სამყაროსთან სიახლოვე და მათთან კავშირი. როგორც ჩანს, ერთდროულად ცივილიზაციის სიახლოვე და მისი პერიფერიაზე ყოფნა ხელსაყრელი პირობაა ამ ქვეყნების გაძლიერებისათვის. თუმცა ეს არ არის მათი გაძლიერების საკმარისი პირობა. გარდა ამისა, ეროვნულ ტრადიციებს, კულტურას, რელიგიას და როგორც ახლა ამბობენ, ცივილიზაციურ რესურს აქვს დიდი მნიშვნელობა სხვა ფაქტორებთან ერთად1.     ცივილიზაციის ცენტრის სიახლოვე, პერიფერიაზე მცხოვრებ ხალხებს საშუალებას აძლევდა ზიარებოდნენ იმ დროის უახლეს ცოდნას, გამოცდილებას და ტექნოლოგიებს. შეეძლოთ იგი თავის სასარგებლოდ გამოეყენებინათ გარეშე მტრებისაგან ზედმეტი შეწუხების გარეშე და მოძლიერებულიყვნენ, უპირველეს ყოვლისა დემოგრაფიულად, რადგანაც უახლესი მიღწევების გადმოღება აუმჯობესებდა ცხოვრების პირობებს. ეს იწვევდა სიკვდილიანობის შემცირებას და გამრავლებას, ეს კი მაშინდელ სამყაროში ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო სამხედრო და შემდეგ პოლიტიკური სიძლიერის გზაზე. გაძლიერების შემდეგ ისინი ცდილობდნენ, რომ უფრო მდიდარი და უკეთესი მიწები ჩაეგდოთ ხელში. დემოგრაფიულ სიძლიერეს ტერიტორიების ერთგვაროვნებაც უწყობდა ხელს. როგორც ცნობილია მთიანი და ხეობიანი ტერიტორია იწვევს ეთნოსების დაშლას, რადგანაც სუსტდება კავშირები მონათესვე ტომებთან. ერთგვაროვან ტერიტორიაზე კი კავშირები უფრო მტკიცეა. ამიტომ დემოგრაფიული და შემდეგ პოლიტიკურად გაძლიერების მეტი შანსი ჰქონდა იმ ხალხს, რომელიც ფართო, ვაკე ადგილებში, სტეპებში, თუ უდაბნოებში ცხოვრობდა.    მსოფლიო ისტორიის შესწავლისას გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ბარბაროსები ანგრევენ ძველ ცივილიზაციებს და თითქოს აფერხებენ განვითარებას. რეალურად კი ისინი ზრდიან ცივილიზაციის საზღვრებს და სულ უფრო მეტ არეალზე ავრცელბენ იმ დროისათვის მოწინავე ცხოვრების წესს. შემდეგ სხვა ხალხი აღმოჩნდება გაფართოებული ცივილიზაციის პერიფერიაზე, ისარგებლებს ამით, გაძლიერდება და იწყებს მისთვის უფრო მდიდარი და სანუკვარი ძველი ცივილიზებული სამყაროს დაპყრობას.    ამ გრძელი წინასწარი განხილვის შემდეგ დავუბრუნდეთ მსოფლიოს რუქას და ვნახოთ მტკიცდება თუ არა ჩვენი მოსაზრება ისტორიით.    ცნობილია, რომ ცივილიზაციის აკვნად ითვლება შუამდინარეთი (მესოპოტამია, ბაბილონი), სადაც ძვ.წ. მე-3 ათასწლეულში აღმოცენდა მიწათმოქმედება, თითქმის იმავე დროს ჩაისახა მიწათმოქმედება ნილოსის შესართავთან და ცოტა მოგვიანებით ჩინეთში ხუანხეს ნაპირებზე. მზე, სარწყავი წყალი და შლამიანი ნიადაგი ხელს უწყობდა ამ ადგილებში მიწათმოქმედების განვითარებას2.    შუამდინარეთში ჩამოყალიბდა და დაწინაურებული მიწათმოქმედების გამო, გაძლიერდა ბაბილონის სამეფო. მოგვიანებით იგი შეავიწროვა მის პერიფერიაზე მყოფმა ასურეთმა, რომლის საზღვრებმაც ძვ.წ. მე-8 საუკუნეში ხმელთაშუა ზღვას მიაღწია3 (იხ. დანართი 1). ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზევე მდებარეობდა ეგვიპტის სამეფოც. ასე, რომ ხმელთაშუა ზღვის სამხრეთ სანაპიროსთან ჩაისახა ცივილიზაციის ორი კერა. თითქმის იმავე დროს გაჩნდა ცივილიზაციის მესამე კერაც ჩინეთში.  1) ა.გ. მოვსესიანი, ს.ბ. ოგნივცევი ,,მსოფლიო ეკონომიკა”, ტ.1., თბილისი, 2004. გვ.2872) ა.გ. მოვსესიანი, ს.ბ. ოგნივცევი ,,მსოფლიო ეკონომიკა”, ტ. 2. თბილისი, 2004. გვ.1703) მ. სანაძე,  თ. ბერაძე,  კ.  თოფურია  ,,საქართველოს ისტორიული ატლასი”, ,,საქართველოს მაცნე”, თბილისი,  2003. რუქა 3.   ძვ.წ მე-15 საუკუნიდან წინა აზიაში გაძლიერდა ხეთების სამეფო. მას თავიდან ამ ცივილიზაციების მიმართ პერიფერიული მდებარეობა ეკავა, ხოლო ამ ქვეყნების გაფართოების შემდეგ, კი იმ დროისათვის მაღალ განვითარებული ქვეყნების შუაში მოექცა და შედარებით უფრო ადრე დაიშალა. რადგანაც შუა მდებარეობა ზრდის მეზობლებთან კონფლიქტების რიცხვს, რაც შუა მდებარე ქვეყანას ასუსტებს.    როგორც უკვე ვთქვით, თავდაპირველად მსოფლიოში ჩამოყალიბდა სამი ცივილიზაციის ცენტრი, რომელთაგან ორის საზღვარი, უკვე ძვ.წ. პირველ ათასწლეულში, ხმელთაშუა ზღვასთან გადის, ეგვიპტისა და შუამდინარეთის სახელმწიფოების სახით.    ამ პერიოდიდან იწყება ის უმნიშვნელოვანესი პროცესები, რამაც გამოიწვია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მცხოვრები ხალხების, სხვა ხალხებთან შედარებით, დაჩქარებული განვითარება. ხმელთაშუა ზღვა შავ ზღვასთან ერთად არის უნიკალური აუზი, რომელსაც ანალოგი არ აქვს მთელს მსოფლიოში. იგი თბილი ზღვაა, რაც მთავარია ჩაკეტილია და პრიმიტიული გემებით მოცურავე მეზღავურები დაცული იყვნენ მსოფლიო ოკეანეში დაკარგვისაგან. იგი მოქცეულია სამ კონტინენტს შორის და შემოსაზღვულია ძალიან დიდი პერიმეტრის მქონე სანაპიროთი. დიდი სანაპირო ზოლი მოიცავს განსხვავებულ ბუნებრივ პირობებს, ასევე ძველი ცივილიზაციის ორ ცენტრს, რაც ვაჭრობის განვითარებისა და საქონლის გაცვლისათვის ძალიან ხელსაყრელი იყო. მასში უამრავი კუნძული და ორი ზღვაში ღრმად შეჭრილი ნახევარკუნძულია, რაც ნაოსნობას აიოლებს. განსაკუთრებით ბევრი კუნძული და ყურეა (ყურე ცუდ ამინდში გემებისათვის კარგი თავშესაფარია) ეგეოსის ზღვაში. აქედან გამომდიანრე აქ არის მსოფლიოში უპრეცედენტოდ ხელსაყრელი პირობები პრიმიტიული ნაოსნობისა და მისი გამოყენებით ვაჭრობის განვითარებისათვის. ხმელთაშუა ზღვის ეს უპირატესობები კარგად შეამჩნია რუსმა გეოპოლიტიკოსმა ლევ გუმილიოვმა1.      ხმელთაშუა ზღვისა და შავი ზღვის აუზების გეოგრაფიული ცენტრი დაახლოებით საბერძნეთისა და ეგეოსის ზღვის მახლობლად არის. გარდა ამისა, როგორც ვთქვით, იგი უამრავი კუნძულით არის დახუნძლული. იქვე მის სამხრეთით იყო ორი იმ დროისათვის ყველაზე მაღალ განვითარებული სახელმწიფოს სანაპირო. ასე, რომ იმ ხალხს, ვინც ეგეოსის ზღვის მახლობლად სახლობდა, ჰქონდა ყველაზე ხელსაყრელი პირობა ვაჭრობის განვითარებისათვის.     სწორედ ამის გამო ხმელთაშუა ზღვაზე ძვ.წ. მე-11 _ მე-6 საუკუნეებში ჩამოყალიბდა ორი სავაჭრო სახელმწიფო ფინიკია და საბერძნეთი. მათი კოლონიები მობნეული იყო მთელი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე2(იხ.დანართი2). ამ ქვეყნების ინტერესები მიმართული იყო ზღვის სანაპიროებისაკენ და არა კონტინენტების სიღრმისაკენ, რადგან მათი სახელმწიფოების მეურნეობა, ნაოსნობის გამოყენებით, ვაჭრობაზე იყო დაფუძნებული და ამიტომ ზღვის ნაპირები სჭირდებოდათ და არა კონტინენტის მიწები. ვაჭრობამ ამ ქვეყნების გამდიდრება და გაძლიერება გამოიწვია. ამ მდიდარი ქვეყნების
1) ა.გ. მოვსესიანი, ს.ბ. ოგნივცევი ,,მსოფლიო ეკონომიკა”, ტ. 2. თბილისი, 2004. გვ.812) მ. სანაძე,  თ. ბერაძე,  კ.  თოფურია  ,,საქართველოს ისტორიული ატლასი”, ,,საქართველოს მაცნე”, თბილისი,  2003. რუქა 4.მაცხოვრებლებს მეტი დრო რჩებოდათ მეცნიერებისა და ფიქრისათვის. ამიტომაც შექმნეს პირველი, თანამედროვე, ბგერითი ანბანების წინამორბედი ანბანი ფინიკიელებმა. ცოტა ხნის შემდეგ კი ბერძული ხელოვნება და მეცნიერება დაწინაურდა. ფინიკიის კოლონიების საფუძველზე მოგვიანებით ჩამოყალიბდა ასევე საზღვაო-სავაჭრო სახელმწიფო კართაგენი.    მოგვიანებით, ძვ.წ. მე-4 საუკუნის ბოლოდან, გაძლიერებას იწყებს საბერძნეთის ჩრდილოეთ პერიფერიაზე მდებარე მაკედონია, რომელმაც გალაშქრება გადაწყვიტა არა ჩრდილოეთით, ან დასავლეთით, არამედ სამხრეთით, სადაც უფრო ცივილიზებული და მდიდარი ხალხი ეგულებოდა. მან დაიპყრო სპარსეთი, რომელიც თავის დროზე ასევე ბაბილონისა და ასურეთის პერიფერიაზე მდებარეობდა და იმ დროისათვის ძალიან გაძლიერებული იყო1(იხ დანართი 3). მაკედონელის მიერ შექმნილმა უზარმაზარმა იმპერიამ ძალიან მცირე ხანი იარსება და ალექსანდრე მაკედონელის მოულოდნელი სიკვდილისთანავე დაიშალა.   მაკედონელების მიერ სპარსეთის იმპერიის დანგრევის შემდეგ ქართველები განთვისუფლდნენ სპარსელთა გავლენისაგან. საქართველო მაკედონელის მიერ შექმნილი იმპერიის პერიფერიაზე აღმოჩნდა. მაკედონელის მემკვიდრე მხედართმთავრებს შორის ატეხილი ომით ისარგებლა ფარნავაზმა და დასავლეთ საქართველოს მთავარ ქუჯისთან ერთად ქართლიდან განდევნა, სავარაუდოდ ბერძნების მიერ მცხეთაში გამეფებული, აზონი. ასე შეიქმნა პირველი ერთიანი ქართული სახელმწიფო ძვ.წ. მე-4 საუკუნის ბოლოს.    როგორც ვთქვით კავკასიონზე, დარიალის ხეობით, გამავალი გზა აკავშირებდა ჩრდილოეთში მომთაბარე ველურ ტომებს ცივილიზებულ სამყაროსთან. მათ შურით ავსებდა სამხრეთის მდიდარი ქვეყნები და მომენტს არ უშვებდნენ ხელიდან, რომ რომისა და სპარსეთის სახელმწიფოები დაერბიათ და გაეძარცვათ. ამ ხეობას კი საქართველო აკონტროლებდა, ამიტომ ქართველი მეფეების თანხმობის გარეშე ისინი ვერ ახერხებდნენ სამხრეთში გალაშქრებას. ამის გამო რომისა და პართიის მეფეები ცდილობდნენ საქარველოსთან კარგი ურთიერთობა ჰქონოდათ, რომ ქართველებს არ შეესიათ ჩრდილოელი ველური ტომები მათთვის.   134 წელს ერთერთმა უდიდესმა ქართველმა მეფემაც, ფარსმან ქველმაც, გამოატარა ალანები ამ ხეობაში, რომლებმაც დაარბიეს როგორც რომის იმპერია ისე პართიაც. ამის გამო რომის იმპერატორი იძულებული გახდა დათმობაზე წასულიყო და მან საქართველოს დაუთმო გარკვეული ტერიტორიები. ფარსმანი მიიწვია რომში და რომის ერთერთ ტაძარში მისი ქანდაკებაც დაადგმევინა.    შემდეგში ქართველებმა ისევ ცადეს ამ ხერხის გამოყენება არაბების წინააღმდეგ. მათ დარიალის ხეობაზე გადმოატარეს იმ დროს ჩრდილოეთში მომთაბარე ხაზართა ტომები, რომელთაც არაბების მიწები დაარბიეს, თუმცა ამჯერად ყველაფერი საპირისპირო შედგით დასრულდა. არაბებმა, მე-8 საუკუნის დასაწყისში, ქართველთა დასასჯელად გამოაგზავნეს მურვან ყრუ, რომელმაც საქართველო არნახული სისასტიკით დაარბია.     დარიალის ხეობას თავიდანვე უდიდესი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა ქონდა, როორც ჩანს სწორედ მასზე კონკტროლის დაწესების მცდელობით იყო გამოწვეული თემურ ლენგისა და ირანის შაჰების განსაკუთრებული სისასტიკე ქართველების მიმართ. Qქართველებმა თემურ ლენგის მთავარ მტერს ოქროს ურდოს ხანსაც გაუხსნეს დარიალის ხეობა.    ძვ.წ. მე-3 საუკუნის ბოლოს გაძლიერდა რომი, ისიც უშუალოდ ესაზღვრებოდა საბერძნეთის კოლონიებს. მან საბოლოოდ მთელ ხმელთაშუა ზღვის აუზსა და შავი ზღვის აუზზე გაავრცელა თავისი გავლენა და კიდევ უფრო შორს გადასწია ცივილზებული სამყაროს საზღვრები. რომმა ძირითადად ხმელთაშუა ზღვის აუზის ხალხები დაიპყრო, რადგანაც ხმელთაშუა ზღვაზე ვაჭრობა დიდ ეკონომიკურ ეფექტს იძლეოდა. გარდა საზღვაო ვაჭრობისა, რომმა მნიშვნელოვნად განავითარა სახმელეთო ვაჭრობაც, გაიყვანა რა მანამდე არნახულად კეთილმოწყობილი გზები თავის იმპერიაში.    რომის მეზობლად მყოფ ირანსაც კარგი გზები ჰქონდა, რომის იმერიაზე ადრეც კი. ამ გზებით (აბრეშუმის გზის ნაწილია) კარგა ხანს მიმდინარეობდა ვაჭრობა რომსა და მსოფლიო ცივილიზაციის მესამე აკვანს ჩინეთს, შორის. ამან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოგება მოუტანა, როგროც ირანს, ასევე რომს.    აქ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ რომმა, წინა დამპყრობლებისაგან განსხვავებით, დაიპყრო მის ჩრდილოეთით და დასავლეთით მდებარე მიწებიც. საქმე იმაშია, რომ მის მიერ დაპყრობილ ევროპულ ტერიტორიებს ჩამოუდის თბილი გოლფსტრიმის დინება და ამ მიწებს უფრო ხელსაყრელს ხდის მაშინდელი პრიმიტიული სამშენებლო და სამეურნეო ცოდნით შეიარაღებული ხალხებისათვის. ასე, რომ მან დაიპყრო იმ მომენტისათვის უკვე საცხოვრებლად ვარგისად გამხდარი მიწები, ხოლო უფრო ცივი და მკაცრი პირობებიანი ტერიტორიებით არ

1) მ. სანაძე,  თ. ბერაძე,  კ.  თოფურია  ,,საქართველოს ისტორიული ატლასი”, ,,საქართველოს მაცნე”, თბილისი,  2003. რუქა 5.

დაინტერესდა1(იხ. დანართი 4).

რომის იმპერიის საზღვრები, მისი ძლიერების ხანაში, თითქმის ემთხვევა ევროპაში იანვრის თვის ნულოვან იზოთერმას.

ამან საშუალება მისცა უკვე ახ.წ. მე-5 საუკუნეში ჩრდილოეთის ტყეებში მცხოვრებ, გერმანული წარმოშობის ხალხებს, მოძლიერებულიყვნენ და რომი დაენგრიათ, რითაც ხელში ჩაიგდეს უფრო ხელსაყრელი მიწები დასავლეთითა და სამხრეთით. არც გერმანელები დაინტერესდნენ განსაკუთრებით მის აღმოსავლეთით მცხოვრები სლავების მიწებით. ეს კი ამ ხალხებს განვითარების საშუალებას აძლევდა ზედმეტი ომების გარეშე, თანაც ცივილიზაცია უახლოვდებოდათ და ადრე თუ გვიან,  თავისი სიტყვის თქმის საშუალება მიეცემოდათ მსოფლიო ისტორიაში.    მე-7 საუკუნიდან გაძლიერებას იწყებს არაბული სახელმწიფო. არაბები ძირითადად არაბეთის ნახევარკუნძულზე უდაბნოში სახლობდნენ, რომის იმპერიის პერიფერიაზე. არც ამ უდაბნო მიწებით არ დაინტერესებულა არც რომი და მოგვიანებით არც ბიზანტია. ეს ხალხი, ისე როგორც ყველა ზემოთ ნახსენები ხალხი ემეზობლებოდა ცივლიზებულ სამყაროს. ცივილიზებული სამყარო კი არ დაინტერესებულა მათი მიწებით და მათ საშუალება მიეცათ მშვიდად გაძლიერებულიყვნენ. გაძლიერების შემდეგ კი მათ უკეთესი მიწების ხელში ჩაგდება გადაწყვიტეს და დაიპყრეს კიდეც უზარმაზარი ტერიტორიები, რომელიც მათ უდაბნო მიწებს ბევრად სჯობდა.    აქვე აღვნიშნავთ, რომ განსაკუთრებულ აგრესიას და შეუპოვრობას უცხო მიწების დასაპყრობად იჩენდნენ ის ხალხები, რომლებიც ცუდ მიწებზე ცხოვრობდნენ: უდაბნოებში, სტეპებზე, ან მკაცრ და ცივ კლიმატურ პირობებში. ხოლო კარგ მიწებზე მცხოვრებ ხალხებს, როგორც ჩანს, არ ჰქონდათ დიდი სტიმული თავისი სისხლით მოეპოვებინათ უფრო ცუდი მიწები და თავისი მიეტოვებინათ. მაგალითად შეიძლება ინდოეთისა და ჩინეთის მოყვანა.     ინდოეთს ჩრდილო-აღმოსავლეთით მსოფლიოში უმაღლესი ტიბეტის მთათა სისტემა ესაზღვრება, ჩრდილო-დასავლეთითით კი თარის უდაბნო. შეიძლება ამიტომაც არ ჰქონიათ მცდელობა ინდოეთის ნახევარკუნძულის უფრო კარგ პირობებში მცხოვრებ ხალხებს სხვების მიწები დაეპყროთ. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ბევრმა დიდმა დამპყრობმა აუარა გვერდი ინდოეთის ნახევარკუნძულს. შესაძლოა იმიტომ, რომ სამხრეთიდან ზღვით იყო გარშემორტყმული, ჩრდილო-დასავლეთიდან უდაბნოთი, ხოლო ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან კი ტიბეტის მთებით.   ჩინეთს ჩრდილოეთით ესაზღვება გობის უდაბნო და სტეპები, დასავლეთით ასევე ტიბეტის მთიანეთი, ხოლო სამხრეთით, შედარებით კარგი მიწებისაკენ გაფართოების მცდელობები კი ჩინეთს თავის ისტორიაში არაერთხელ ჰქონდა. ჩინეთს მონღოლების გარდა ძველ დროში არ ჰყოლიათ დიდი დამპყრობი, ევროპელების გამოჩენამდე.    ეს ბუნებრივი ზღუდეები იცავდა ინდოელებსა და ჩინელებს უცხოელების აგრესიისაგან, რაც მათ გამრავლებას უწყობდა ხელს. იგივე ბუნებრივი ზღუდეები უკარგავდა მათ გაფართოების სურვილს, რის გამოც ისინი საკმაოდ მშვიდობის მოყვარეები ჩანან ისტორიაში.    არაბების ჩათვლით, არცერთი მანამდე ცნობილი დამპყრობი არ გაცილებია აღმოსავლეთით თარის უდაბნოს და ტიბეტის მთიანეთს,

1) მ. სანაძე,  თ. ბერაძე,  კ.  თოფურია  ,,საქართველოს ისტორიული ატლასი”, ,,საქართველოს მაცნე”, თბილისი,  2003. რუქა 8.ხოლო ჩრდილო აღმოსავლეთით კი ყარაყუმისა და ყიზილყუმის უდაბნოს. როგორც ჩანს, მათ აგრესიას აჩერებდა უდაბნოები და მთები, მათი საცხოვრებლად უვარგისობის გამო.     მე-9 _ მე-10 საუკუნეებში შიდა წინააღმდეგობების გამო (ეროვნულ განმანთავისუფლებელი მოძრაობები კავკასიაში, წინა აზიაში და ირანში) არაბეთის იმპერია დაშლას იწყებს. მე-10 საუკუნის ბოლოსათვის ხდება რამდენიმე აჯანყება ბიზანტიის იმპერიაშიც (ბარდა სკლიაროსისა და ბარდა ფოკას). ამან გარკვეულად ხელსაყრელი საგარეო ვითარება წარმოშვა საქართველოსათვის. გარდა ამისა ქართველებმა ისარგებლეს მოვლენათა ხელსაყრელი დამთხვევებით და იოანე მარუშისძის წარმატებული დიპლომატიით საქართველოს ერთიან ტახტზე, მე-10 საუკუნის ბოლოს, აიყვანეს ბაგრატ მესამე. ბაგრატ მესამე იყო ბაგრატ მეორე ,,ქართველთა მეფის” შვილიშვილი (კლარჯეთელ ბაგრატიონთა შტოს წარმომადგენელი), მაშინ საკმაოდ მოძლიერებული ტაოს მეფის უშვილო დავით მესამე კურაპალატის (ბაგრატიონთა ტაოს შტოს წარმომადგენელი) შვილობილი, და აფხაზეთის უსინათლო და უშვილო მეფის თეოდოსის დისშვილი. ასე, რომ იგი იყო ამ ქართული სახელმწიფოების კანონიერი მემკვიდრე. იოანე მარუშისძისა და დავით მესამეს ძალისხმევით იგი ჯერ შიდა ქართლში გაამეფეს, ხოლო შემდეგ კი გაერთიანებული საქართველოს პირველი ბაგრატიონი მეფე გახდა. ასეთი ხელსაყრელი გარემოებები მეორედ ერეკლე მეორეს მეფობის დროს შეიქმნა, რომელიც ქართველებმა ვერ გამოიყენეს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ.    დავუბრუნდეთ ისევ არაბებს. მათ თავისი სახელმწიფოს საზღვრები ჩრდილო აღმოსავლეთში არალის ზღვამდე გასწიეს1 (იხ.დანართი 5). აქ არალის ზღვის აღმოსავლეთით თურანის დაბლობზე, ყარაყუმისა და ყიზილყუმის უდაბნოებსა და მის მიმდებარე სტეპიან მიწაზე სახლობდა თურქთა წინაპარი მომთაბარე ხალხი. არაბეთის სამეფოს ტერიტორიის არალის ზღვამდე გადაწევამ მათ ცივილიზებული სამყარო მიუახლოვა და მასთან კონტაქტები უფრო ინტენსიური გახადა. არაბებმა აქ ისლამი გაავრცელეს. იგი იქცა მუსულმანური სამყაროს პერიფერიად, რომელიც მომდევნო საუკუნეებში ბევრი მომთაბარე ხალხის გაძლიერების კერად იქცა. გარდა ამისა უნდა ითქვას, რომ მათი მიწების სამხრეთით გადიოდა აბრეშუმის გზა, რომელიც ძვ.წ. მე-2 სუკუნიდან ახ.წ. მე-17 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა და ჩინურ და ევროპულ ცივილიზაციებს აკავშირებდა ერთმანეთთან, თავიდან რომთან, ხოლო მე-5 საუკუნიდან რომის დანგრევის შემდეგ კი ბიზანტიასთან. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ გზის ერთ-ერთი შტო საქართველოზეც გადიოდა, ამას არ შეუშლია ხელი უამრავი დამპყრობლისათვის საქართველო დაეპყრო. უფრო მეტიც, აბრეშუმის გზა თავის აყვავებას სწორედ მონღოლების ბატონობის პერიოდში განიცდიდა. ასე, რომ იგი არასდროს ყოფილა საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი.    ზემოთ მოყვანილმა წინაპირობებმა, როგორც ჩანს, გამოიწვია თურანის დაბლობზე მცხოვრები მომთაბარე სელჩუკთა (იგივე ოღუზები, რომლებიც არიან თურქთა, აზერბაიჯანელთა და სხვა წინა
1) მ. სანაძე,  თ. ბერაძე,  კ.  თოფურია  ,,საქართველოს ისტორიული ატლასი”, ,,საქართველოს მაცნე”, თბილისი,  2003. რუქა 10.
აზიელი ხალხის წინაპრები) დემოგრაფიული გაძლიერება. მე-11 საუკუნეში ისინი აღმოსავლეთიდან წამოსულმა ყივჩაყებმა დაარბიეს, რომლებმაც შემდეგ გზა გააგრძელეს დასავლეთისაკენ. შესაძლოა ეს იყო ის ბიძგი, რამაც მათი ცუდი მიწებიდან აყრა და ძირითადი ნაწილის სამხრეთითა და ნაწილის დასავლეთით გადაადგილება გამოიწვია.     დარბევა არ იძლევა დემოგრაფიულად ისეთ კატასტროფიულ შედეგს, როგორც მტრის მიერ საუკუნოვანი დაპყრობა. ერთმა დარბევამ შეიძლება სამხედრო გაძლიერება და ერის სამხედრო მობილიზაციაც კი გამოიწვიოს. დაპყრობის დროს, კი მტერი ხარკს აკისრებს დაპყრობილს, უარესდება დაპყრობილი ხალხის ეკონომიკური მდგომარეობა, მას ართმევენ დოვლათს, ზოგი ძალით მიჰყავთ ჯარში და დამპყრობლის გასაძლიერებელ ომებს ეწირება, ზოგი იძულებულია, სხვაგან გადასახლდეს, ან დამპყრობლის ჯიშზე გადავიდეს, რომ ჩაგვრა აიცილოს თავიდან. დამპყრობლის მიერ წარმოებული ძარცვა იწვევდა მასობრივ შიმშილს, გაჭირვებას, მასობრივ დაავადებებს, რაც ზრდიდა სიკვდილიანობას და ამცირებდა მოსახლეობის რიცხოვნებას.      ის, რომ სამხედრო მოქმედებები ზოგჯერ დემოგრაფიულად ნაკლებ კატასტროფიული შეიძლება იყოს, კარგად ჩანს საქართველოს დღევანდელ მაგალითზე. საქართველომ აფხაზეთის ომში, მაქსიმალური შეფასებით დაკარგა 30000 ადამიანი, ხოლო ეკონომიკურ გაჭირვებას ბოლო 15 წელიწადში გაექცა და სხვა ქვეყნებში გადასახლდა მილიონამდე ადამიანი (მაშინ, როცა ქართველების მაქსიმალური რაოდენობა საქართველოში 3,8 მილიონს არ აჭარბებდა, ხოლო საქართველოს მთელი მოსახლეობა 5 მილიონი იყო). აქ არ შედის ის მონაცემები, თუ რამდენმა შეიკავა თავი ოჯახის შექმნისაგან, ან კიდევ ერთი ბავშვის გაჩენისაგან. არ არის ასევე მხედველობაში მიღებული ახალშობილთა სიკვდილიანობის ზრდით, თუ სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირებით გამოწვეული დემოგრაფიული დანაკარგები.    სელჩუკებმაც დაიწყეს საომარი მოქმედებები სამხრეთით ცივილიზებული, მდიდარი და უკეთესი მიწების დასალაშქრად. მე-11 საუკუნის ბოლოს წინა აზიაში შექმნეს უდიდესი სახელმწიფო ,,სელჩუკთა სასულთნო”1 (იხ. დანართი 6). ამ დროს ძალიან დიდი რაოდენობით თურქული (ოღუზები) ტომი ჩამოსახლდა წინა აზიაში.    ამ პერიოდში მოხდა რვაწლიანი ე.წ. ,,დიდი თურქობა” საქართველოში, რომლის დროსაც მთლიანად  დაინგრა და კატასტროფის წინაშე დადგა საქართველო. საქმე იქამდე მივიდა, რომ დავით აღმაშენებელი თავისი აღსაყდრების დროს კარგად მხოლოდ ქუთაისის დომენს აკონტროლებდა. მისი ხელისუფლება, სრულყოფილად, დასავლეთ საქართველოზეც არ ვრცელდებოდა. სელჩუკთა სასულთნო იმდენად ძლიერი იყო, რომ მისმა შეტევებმა კინაღამ მის უკიდურეს დასავლეთით მდებარე ბიზანტიის უძლიერესი იმპერია შეიწირა და რომ არა ჯვაროსანთა ლაშქრობები შეიძლება დანგრევას ვერ გადარჩენოდა (ერთი პერიოდი დაანგრიეს კიდეც). სელჩუკების შემოსევებმა აიძულა სომხების დიდი ნაწილი 1080 წელს თავისი ქვეყნიდან აყრილიყო და სხვა ქვეყნებში გადასახლებულიყვნენ.    ახლა წარმოვიდგინოთ რა მძიმე მდგომარეობაში იყო დავით
1) მ. სანაძე,  თ. ბერაძე,  კ.  თოფურია  ,,საქართველოს ისტორიული ატლასი”, ,,საქართველოს მაცნე”, თბილისი,  2003. რუქა 16.
აღმაშენებელი, მე-11 საუკუნის ბოლოს, მისი მეფობის დაწყების დროს. სელჩუკებმა რვა წელიწადში მოაოხრეს საქართველო. ეს ფაქტი და დიდგორის ბრძოლა ამტკიცებს, რომ სელჩუკები საქართველოს პერიფერიად არ განიხილავდნენ და მოწოდებული იყვნენ მის დასაპყრობად. საქართველო სელჩუკთა სახელმწიფოს ზუსტად შუაგულში იყო. იგი კი მომაკვდინებელ დარტყემებს აყენებდა მის უკიდურეს დასავლეთით მდებარე უძლიერეს იმპერიას ბიზანტიას. საქმე იმაშია, რომ სანამ სელჩუკები ბიზანტიამდე მივიდოდნენ გარკვეული ძალები და რესურსები დაპყრობილი ხალხების დასამორჩიელბლად უნდა დაეხარჯათ, საქართველო კი უფრო აღმოსავლეთით იყო და დარტყმები სელჩუკბის მხრიდან ძალიან ძლიერი იქნებოდა. იყო კიდეც. დიდგორში სელჩუკთაAკოალიციური ლაშქარი 300000 მეომრისაგან შედგებოდა. ჯვაროსნებმა დავითის სიცოცხლეში მხოლოდ ერთხელ ილაშქრეს სელჩუკების წინააღმდეგ 1096-99 წლებში, დიდგორის ბრძოლა კი 1121 წელს მოხდა, 22 წლის შემდეგ. მართალია მე-12 საუკუნეში სელჩუკთა სასულთნო რამდენიმე სასულთნოდ დაიშალა, მაგრამ საჭირო შემთხვევებში კოორდინირებულ მოქმედებას და კოალიციური ლაშქრის შეკრებას მაინც ახერხებდნენ. ასე რომ, რომ არ ყოფილიყო დავით აღმაშენებლის პიროვნება და მის მიერ შემოკრებილი ნიჭიერ და თავდადებულ ადამიანთა ჯგუფი საქართველოს არ ექნებოდა რენესანის პერიოდი. მან უმძიმესი საწყის პირობებით დაიწყო და მაინც მოახერხა იმპერიის შექმნა.     მიუხედავად დავით აღმაშენებლის უდიდესი ნიჭისა და დამსახურებისა, საქართველო მაინც ვერ შედგა როგორც მსოფლიო იმპერია. ამაში მას მისი ცენტრალური მდებარეობა უშლიდა ხელს. ჩემი აზრით საქართველოს რამდენჯერმე ჰქონდა შანსი დაეწყო დიდი სახელმწიფოს მშენებლობა.     კერძოდ ვახტანგ გორგასლის დროს და შემდეგ დავით აღმაშენებლიდან თამარ მეფის მეფობას შორის პერიოდში. იმისათვის, რომ გაძლიერებულიყო მას სჭირდებოდა დაუსახლებელი, არამჭიდროდ დასახლებული, ან სუსტად განვითარებული ხალხით დასახლებული ტერიტორიები. ასეთი, კი მაშინ მხოლოდ კავკასიონის ჩრდილოეთით მდებარე ვაკე მიწები იყო, რომელიც საცხოვრებლად საკმარისად ვარგისი იყო. ჩრდილოეთით მცხოვრები ყივჩაყები ამ დროს უკვე ძალიან დასუსტებულები იყვნენ. კარგი საცხოვრებელი პირობები კი დაჩქარებული დემოგრაფიული ზრდისთვის არის ხელსაყრელი.    მე-5 საუკუნეში, როცა ოსებმა ვახტანგ გორგასალს და მოსტაცეს, იგი, როგორც ვ. ჭილაძე ამბობს თავის წიგნში ,,ქართლის ცხოვრების ქრონიკები~1, 172000-იანი ჯარით გადავიდა ჩრდილოეთ კავკასიაში, დაამარცხა ოსთა და ხაზართა გაერთიანებული ჯარი და დიდი ხნით დაავიწყა მათ სამხრეთის გზა. უკან დასავლეთიდან, ჯიქეთისა და აფხაზეთის გავლით დაბრუნდა, საიდნაც ბიზანტიელები განდევნა (შეიძლება ეს რიცხვი გადაჭარბებულია, სხვაგან 100000 მეომარი წერია, მაგრამ, როგორც ჩანს, გორგასალმა მართლაც ძალიან დიდძალ ჯარს მოუყარა თავი. ამხელა ჯარი ქართველებს არც მანამდე და არც ამის მერე არ შეუკრებიათ და მით უმეტეს ქვეყნის ფარგლებს
1) ვ. ჭელიძე ,,ქართლის ცხოვრების ქრონიკები”, წიგნი 1., ,,საბჭოთა საქართველო~, თბილისი, 1981 წ. გვ.227
გარეთ არ გაუყვანიათ. შედარებისათვის, მე-13 საუკუნეში ჩინგიზ-ყაენმა თავისი დაპყრობები 150000 კაცით დაიწყო). მას ჩრდილოეთ კავკასია რომ შემოეერთებინა, შეეძლო მათი მოსახლეობით შეევსო ჯარი და კიდევ უფრო გაძლიერებულიყო, როგორც ამას მონღოლები აკეთებდნენ, ან როგორც დავით აღმაშენებლმა გამოიყენა ყივჩაყები და საქართველოს ძლიერებისათვის აომა. მაგრამ ქართველების ექსპანისიას ჩრდილოეთით ხელს უშლიდა კავკასიონის ქედი. ძნელი იყო დაპყრობილი ხალხის კონტროლი. გავიხსენოთ თუნდაც, როგორ უჭირდათ ქართველ მეფეებს ფშავ-ხევსურეთში ქრისტიანობის გავრცელება.     ვახტანგ გორგასალსაც ძალინ ძლიერი მეზობლები და მტრები ჰყავდა ბიზანტიისა და სპარსეთის სახით. იგი ხშირად სარგებლობდა ბიზანტიასა და სპარსეთს შორის არსებული უთანხმოებით და კარგად იყენებდა ამას, მაგრამ საქართველოს ამ მეზობლების ძალა მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ქართველებისას. ასე, რომ ასეთ გარემოში ქვეყნის გაძლიერება უმძიმესი საქმე იყო. ეს მის დიდ ნიჭიერებას უსვამს ხაზს.     საერთოდ, გორგასალის მეფობის დროს ბევრი უპრეცედენტო მოვლენა მოხდა საქართველოში: საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მრავალრიცხოვანი ჯარის გამოყვანა, ჩვენამდე მოღწეული პირველი ქართული ჰაგიოგრაფიული ნაწარმოების ,,შუშანიკის წამების” დაწერა, ქართული ეკლესიის ბიზანტიის გავლენის სფეროდან გამოყვანა და კათოლიკოსის პოსტის შემოღება, თბილისის დაარსება და რაც არანაკლებ საინტერესოა, იგი იყო უდიდესი ქართველი ფილოსოფოსისა და მოღვაწის პეტრე იბერის ნათესავი, რომელიც თავის მხრივ უნდა ყოფილიყო საქართველოში მე-6 საუკუნეში ჩამოსული ასირიელი მამების მასწავლებელი.     რომის იმპერიის საზღვრების შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაპირებამდე გავრცელების შემდეგ საქართველო მაშინდელი ცივილიზაციის პერიფერიასთან აღმოჩნდა და მას ჰქონდა კარგი შანსი გამოეყენებინა ეს, მაგრამ ისევ  და ისევ კავაკასიონი იყო გადაულახავი ზღუდე ჩრდილოეთში გაფართოებისა და გაძლიერების. აქ უნებურად გაგახსენდება მითი ამირანზე, რომელიც კავასიონზე იყო მიჯაჭვული და ვერაფრით ვერ წყვეტდა ბორკილებს.     თუკი ქართველი მოსახლეობა გადადიოდა კიდეც ჩრდილოეთით, სამხრეთიდან დამპყრობელთა შეტევებით თავგაბეზრებულები, საბოლოოდ მაინც დაკარგავდნენ საქართველოსთან კულტურულ კავშირს და ჩრდილოეთის ხალხებში გაითქვიფებოდნენ. მეორეს მხრივ მტრებისაგან დაწიოკებული ხალხი კავკასიონის კალთებს აფარებდა თავს. ასე, რომ კავკასიონი ძნელბედობის ჟამს გვიცავდა, ხოლო გაძლიერების დროს კი ჩვენს ექსპანსიას ზღუდავდა. სწორედ ნაკლებ დასახლებული და ნაკლებ განვითარებული ხალხების ხარჯზე მოახერხეს რუსებმა გაძლიერება, როცა აზიელი მომთაბარეებისაგან შევიწროვებულები თავიდან ჩრდილოეთით იწევდნენ, ხოლო მოძლიერების შემდეგ კი თვითონ დაიწყეს მათი შევიწროვება.     მე-11 საუკუნიდან, ისევ უკან მე-9 საუკუნეში დავბრუნდეთ და ვნახოთ რა ხდებოდა ამ პერიოდში ცოტა ჩრდილოეთით. ამ დროს ჩამოყალიბდა პირველი რუსული სახელმწიფო კიევის რუსეთი. ეს ადგილები შავ ზღვას ესაზღვრება და საცხოვრებლად ხელსაყრელი პირობებია, რამაც ხელი შეუწყო მის ჩამოყალიბებას. მას მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ ბიზანტიასთან, რასაც აქ მართლმადიდებლობის ბიზანტიიდან გავრცელება მოწმობს. კიევის რუსები შევიწროვებული იყვნენ აღმოსავლეთიდან მოსული მომთაბარეთა ლაშქრობებით და ნელ-ნელა ჩრდილო-აღმოსავლეთით იწევდნენ (რისი გაკეთების საშუალებასაც ქართველები მოკლებული იყვნენ), ნაკლებ დასახლებული ტერიტორიების და ნაკლებ განვითარებული ხალხების შევიწროვების ხარჯზე1(იხ. დანართი 7). რუსებს გაძლიერება არ დასცალდათ, მე-13 საუკუნეში ისინი მონღოლებმა დაიპყრეს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ევრაზიული სკოლის წარმომადგენელი რუსი გეოპოლიტიკოსები ამ მოვლენას სულაც არ აფასებენ უარყოფითად და თვლიან, რომ ამან საფუძველი ჩაუყარა რუსული სახელმწიფოს, როგორც ევრაზიულ სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. მათ ფაქტიურად გადაიბარეს თათარ-მონღოლთა მიწები და ამ დაპყრობილი მდგომარეობიდან გაძლიერებულები გამოვიდნენ. მე-15 საუკუნიდან, კი როცა მონღოლთა უღელი გადააგდეს, მე-19 საუკუნემდე, საკამაოდ მოძლიერებულ რუსულ სახელმწიფოს ძლიერი დამპყრობი აღარ დამუქრებია. ქვემოთ ვნახავთ, თუ რა მძიმე მდგომარეობაში იყვნენ ქართველები დაახლოებით იმავე პერიოდში.    მე-13 საუკუნეში, ჩინური ცივილიზაციის მახლობლად, გაძლიერდნენ გობის უდაბნოში და მის მიმდებარე სტეპებზე მცხოვრები მომთაბარე მონღოლთა ტომები. მათ დასაბამიდან იზიდავდათ ჩინეთის ნაყოფიერი მიწები და აღმოსავლეთში ყველაზე მეტად განვითარებული ცივილიზაცია. ისინი მუდმივად ესხომდნენ თავს ჩინეთს, მაშინ როცა ჩინეთისათვის მონღოლთა საცხოვრებელი არასდროს, ძლიერების ხანაშიც კი არ იყო მიმზიდველი. მონღოლების საძოვრების მახლობლად გადიოდა ასევე აბრეშუმის გზა და ალბათ ამ ცივილიზებული სამყაროს დანახვა მათ თვალს სჭრიდა, ალბათ რაღაცეებს სწავლობდნენ კიდეც მათგან. მოკლედ, მონღოლებს მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე მტერი არ ჰყოლიათ. მათ გაძლერებას, თუნდაც დემოგრაფიულად ხელს არავინ უშლიდა. თავისი უნაყოფო და მეზობლების ნაყოფიერი მიწები და განვითარებული ცივილიზაცია კი აგრესიას უძლიერებდა, რასაც მოჰყვა კიდეც მათ მიერ მსოფლიოს დაპყრობა ევროპამდე. მონღოლების აგრესია ყველა მიმართულებით იყო მიმართული გარდა ჩრდილოეთისა, რადგანაც იქ ცუდი საცხოვრებელი პირობები იყო. მონღოლებმა ძალიან ბევრი ხალხი დაიპყრეს. მათ დამორჩილებულ მდგომარეობაში შენარჩუნებას კი დიდი რესურსი სჭირდებოდა. ეს რესურსი უასასრულო არავის აქვს და მონღოლების იმპერიაც ბოლოსდაბოლოს დაიშალა, მონღოლების დიდი ნაწილი კი მათ მიერ დაპყრობილ ხალხებში გაითქვიფა.    სანამ იმპერია ითვისებს დაუსახლებელ, ან ნაკლებ განვითარებული ხალხების ტერიტორიებს, ეს თავიდან მათ გაძლიერებას იწვევს. რადგანაც იყენებენ დაპყრობილი ქვეყნის რესურსებს (ნაძარცვს ლაშქრის დასაქირავებლად და სარჩენად, დაპყრობილი ხალხი გაჰყავთ საომრად, იყენებენ მათ მიწებს განსასახლებლად და უკეთეს პირობებში გასამრავლებლად), რომელიც თავიდან უფრო მეტია, ვიდრე ამ ხალხების დამორჩილებაზე
1) ,,атлас офицера”,  военно-топографическое управление, москва 1984. стр.260
დახარჯული რესურსი. მას შემდეგ რაც უფრო მეტად განვითარებულ ხალხებს იპყრობს და რაც მეტს იპყრობს იმპერია, სულ უფრო მეტი რესურსი ეხარჯება ხალხების დამორჩილებულ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად. გარდა ამისა, ეკონომისტებისათვის ცნობილი კლებადი უკუგების კანონის თანახმად, იმპერია დაპყრობილი მიწების სულ უფრო ნაკლები რესურსის  ათვისებას ახერხებს. საბოლოოდ იმპერია იფიტება და ინგრევა. როგორც მონღოლებს დაემართათ.     მონღოლთა უღელის გადაგდების შემდეგ, მე-15 საუკუნიდან რუსებმა დაიწყეს აღმოსავლეთით გაფართოება ნაკლებ დასახლებული და შედარებით სუსტი ხალხების ხარჯზე. მოძლიერების შემდეგ, კი რადანაც მათი მიწები საცხოვრებლად არ იყო მაინცადამაინც ხელსაყრელი, დაიწყეს სამხრეთით გაფართოება. ისევ გაძლიერებულ რუსულ სახელმწიფოსთან შედარებით სუსტი ხალხების მიწების მიტაცებით. დასავლეთით ისინი უფრო დიდ წინააღმდეგობას ხვდებოდნენ და ამ მიმართულებით დიდად ვერ გაფართოვდნენ. ტექნოლოგიებისა და სამეურნეო წესების დახვეწისა და განვითარებული ქვეყნებიდან გადმოღების შემდეგ სულ უფრო მეტი მიწა ხდება საცხოვრებლად შედარებით ვარგისი, რაც საშუალებას იძლეოდა ესა თუ ის ქვეყანა დემოგრაფიულად და პოლიტიკურად გაძლიერებულიყო.     მონღოლების მიერ დაპყრობილ ხალხებს შორის ქართველებიც იყვნენ. მონღოლებმა საქართველო მე-13 საუკუნეში დაიპყრეს.    მონღოლების შემოსევამდე ხუთი წლით ადრე კი თბილისში შემოიჭრა, დაარბია და 100000 ადამიანი ქრისტიანობისათვის მეტეხის ხიდთან აწამა ხვარაზმელმა (ეს სახელმწიფოც თურანის დაბლობზე მდებარეობდა) ჯალალედინმა. მიაქციეთ ყურადღება ეს ასი ათასი წამებული ბრძოლის დროს კი არ დაიღუპა, არამედ ომის წაგების შემდეგ დახოცა ჯალალედინმა.    მე-14 საუკუნეში გიორგი ბრწყინვალის მეფობის დროს საქართველომ ცოტა სული მოითქვა. ამას გარკვეულად ხელი შეუწყო მონღოლთა სამხრეთული ურდოს, ილხანთა სამეფოს შიდა წინააღმდეგობებით დასუსტებამ. ამის გამო, მცირე ხნით შეიქმნა მეტნაკლებად ხელსაყრელი საგარეო ვითარება, რაც კარგად გამოიყენა გიორგი ბრწყინვალემ. ეს არ იყო იოლი საქმე, რადგანაც გამეფების დასაწყისში იგი მხოლოდ თბილისს აკონტროლებდა და მას თბილისის მეფეს უწოდებდნენ. მიუხედავად ამისა გიორგი ბრწყინვალემ მაინც მოახერხა საქართველოს გაერთიანება და გაძლიერება. რომ არა მისი ნიჭიერება, შეიძლება ეს გარკვეულად გაუმჯობესებული საგარეო ვითარება გამოუყენებლი დარჩენილიყო. (მისი მეფობის დროს გადაეცათ ქართველებს ქრისტეს საფლავის გასაღები და მე-15 საუკუნის შუაწლებამდე ქართველ ეპისკოპოსზე გადმოდიოდა აღდგომის ცეცხლი) ა. ჯაფარიძე ტომი მე-12 გვ.148)    მე-14 საუკუნეში თურანის დაბლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ გაძლიერდა გათურქებული მონღოლური ტომი თემურ-ლენგის ხელმძღვანელობით. მას, მისი მეზობელი მიწების დაპყრობის (ძირითადად ირანისა და კავკასიის) დროს უხდებოდა შეტაკებები, ჩრდილოეთში მდებარე ოქროს ურდოს ხანთან თოხთამიშთან. თემურ-ლენგმა 17 წლის განმავლობაში 8-ჯერ ილაშქრა საქართველოში და უმძიმესი ზიანი მიაყენა ქვეყანას, თუმცა სახელმწიფოებრიობის მოშლა ვერ მოახერხა. მისი ასეთი სისასტიკე ქართველთა მიმართ იმით იყო გამოწვეული, რომ უნდოდა კავკასიონის ქედის გაკონტროლება, რომ თოხთამიში სამხრეთით ვერ გადმოსულიყო.(ქართველებმა მართლაც გაუხსნეს დარიალის ხეობა თემურ ლენგის მთავარ მტერს ოქროს ურდოს ხანს თოხთამიშს). ასე იყო, თუ ისე თემურ ლენგის შემოსევებმა ქვეყანა ძალიან დაასუსტა. მისმა ლაშქრობებმა ირანსაც გამოაცალა ძალა. საერთოდ ალბათ მაჰმადიანი დამპყრობელი ქრისტიან ქართველებს უფრო სასტიკად ექცეოდა ვიდრე მაჰმადიან ხალხებს. თემურ-ლენგის შემოსევებამდე ცოტა ხნით ადრე საქართველოში შავი ჭირიც მძვინვარებდა.   მომდევნო წლებში, მე-15 სუკუნის დასაწყისში, ისევ მოძლიერდნენ  წინა აზიაში ჩამოსახლებული თურქები და მათი მონათესავე თურქმანული ტომები (თემურ-ლენგმა, ჩვენგან და ირანისაგან განსხვავებით, მათ წინააღმდეგ მხოლოდ ერთხელ ილაშქრა). მათ ოსმალეთი და ორი თურქმანული სახელმწიფო შექმნეს, შავბატკნიანების და თეთრბატკნიანების სახელწოდებით. ორივე მათგანმა ჯერ შავბატკნიანებმა, ხოლო შემდეგ კი თეთრბატკნიანებმა დალაშქრეს, როგორც საქართველო, ასევე ირანი. თეთრბატკნიანებმა კი ირანის დასავლეთ ნაწილიც დაიპყრეს. მათი აგრესია ძირითადად აღმოსავლეთისაკენ იყო მიმართული და არა დასავლეთისაკენ(როგრც ჩანს ყველაზე მეტად დასუსტებულ ქვეყნებს ირჩევდნენ ექსპანსიისათვის), სადაც ხელსაყრელ საგარეო ვითარებაში ძლიერდებოდა მათი მონათესავე ტომებისაგან შემდგარი სახელმწიფო ოსმალეთი. ასე, რომ წინა აზიის აღმოსავლეთით მდებარე საქართველოცა და ირანიც მე-15 საუკუნეს საკმაოდ დასუსტებულები შეხვდნენ.     სამაგიეროდ უფრო ხელსაყრელ პირობებში აღმოჩნდნენ და ძალინ გაძლიერდნენ, წინა აზიაში კონსტანტინოპოლის მახლობლად მე-11 საუკუნეში ჩამოსახლებული თურქები, იგივე ოსმალები. მათი გაძლიერების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ისიც იყო, რომ ისინი ადგილობრივი მოსახლეობის აქტიური ასიმილაციის პოლიტიკას ატარებდნენ. თურქების წინაპარი ოღუზები განვითარების საკმაოდ დაბალ საფეხურზე იდგნენ, ამიტომ, როგორც ჩანს, მათ არ ჰქონდათ ძლიერ განვითარებული ეროვნული ქედმაღლობის გრძნობა, რაც კარგი წინაპირობა იყო ინტენსიური ასიმილაციის პოლიტიკის გატარებისათვის. ეს ამცირებდა შიდა წინააღმდეგობებს სახელმწიფოში და ამასთანავე სწრაფად იზრდებოდა ადამიანური რესურსიც (გარდა ამისა, ომში გამოსაყენებლად ქრისტიანული ქვეყნებიდან ბავშვებს იტაცებდნენ და მეომრებად ზრდიდნენ). ოსმალეთის დასავლეთით მდებარე ბიზანტია, უკვე საკმაოდ მობერებული და დასუსტებული იყო. ასე, რომ ოსმალეთს არც აღმოსავლეთით და არც დასავლეთით ისეთი მტერი არ ჰყოლია, რომ მნიშვნელოვნად შეეწუხებინა. ამან ხელი შეუწყო თურქ-ოსმალების გაძლიერებას.     თურქებმა მე-11 საუკუნეში დაწყებული საქმე მე-15 საუკუნეში წარმატებით დაასრულეს და დაანგრიეს ბიზანტიის იმპერია. მის ადგილზე კი ჩამოაყალიბეს ოსმალეთის იმპერია.      მართალია რომის პაპი შეაშფოთა თურქთა ხელმეორედ ასეთმა გაძლიერებამ და დააპირა კოალიციური ლაშქრის შეკრება თურქთა წინააღმდეგ, ახალი ჯვაროსნული ლაშქრობის მოსაწყობად მე-15 საუკუნეში, მაგრამ ეს გეგმა არ განხორციელდა. ამ დროისათვის ევროპაში გავრცელებას იწყებს პროტესტანტული შეხედულებები. თავიდან ძირითადად გერმანელებში. პაპის ავტორიტეტი აღარ იყო ისეთი დიდი, როგორც ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს. ამას გარდა, რაც მთავარია, ინგლისი და საფრანგეთი 1453 წლამდე (ზუსტად ამ წლის გაზაფხულზე აიღეს კონსტანტინოპოლი თურქებმა.) ერთმანეთის წინააღმდეგ ასწლიან ომში იყვნენ ჩაბმულნი. ერთი სიტყვით, ევროპას თავისი პრობლემები ჰქონდა და იგი არ დაეხმარა ბიზანტიას თურქების წინააღმდეგ და ისიც დაეცა.     ბიზანტიის იმპერიამ იარსება მსოფლიოს იმპერიებს შორის ყველაზე დიდ ხანს. იგი თავიდან რომის იმპერიის ნაწილი იყო, მე-4 საუკუნიდან, კი მას შემდეგ რაც რომის იმპერია დაიშალა დასავლეთ და აღმოსავლეთ იმპერიებად, აღმოსავლეთ ნაწილმა მე-4 საუკუნიდან გააგრძელა დამოუკიდებლად არსებობა ბიზანტიის იმპერიის სახით და იარსება მე-15 საუკუნემდე, სანამ ოსმალებმა არ დაანგრიეს (ბიზანტია შინაგანი წინააღმდეგობების გამო კი არ დაინგრა, არამედ გარეშე მტრებმა დაანგრიეს). ბიზანტიის იმპერიის ასეთი ხანგრძლივი არსებობის ერთ-ერთი ხელისშემწყობი პირობა, ჩემი აზრით, უნდა ყოფილიყო ის, რომ ამ დროს მეცნიერება ნელა ვითარდებოდა, ტექნოლოგიები ნელა იცვლებოდა. ეს იწვევდა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ნელი ტემპით ცვლას, ე.ი. რეალობა ნელა იცვლებოდა.    როგორც ზემოთ ვნახეთ, საქართველო მე-15 საუკუნეს ძალიან დასუსტებული შეხვდა. ეს არის საქართველოსათვის უმძიმესი პერიოდის დასაწყისი. მე-15 საუკუნეში ბიზანტიის დაცემას, თითქმის მაშინვე მოჰყვა, საქართველოს ვასალი ტრაპიზუნის იმპერიისა და საქართველოს დაშლა. არ არის გამორიცხული, რომ ოსმალები აქეზებდნენ ქართველ ურჩ თავადებს მეფის წინააღმდეგ, რადგანაც დროში უცნაურად ემთხვევა საქართველოს დაშლა და ოსმალეთის ჩვენთან გამეზობლება ერთმანეთს. ოსმალეთს, აღარ ჰყავდა რეგიონში გამაწონასწორებელი ძალა. საქართველო კი პერიფერიაზე არ მდებარეობდა, რომ სული მოეთქვა და ძალები მოეკრიბა. ასე, რომ საქართველოს გადარჩენა მხოლოდ მეორე აღმაშენებელს თუ შეეძლო. იგი არ ჩანდა და საქართველოს საქმე ძალიან გრძელი დაღმართისაკენ წავიდა. ქართველების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მაინც მოვახერხეთ ქართველობის შენარჩუნება, მიუხედავად დასაბამიდან, ცენტრალური, ძალიან მძიმე გეოპოლიტიკური მდებარეობისა. ეს მეტყველებს ქართველთა დიდ სასიცოცხლო ენერგიაზე და სულიერ ძლიერებაზე. გავიხსენოთ, რომ ბევრმა ხალხმა ვერ გაუძლო და გადაშენდა. შორს რომ არ წავიდეთ, მაგალითისათვის ჩვენი მეზობელი ალბანელებიც კმარა.      მე-16 საუკუნეში კვლავ გაძლიერებას იწყებს ირანი. უნდა ითქვას, რომ ირანი არანაკლებ შევიწროებული იყო უცხოელი დამპყრობლების მიერ. მაგრამ ირანელები, თუ არ ჩავთვლით მაკედონელის ლაშქრობას, ძლიერდებოდნენ უძველესი დროიდანვე არაბ დამპყრობელთა გამოჩენამდე, ანუ მე-7 საუკუნემდე. მათ ტერიტორიაზე გადიოდა აბრეშუმის გზის ძირითადი არტერია, საიდანაც დიდ მოგებას ნახულობდნენ. დასავლეთიდან ემეზობლებოდნენ მაღალ განვითარებულ რომის, ხოლო მოგვიანებით ბიზანტიის იმპერიებს. აღმოსავლეთით კი ძლიერი მეზობელი არ ჰყავდათ. ასეთმა პერიფერიულმა და ამავე დროს ცივილიზებულ სახელმწიფოსთან სიახლოვემ ხელი შეუწყო ირანელთა გაძლიერებას და შედარებით დიდ ტერიტორიაზე განსახლებას და გამრავლებას. ფაქტიურად ისინი მთლიანად განსახლდნენ იმ პერიოდისათვის სასიცოცხლოდ ხელსაყრელ მის აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელ მიწებზე. დასავლეთით გაფართოებას კი რომი და ბიზანტია უშლიდა ხელს. იმის გამო, რომ მათ დემოგრაფიულ შედარებით მრავალრიცხოვნებასა და ფართო არეალზე გავრცელებას ადრევე ჰქონდა საფუძველი ჩაყრილი, უფრო სწრაფად მოახერხეს ფეხზე დადგომა და მე-16 საუკუნის მერე ირანელები ისევ მოძლიერდნენ. ამ პერიოდისათვის მას აღარც ძლიერი დამპყრობლები არ ავიწროებდნენ აღმოსავლეთიდან. მისი ძლიერების პიკები ძირითადად შაჰ-აბაზისა და ცოტა მოგვიანებით ნადირ-შაჰის მეფობას უკავშირდება. ეს პიკები არ იყო ხანგრძლივი და უმეტეს წილად ამ შაჰების პიროვნული ნიჭით იყო განპირობებული. თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა დიდი ზიანი მოგვაყენეს მათ. ირანის გადამეტებული სისასტიკე საქართველოს მიმართ შეიძლება ნაწილობრივ ისევ იმით აიხსნას, რამაც თემურ ლენგის და მურვან ყრუს სისასტიკე გამოიწვია. ირანს ეშინოდა ძალიან გაძლიერებული რუსული სახელმწიფოს სამხრეთით აგრესიის და სასიცოცხლოდ აუცილებლად მიაჩნდა კავკასიონის გადმოსასვლელების ხელში ჩაგდება.    ძალიან კარგი შანსი ჰქონდა ერეკლე მე-2-ს, მე-15 საუკუნიდან დაწყებული ეს გრძელი დაცემის პერიოდი მე-18 საუკუნეში ცოტა ხნით მაინც შეეჩერებინა. ამ დროს თურქეთს და ირანს თავისი დიდების მწვერვალი უკვე გავლილი ჰქონდათ და სუსტდებოდნენ. ერეკლე უდავოდ უნიჭიერესი მხედართმთავარი იყო და თავისი შეუპოვარი ბრძოლით მოახერხა ქართლ-კახეთის სამეფოსათვის შემოეერთებინა სომხეთისა და აზერბაიჯანის ტერიტორიების ნაწილი.  ამავე დროს შესაძლებელი გახდა იმერეთის სამეფოსა და ქართლ-კახეთის სამეფოს უსისხლოდ გაერთიანება, როცა იმერეთის თავადებმა შესთავაზა მას გაერთიანება ერეკლემ ეს მომენტი ვერ გამოიყენა და მუდმივად რუსებთან კავშირს ეძებდა, რომლებიც მას სულ ატყუილებდნენ და ღალატობდნენ, რითაც მისი გაძლიერებული სამეფოს დასუსტება სურდათ. ერეკლეს არ ჰქონდა სასიცოცხლო აუცილებლობა რუსებისათვის დახმარება ეთხოვა. მით უმეტეს, რომ დახმარების ნაცვლად ღალატს იღებდა და რუსეთთან კავშირით კიდევ უფრო აღიზიანებდა ირანსა და თურქეთს. ბოლოს ირანი დიდ ფულსაც კი სთავაზობდა მას საქართველოს ფეხზე დასაყენებლად, თუკი სამაგიეროდ ერეკლე რუსებს კავკასიაში არ ჩამოუშვებდა.    საქართველოს ისტორიის ძირითადი მომენტების შედარებით დაწვრილებით განხილვის შემდეგ კვლავ დავუბრუნდეთ ევროპას და ვნახოთ რა ხდებოდა იქ, როცა საქართველოში ყველაზე გრძელი დაცემის პერიოდი იყო, რაც მარტო ობიექტური პირობების ბრალი არ უნდა ყოფილყო.     მე-15 საუკუნისათვის ევროპაში უკვე სხვა რეალობაა. განვითარებულია ნაოსნობა. ევროპა უდიდესი აღმოჩენების მიჯნაზეა. მე-15 საუკუნის ბოლოს პორტუგალიელებმა აღმოაჩინეს აფრიკის შემოვლითი გზა ინდოეთისაკენ (აბრეშუმის გზის ალტერნატიულ გზა), ხოლო ესპანელებმა კი ამერიკა. ევროპის ყურადღება მატერიკს მოაკლდა და დაიწყეს ახალი მიწების ძებნა მსოფლიო ოკეანეში.     მე-15 საუკუნიდან დაწინაურებას იწყებს ესპანეთი. იგი ამ დროს არის ევროპის პერიფერია. გარდა ამისა იგი არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს გასასვლელი, როგორც ხმელთაშუა ზღვაზე ასევე ატლანტიკის ოკეანეში. როგორც გვახსოვს, რომისა და ბიზანტიის იმპერიების ვაჭრები აღმოსავლეთთან ვაჭრობდნენ აბრეშუმის გზით. ამას მათთვის დიდი მოგება მოჰქონდა. ამ ქვეყნებში მუდმივად ეძებდნენ ალტერნატიულ უფრო მოხერხებულ გზას ჩინეთამდე და ინდოეთამდე. ევროპელებს უკვე საკმარისად კარგად ჰქონდათ განვითარებული ნაოსნობა ხმელთაშუა ზღვაზე ინტენსიური ცურვით.       პერიფერიაზე მდებარე ესპანეთის გაძლიერებას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ინგლისი და საფრანგეთი (რომელთაც ასევე ჰქონდათ ოკეანეში გასასვლელი) მე-14 _ მე-15 საუკუნეებში ასთექვსმეტი წელი ეომებოდნენ ერთმანეთს და დასუსტებული იყვნენ. ეს ომი მე-15 საუკუნის შუა ხანებში დამთავრდა. ესპანეთისა და პორტუგალიის გარდა ევროპის არცერთ სხვა ქვეყანას არ ჰქონდა, პერიფერიული მდებარეობისა და აქედან გამომდინარე მშვიდობიანი განვითარების საშუალებასთან ერთად, ერთდროული სიახლოვე, როგორც ხმელთაშუა ზღვასთან (სადაც სანაოსნო ვაჭრობა იყო თავიდანვე განვითარებული), ისე ოკეანესთან. ესპანეთს აინტერესებდა თუ რა ხდებოდა მისი დასავლეთ ნაპირებს მიღმა და ამიტომაც დააფინანსა მან, წარმოშობით იტალიელი, კოლუმბი ახალი გზის მოსაძებნად.    ასე, რომ ესპანეთს ეკავა ხელსაყრელი პერიფერიული მდებარეობა მე-15 საუკუნის ევროპაში. ამან მისი მშვიდობიანი განვითარების შანსი გაზარდა. მისი მეზობლები კი ერთმანეთთან ხანგრძლივი ომით იყვნენ დაკავებულები. ამან ესპანეთს მისცა საშუალება გაძლიერებულიყო და მეტი რესურსი დაეთმო ოკეანის მიღმა მიწების შესწავლისათვის, ისევე როგორც პორტუგალიას.    ესპანეთმა შექმნა ყველაზე ვრცელი იმპერია, მაგრამ ეს იმპერია ძირითადად სუსტად განვითარებული ხალხების მიწებისაგან შედგებოდა. ევროპის სხვა ქვეყნებიც გამალებული ითვისებდნენ ფაქტიურად დაუსახლებელ მიწებს. ეს კი, როგორც ვთქვი ხელსაყრელი პირობაა გასაძლიერებლად მსოფლიო იმპერიის შექმნის გზაზე. ცივლიზაციის მიღმა არსებული დაუსახლებელი მიწები და მათი რესურსები საშუალებას აძლევდათ მათ ძალები მოეკრიბათ და გაძლიერების შემდეგ ისევ შეეტიათ ძველი სამყაროსათვის, მასზე კონტროლის მოსაპოვებლად და მსოფლიოზე ერთპიროვნული ბატონობის მისაღწევად. ამ საქმით, მომდევნო წლებში, ესპანეთის გარდა საფრანგეთი, ჰოლანდია, პორტუგალია და ინგლისი იყო დაკავებული.    ჰოლანდია ესპანეთის იმპერიის შემადგენლობაში შედიოდა. ეს უფრო ინტესიურს ხდიდა ნაოსნობასა და საერთაშორისო ვაჭრობაში დაწინაურებულ სამყაროსთან ურთიერთობებს. ამასთან ერთად ჰოლანდიის სანაპირო ყურეებიანი და კუნძულოვანია, რაც ხელსაყრელია ნავსადგურებისათვის. ჰოლანდიელები ხედავდნენ, რომ საოკეანო ვაჭრობას დიდი მოგება მოჰქონდა, თვითონაც დახელოვდნენ ამ საქმეში და  საკმაო სიმდიდრეც მოიხვეჭეს. ჰოლანდიაში ერთდროულად დაიწყო ბურჟუაზიული რევოლუციაც და განმათავისუფლებელი მოძრაობაც, რაც მე-16 საუკუნის ბოლოს რევოლუციის გამარჯვებითა და დამოუკიდებლობის მოპოვებით დამთავრდა. ამას ჰოლანდიის მეტროპოლიისაგან სიშორემაც შეუწყო ხელი.    მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნებმა აუთვისებელი მიწები აითვისეს, დაიწყეს ერთმანეთის შევიწროვება. აქ კი გეოპოლიტიკის კანონებით სხვა თანაბარ პირობებში გაიმარჯვებდა ის, ვისაც უკეთესი გეოპოლიტიკური მდებარეობა ჰქონდა. ასეთი ინგლისი იყო. იგი ევროპიდან გამოყოფილი, წყლით დაცული კუნძულია. როცა ყოველი მხრიდან წყლითა ხარ გარშემორტყმული და მსოფლიოსთან დაკავშირება გემის გარდა არაფრით შეგიძლია, რა თქმა უნდა ეს კარგი წინაპირობაა ნაოსნობის განვითარების მაღალი ტემპებისათვის. მისმა პერიფერიულმა და კუნძულოვანმა მდებარეობამ, როგორც ჩანს განაპირობა მსოფლიოში მისი, როგორც საზღვაო ქვეყნის გაბატონება.    ინტენსიური ვაჭრობა, ხელს უწყობს კომერციულ აზროვნებას. როცა ასეთი ადამიანების წილი ქვეყანაში იმატებს, იწყება ახალი ინოვაციების სასწრაფოდ დანერგვა ცხოვრებაში, რადგანაც კომერსანტები მოგებაზე არიან ორიენტირებული და ცდილობენ ამ სიახლით მიიღონ დამატებითი მოგება. ეს აჩქარებს ახალ აღმოჩენებს, რაც თავის მხრივ იწვევს ახალი რეალობების უფრო სწრაფად ცვლას და აჩქარებს ისტორიას.     მე-18 საუკუნიდან ინგლისში იწყება ინდუსტრიული რევოლუცია. ამ დროისათვის იგი უკვე ფაქტიურად მსოფლიო ოკეანეების ერთპიროვნული მბრძანებელია. მას უკვე ჩამოცილებული ჰყავს ყველა ძირითადი კონკურენტი ზღვაზე. ბევრისათვის გაუგებარი რჩება, თუ რატომ დაიწყო ეს რევოლუცია მაინცადამაინც ინგლისში და არა ვთქვათ გერმანიაში1. ამაზე პასუხის გასაცემად გავიხსენოთ, რომ აბრეშუმის გზამ არსებობა შეწყვიტა მე-17 საუკუნეში, მაშინ როცა ათვისებული იქნა ახალი საზღვაო გზა აფრიკის შემოვლით ჩინეთსა და ინდოეთში. იგი ბევრად უფრო გრძელი იყო, ვიდრე სახმელეთო გზა. ეს კი მოწმობს იმას, რომ მგზავრობა ხმელეთით ბევრად უფრო მოუხერხებელი იყო, ვიდრე ზღვით. ასე, რომ ნაოსნობის და გემთშენებლობის განვითარებამ გამოიწვია უფრო მოსახერხებელი ტრანსპორტის გამოყენება ვაჭრობისათვის. ნაოსნობის განვითრებამ, როგორც კომუნიკაციის უფრო მოსახერხებელმა საშუალებამ, სავაჭრო ურთიერთობები უფრო ინტენსიური გახადა. აქედან კი იოლად შეიძლება იმის მიხვედრა, რომ ვაჭრობაში და შედეგად კომერციაში ის ხალხი დახელოვნდებოდა ყველაზე ადრე და უკეთ, ვისაც ნაოსნობა ჰქონდა ყველაზე მეტად განვითარებული. ასეთი, რა თქმა უნდა კუნძულოვანი ინგლისი იყო. ზემოთ ვაჩვენეთ, თუ როგორ იწვევს ვაჭრობა და კომერცია ინოვაციების აღმოჩენისა და მისი ცხოვრებაში დანერგვის დაჩქარებას. სწორედ ამას უნდა შეექმნა ის წინაპირობა ინგლისში, რამაც გამოიწვია ინდუსტრიული რევოლუცია ყველაზე ადრე და მაინცდამაინც ინგლისში. ინგლისის გაძლიერებას ხელი იმანაც შეუწყო, რომ მე-11 საუკუნეში ნორმანების (ვიკინგების) მიერ დაპყრობის შემდეგ იგი არავის დაუპყრია. ამას მისი კუნძულოვანი და პერიფერიული მდებარეობა უწყობდა ხელს.     აქვე შეიძლება ციტატის მოყვანა ა. მოვსესიანისა და ს. ოგნივცევის წიგნიდან2: ,,ეკონომიკურ ისტორიაში შეიმჩნევა მკაფიო კანონზომიერება – რაც უფრო უკეთესია ეკონომიკის მდგომარეობა, მით უკეთესია გზები და, პირიქით.” ეს შესაძლოა იმიტომ ხდება, რომ კარგი გზები, ისევე როგორც ტრანსპორტი, თუ სხვა განვითარებული კომუნიკაციის საშუალებები ხელს უწყობს ვაჭრობის ინტენსიფიკაციას და აქედან გამომდინარე კომერციას. ეს კი თავის მხრივ ეკონომიკის აღმავლობას უწყობს ხელს.    ზემოთ უკვე ვთქვით, რომ ცივილზაციურ რესურსსა და ტრადიციებს შეუძლია დააჩქაროს, ან შეაფერხოს ხალხის განვითარება. ამის მაგალითია იაპონია. იაპონიაში მე-18 საუკუნემდე ზღვაში გასვლა იკრძალებოდა, რაც აფერხებდა ამ ქვეყანაში ვაჭრობის განვითარებას. ხოლო ისლამი კი აფერხებს საბანკო საქმის განვითარებას, რადგანაც სესხის პროცენტით გაცემას კრძალავს. შეიძლება ამ მაგალითების კიდევ გაგრძელება, მაგრამ აქ ყველაზე თვალშისაცემი მაგალითები მომყავს. ცივილიზაციური რესურსების მნიშვნელობის საკითხი ძალინ კარგად აქვთ განხილული ა. მოვსესიანსა და ს. ოგნივცევს თავიანთ წიგნში3.   ამერიკის აღმოჩენასა და ესპანელების მიერ ამერიკიდან ოქროს ჩამოტანამ მთელი ევროპის ყურადღება ამერიკისაკენ მიაპყრო. დაიწყო
1) ა. დუგინი,  ,,გეოპოლიტკის საფუძვლები”, ,,მთაწმინდელი”, თბილისი, 1999. გვ.393 2) ა.გ. მოვსესიანი, ს.ბ. ოგნივცევი ,,მსოფლიო ეკონომიკა”, ტ. 1. თბილისი, 2004. გვ.2313) ა.გ. მოვსესიანი, ს.ბ. ოგნივცევი ,,მსოფლიო ეკონომიკა”, ტ. 1-2 თბილისი, 2004.
ოქროს ციებ-ცხელება. გამდიდრების მსურველები ევროპიდან ამერიკისაკენ დაიძრნენ. ამ პირველმა ევროპელებმა, რომელიც უცხო კონტინენტზე გადასახლების რისკს ოქროსა და გამდიდრების სურვილის გამო სწევდა, შექმნა პირველი ევროპული დასახლებები და გააადვილა ევროპიდან შემდეგი ემიგრანტების გადმოსვლა. ამან საბოლოოდ ადგილობრივი ინდიელი მოსახლეობის შევიწროება და განადგურება გამოიწვია. სწორედ ასეთი აჟიოტაჟის არ არსებობამ გადაარჩინა აფრიკელი მოსახლეობა განადგურებას და აფრიკა ევროპელებით მასიურად დასახლებას. ისტორიულად აფრიკული და ევროპული ცივილზაციების გამყოფი ხმელთაშუა ზღვა კი არა საჰარის უდაბნო იყო.     დღეს ოქროზე უფრო სტრატეგიული ნედლეული ნავთია. იგი დღევანდელ მსოფლიოში ბევრი კონფლიქტის მიზეზია. აქვე მინდა ქართველ მკითხველს შევახსენო, რომ არაბეთის ნახევარკუნძულზე თავმოყრილია ნავთობის მსოფლიო მარაგების 60%, ხოლო აზერბაიჯანის ნავთობის მარაგი კი მას მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ამ საკითხს ხაზს იმიტომ ვუსვამ, რომ ქართველების გარკვეულ ნაწილს გადაჭარბებული ილუზიები გააჩნიათ ბაქო-ჯეიჰანის ნავთობსადენის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. იგი ვერ იქნება საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი, ისე როგორც აბრეშუმის გზა არ ყოფილა ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი.     ასე იყო, თუ ისე, ამერიკა ევროპელებმა აითვისეს. ახლა იგი ცივილიზებული სამყაროს პერიფერია გახდა და ევროპისაგან ოკეანით იყო დაცული და დაშორებული. სწორედ ამან შეუწყო ხელი თავიდან ამერიკულ კოლონიებს დამოუკიდებლობის მოპოვებაში, ხოლო შემდეგ კი აშშ-ს გაძლიერებას. აქაც შეიძლება დაისვას კითხვა ამერიკის კონტინენტზე მცხოვრები ხალხებიდან, რატომ მაინცადამაინც აშშ განვითარდა ყველაზე სწრაფად? როგორც ვიცით, ისინი ინგლისიდან გამდიდრებისათვის ჩამოსახლებული ადამიანებისაგან შედგება. ინგლისში კი კომერცია ყველაზე მეტად იყო განვითარებული. ეს იყო ხალხი, რომელთაც აშშ-ში გადმოიტანეს ყველზე განვითრებული კომერციული სული. ეს კი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა ტექნოლოგიური და ეკონომიკური დაწინაურების. პერიფერიაზე, მტრებისაგან დაცული აშშ საკამოდ მოძლიერდა და მეორე მსოფლიო ომის შემედეგ ნელ-ნელა მსოფლიოზეც გაბატონდა.      მიუხედავად საფრანგეთისა და გერმანიის არაერთი მცდელობისა მათ ვერ მოახერხეს დიდი იმპერიების შექმნა. გავიხსენოთ, რომ ბოლო საუკუნეებში, როცა ევროპის ყველა ხალხი საკმარისად განვითარდა, გერმანია ცივილიზებული ევროპის შუაგული გახდა. შუა მდებარეობა კი, როგორც ისტორია ამტკიცებს, არ უქმნის ხელსაყრელ საგარეო ვითარებას ქვეყანას. იმის გამო, რომ ცივილიზებული ერებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონში მდებარეობენ, არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ მიეცა საშუალება ევროპაშივე გაფართოებულიყვნენ.     ევროპაში იყო კიდევ ერთი ძლიერი იმპერია, ავსტრიელი ჰაბსბურგების იმპერია, რომელიც ევროპის შუაგულში მდებარეობდა. იგი ფაქტიურად ზემოთ განხილული წესიდან გამონაკლისია. მის შემთხვევაში იმის თქმა შეიძლება, რომ მან თავისი ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი ომებით კი არა, არამედ მისი მართველი, ჰაბსბურგთა დინასტიის წარმომადგენელთა ხელსაყრელი ქორწინებებით შეიერთა და ასეთი გზით უბრძოლველად გაძლიერდა. ავსტრიელი ჰაბსბურგების იმპერია მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება სწორი დიპლომატიით და წარმატებული პოლიტიკით, გეოპოლიტიკურად არახელსაყრელ პირობებშიც გაძლიერდეს სახელმწიფო. ამ იმპერიამ საკმაოდ დიდ ხანს იარსება, პირველ მსოფლიო ომამდე.    გერმანელი გეოპოლიტიკოსი კარლ შმიტი ამბობს1: კ.მარქსმა `თავისი მოსაზრებები აიყვანა უნივერსალურ მსოფლიო ისტორიულ დოქტრინამდე და ჩამოაყალიბა `კლასობრივი ბრძოლის~ გაიოლებული თეზისი, მაშინ როცა სინამდვილეში საუბარი იყო მხოლოდ ინდუსტრიულ რევოლუციის კონკრეტულ მომენტზე, რომელიც უკავშირდება რკინიგზის, ტელეგრაფისა და ორთქლის მანქანის გამოგონებას”. ჩვენი აზრით, კი გერმანელი და რუსი გეოპოლიტიკოსები მარქსივით ჩქარობენ და საკომუნიკაციო საშუალებების, კერძოდ კი სატრანსპორტო საშუალებების განვითარების (შინაური ცხოველების გამოყენებით გადაადგილების ნაცვლად საოკეანო ნაოსნობაზე გადასვლამ, მსოფლიოს კომერციალიზაცია გამოიწვია. საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარებამ კი, გლობალიზაციის პროცესები დააჩქარა, რადგანაც გაადვილა და უფრო ინტენსიური გახადა მსოფლიოს სხვასხვა ხალხების კომერციული ურთიერთობები.) შედეგად მსოფლიოში მომხდარ ცვლილებებს მიაწერენ, მათი აზრით, უნივერსალურ მსოფლიოს ისტორიული განვითარების მთავარი კანონზომიერებას, სახმელეთო და საზღვაო ცივილიზაციების დაპირისპირებისა და დუალიზმის კანონს. ხოლო ინგლისისა და შემდეგ კი აშშ-ს, როგორც ,,საზღვაო ქვეყნების”, დროებით გაძლიერებას მიიჩნევენ ამ დაპირისპირების ერთერთ ეტაპად, რომელიც ,,საზღვაო ძალების” დროებითი გამარჯვებით დამთავრდა. შუა მდებარეობა მიაჩნიათ გეოპოლიტიკურ უპირატესობად, რის გამოც  გერმანიამ, როგორც ევროპის შუაგულმა, ხოლო რუსეთმა, როგორც ევრაზიის შუა მდებარე სივრცემ უნდა შემოიკრიბოს მის გარშემო არსებული სახელმწიფოები, რომ დაამარცხონ დროებით გაძლიერებული საზღვაო ცივილიზაცია, რადგანაც, თითქოს, ისტორიულად საბოლოო გამარჯვება სახმელეთო ცივილიზაციებს ეკუთვნით.    ჩემი აზრით, კი ხმელეთსა და ზღვას არაფერი აქვთ გასაყოფი. განა შეიძლება ორი განსხვავებული რამ მაშინვე, რაიმე სერიოზული დასბუთების გარეშე, ერთამანეთის მიმართ დაპირისპირებულად გამოაცხადო და შემდეგ მარქსივით უნივერსალური მსოფლიო ისტორიული დოქტრინები ჩამოაყალიბო იმისათვის, რომ მსოფლიოში შენი გამორჩეული მდგომარეობა ამტკიცო, რათა შემდეგ მსოფლიო იმპერიის შექმნის უფლება დაასაბუთო. რუსებს ასეთმა აჩქარებამ ერთხელ რევოლუცია მოახდენინა და როგორც შემდეგ აღმოჩნდა გაუმართლებელი. საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარება და ადამიანებს შორის ურთიერთობათა გაადვილება ადრე, თუ გვიან უეჭველად გამოიწვევდა სავაჭრო ურთიერთობათა ინტესიფიკაციას და ცივილიზებული სამყაროს კომერციალიზაციას, მიუხედავად იმისა საზღვაო იქნებოდა იგი, თუ სახმელეთო, კუნძულოვანი, თუ კონტინენტური. ამასთან როგორც მსოფლიო ისტორიის ანალიზი გვიჩვენებს შუა მდებარეობა სულაც არ წარმოადგენს გეოპოლიტიკურ უპირატესობას.      დღეს ახლმა ტექნოლოგიებმა ისტორია ძალიან დააჩქარა,  მსოფლიო ძალიან დააპატარავა. აღარ დარჩა დედამიწის ზურგზე პერიფერიული ტერიტორიები, ამიტომ ალბათ მომავალში ვერცერთი ქვეყანა ვერ განვითარდება ისე, რომ სხვებს შეუმჩნეველი დარჩეს მისი გაძლიერება და მეზობლებისაგან დაცული იყოს. აშშ-ს ეპოქის გავლის შემდეგ ალბათ ვერცერთი ქვეყანა ვეღარ მოახერხებს ერთპიროვნულად მსოფლიოზე გაბატონებას. ამის გაკეთება მხოლოდ ალიანსებად და ბლოკებად გაერთიანების შემთხვევაში იქნება
1) ა. დუგინი,  ,,გეოპოლიტკის საფუძვლები”, ,,მთაწმინდელი”, თბილისი, 1999. გვ.391

შესაძლებელი. ალბათ არც ერთ პოლუსიანი იქნება მსოფლიო, რადგანაც ყოველთვის დარჩებიან მსოფლიოს გადანაწილებით უკმაყოფილო ძლიერი ქვეყნების ჯგუფი, რომლებიც დაპირისპირებულ ბლოკებს შექმნიან. ამასთანავე ისტორიის დაჩქარება გამოიწვევს სწრაფად ცვლად რეალობებს და ეს ბლოკები ხშირად დაიშლებიან და ახალ ბლოკებად გადანაწილდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდია. პოლიტკიაში კი წინასწარმეტყველებები იშვიათად სრულდება.     როგორც ვხედავთ, საქართველო თავიდანვე ცივილიზაციის შუა გულში იყო. ამასთანავე მისი მიწა თავისი ბუნებრივ კლიმატური პირობების გამო თითქმის ყველა დამპყრობლისათვის სანუკვარი იყო. ზღვის სანაპირო ტერიტორიები ბევრი რამით იყო მომხიბვლელი. ჯერ ერთი თბილი და ნოტიო ჰავა იყო, რაც პრიმიტიული ადამიანებისათვის აქ ცხოვრებას ბევრად უფრო აიოლებდა. მიუხედავად ტექნოლოგიების დახვეწისა, ცივი და უდაბნო მიწები მაინც ბევრად ცუდი იყო სამხრეთულ და ზღვისპირა მიწებთან შედარებით, დღევანდელი ტექნოლოგიების პირობებშიც კი ასეთად რჩება.       მე-20 საუკუნეში გეოპოლიტიკოსების მიერ დამუშავებული თეორიებით (მაკკინდერისა და მეჰენის) კი ევრაზიის საზღვაო ნაპირზე კონტროლის განხორციელება დღესაც უმნიშვნელოვანეს პირობად რჩება მსოფლიო ბატონობის მოსაპოვებლად. ასე, რომ ევრაზიის სანაპირო ზონა, ანუ როგორც გეოპოლიტკოსები უწოდებენ ,,რიმლენდი” მთელი ისტორიის მანძილზე იყო ყველა დამპყრობლის ინტერესის საგანი. ადრე უკეთესი საცხოვრებელი პირობების გამო, ახლა კი უმთავრესად გეოპოლიტიკური მოსაზრებების გამო. ასე, რომ საქართველო დასაბამიდან დღემდე ისევ მსოფლიო პოლიტიკური სცენის შუაგულშია. ჩვენ ჩვენი შუამდებარეობის გამო მუდმივად გვიწევდა თავდასხმების მოგერიება. თანაც, არც რელიეფი არ გვაძლევდა გამრავლებისა და გაფართოების საშუალებას.       როგორც ისტორიიდან ჩანს, ჩვენ არასდროს გვქონდა ხანგრძლივი დროით კეთილსასურველი საგარეო ვითარება და ალბათ არც არასდროს გვექნება. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოვიყენეოთ ჩვენი ყველა რესურსი, განსაკუთრებით კი ადამიანური და ინტელექტუალური. საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნების საშუალება, რომ მისმა მთავრობამ დრო დაკარგოს და ქვეყნის რესურსი უყაირათოდ მართოს. ამას ჩვენ ისტორია ძვირად დაგვისვამს. აქვე ვიტყვი, რომ ინტელექტუალური რესურსები მიდის იმ ქვეყანაში, რომელიც მდიდარია. ეს განვითარებული ქვეყნების კიდევ უფრო სწრაფ განვითარებას იწვევს. ღარიბი ქვეყანა კი კიდევ უფრო ღარიბდება ინტელექტუალური რესურსების გადინებით. ამ ჩაკეტილ წრეს საბაზრო ეკონომიკა ვერასდროს ვერ გაწყვეტს. ეს შეიძლება მხოლოდ არასაბაზრო ძალის ჩარევით, ანუ სახელმწიფოს აქტიური პოლიტიკით მოხერხდეს. ამიტომ ასეთ გარდამავალ პერიოდში უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფოს როლი. თითქმის ყველა მაღალ განვითარებული სახელმწიფო ღრმა კრიზისებიდან მხოლოდ სახელმწიფოს აქტიური ჩარევით გამოდიოდა და არა ბაზარზე დაყრდნობით.

რ ე ზ ი უ მ ე
გეოგრაფიული მდებარეობის გავლენა მსოფლიოს ხალხთა და კერძოდ საქართველოს ისტორიაზე, პოლიტიკურ ძლიერებასა და დემოგრაფიაზე.
ზაზა წიქორიძე
ნაშრომში, განხილულია მსოფლიოს ბოლო 5 ათასწლიანი ისტორია და გამოკვეთილია მსოფლიოს განვითარების ის მთავარი ფაქტორები, რაც იწვევდა მსოფლიოს უდიდესი იმპერიების წარმოქმნასა და დაცემას. ამ ნაშრომში მსოფლიოს განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორების გამოსაყოფად უგულებელყოფილია ისტორიის ისეთი მომენტები, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბის იმპერიების შექმნას და დაცემას არ იწვევდნენ და მხოლოდ ქვეყნებს შორის საზღვრების ცვლილებას ასახავდნენ. საქართველოს ისტორია კი შედარებით უფრო დაწვრილებით არის განხილული.    ამ ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ ის ხალხი ძლიერდება ყველაზე უფრო მეტად, ვისაც ხელსაყრელ საგარეო ვითარებაში დიდი ხნით უწევს ცხოვრება. ასეთი ვითარება კი ხშირად ცივილიზებული სამყაროს პერიფერიებზე მცხოვრებთ ექმნებათ ხოლმე. ამა, თუ იმ ხალხის გაძლიერებისათვის ხელის შემწყობი პირობა ცივილიზებული სამყაროს მიმართ პერიფერიული მდებარეობის გარდა, იმავდროულად ამ ცივილიზაციასთან სიახლოვეც არის. პერიფერიაზე მცხოვრები ხალხი განვითარებული ხალხისაგან იძენს საჭირო ცოდნას, იყენებს მას, ძლიერდება და შემდეგ თვითონ იწყებს ცივილიზებული ქვეყნების დაპყრობას. ამით ხშირად ხელს უწყობს ცივილიზაციის გავრცელების არეალის გაფართოებას. შემდეგ გაფართოებული ცივილიზაციის პერიფერიაზე სხვა ქვეყანა აღმოჩნდება. ისიც იგივენაირად ძლიერდება და ასე გრძელდება 21-ე საუკუნემდე. დღევანდელ მსოფლიოში, კი ძველი კანონი აღარ იმოქმედებს, რადგანაც ტექნოლოგიების განვითარებამ მსოფლიოს დაპატარავება გამოიწვია. დედამიწაზე აღარ დარჩა დანარჩენი მსოფლიოსაგან დაცული პერიფერია.    ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ ხმელთაშუა ზღვის აუზი უნიკალურია თავისი პირობებით, რაც ამ რეგიონში მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად განვითარებადი ცივილიზაციის ჩამოყალიბების მიზეზად იქცა. ამგვარად ნაჩვენებია, რომ ცივილიზაციის ცენტრი სწორედ ხმელთაშუა ზღვის აუზში მდებარეობდა. ისტორიის მაგალითზე ნაჩვენებია, რომ ცენტრალური მდებარეობა გეოპოლიტიკურად არახელსაყრელია და ცივილიზაციის ცენტრში მყოფ ხალხს ბევრი დამპყრობლის მოგერიება უხდებოდა. ის ხალხი, რომელიც გარკვეული პერიოდი ცივილიზაციის პერიფერიაზე ცხოვრობდა და ძლიერდებოდა როგორც პოლიტიკურად, ისე დემოგრაფიულად, უკეთ ახერხებდა შემდგომში დამპყრობელთა მხრიდან მიყენებული ზიანის (მათ შორის დემოგრაფიულისაც) მალე მოშუშებას.    საქართველო თავიდანვე მსოფლიო ცივილიზაციის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობდა. ამას ძველ დროში უნდა შეექმნა ხელსაყრელი პირობა დემოგრაფიული და პოლიტიკური გაძლიერებისათვის, მაგრამ კავკასიონის ქედი არ იძლეოდა საშუალებას ქართველები ჩრდილოეთით ნაკლებად განვითარებული ხალხების შევიწროების ხარჯზე გაძლიერებულიყო, როგორც ამას პრაქტიკულად ყველა სხვა დიდი იმპერიის შემქმნელი ხალხი აკეთებდა. ამდენად პერიფერიულ მდებარებასთან ერთად გარკვეული მნიშვნელობა რელიეფსაც ჰქონდა. ზემოთ მოყვანილმა მიზეზებმა გამოიწვია ის, რომ საქართველოს არასდროს მოკლებია დამპყრობები, რაც ქართველთა სიმცირის მთავარი მიზეზი გახდა.     ნაშრომში ასევე ნაჩვენებია, რომ დღევანდელ მსოფლიოში ჯერ ინგლისის, ხოლო ახლა აშშ-ს გაძლიერება ,,საზღვაო ცივილიზაციის” ,,სახმელეთოზე” გამარჯვების დროებითი გამოვლინება კი არ არის, როგორც ამას გერმანელი და რუსი გეოპოლიტიკოსები ამტკიცებენ, არამედ სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო საშუალებების განვითარების კანონზომიერი შედეგია.

РЕЗЮМЕ
Влияние географического расположения на историю, на политическую мощь и демографию народов мира и, в частности, Грузии
Заза Цикоридзе
В настоящем труде рассмотрена последная 5-ти тысячелетняя мировая история и выявлены те основные факторы развития мира, которые вызывали возникновение и падение великих империй. В данном труде, для выделения самых значительных факторов мирового развития, обойдены явления которые непосредственно не приводили к возникновению, или к падению империй мирового масштаба, а только отражали изменения границ между странами. Только история Грузии рассмотрена Сравнительно детально. В этом труде показано, что крепнет более всех тот народ, которому длительное время пришлось жить в благоприятных условиях. А такие условия чаще всего возникали у тех народов, которыие жили на периферии цивилизованного мира. Подобное расположение на окраине цивилизации одновременно близостю с этой цивилизацией, является благоприятным условием могущества того, или оного народа,. Живущий на периферии народ перенимал от развитых народов необходимые знания, использовал их, креп, и потом сам начинал расширять цивилизационный ареал. Далее на периферии расширенной цивилизации появлялся другая страна. Она крепла таким же образом, и так длится до 21-го века. В сегодняшнем мире этот старый закон уже не работает, поскольку развитие технологии вызвало уменьшение мира. На земле не осталось периферии, защищенной от остального мира. В труде показано, что средиземноморский регион уникален по своим условиям, что явилось причиной формирования самой быстроразвивающейся цивилизацией. Таким образом, показано, что центр цивилизации находился именно в средиземноморском бассейне. На историческом примере показано, что центральное положение геополитически невыгодно и что народу, находящемуся в центре цивилизации, приходилось воевать с множеством завоевателей. Тот народ, который на протяжении определенного времени проживал на периферии цивилизации, креп как политически, так и демографически, поэтому в дальнейшем он мог быстрее справиться с нанесенным ему врагом ущербом (в том числе, демографическим). Грузия изначально располагалась в непосредственной близости от мировой цивилизации. В древнее время это должно было способствовать возникновению благоприятных условий для демографического и политического укрепления, но Кавказский хребет не давал возможности грузинам окрепнуть за счет притеснения менее развитых народов, живущих севернее, как это практически делали все народы – создатели больших империй. Таким образом, наряду с периферийным положением определенную роль играл и рельеф. Вышеуказанные причины вызвали наличие у Грузии множества завоевателей, что явилось главной причиной малочисленности Грузин. В труде также показано, что в современном мире укрепление вначале Англии, а затем США, является не временным проявлением победы «морской цивилизации» над «сущей», как это утверждают немецкие и русские геополитики, а закономерным результатом развития транспортных и коммуникационных средств.

Advertisements

72 Responses to geopolitics

 1. ლესთერ თოროუ თვის წიგნში ,,პირისპირ, ეკონომიკური ბრძოლა, აშშ–ს, იაპონიასა და ევროპას შორის” წერს, რომ გამდიდრებისათვის საჭიროა 100 წლიანი სტაბლური განვითარება მინიმუმ 3%–იანი ეკონომიკური ზრდის ტემპითო. გამონაკლისი იყო მხოლოდ იაპონია, რომელის ეკონომიკური ზრდის ტემპიც საშუალოდ 10% იყო ომის შემდგომ 30 წლიან პერიოდშიო. დანარჩენი ქვეყნების სიმდიდრის მთავრი მიზეზი ის იყ, რომ ისინი თავიდანვე მდიდრები იყვნენო. თან მდიდარი ქვეყნების სია საუკუნეების განმავლობაში პრაქტიკულად არ იცვლებაო და მოყვანილი აქვს ამ ქვეყნების სია საუკუნეების მიხედვით. ანუ ამ ქვეყნების გამდიდრების საქმეში გადამწყვეტი არ ყოფილა მათი ეკონომიკური პოლიტიკა. ეს გავს იმას რომ მდიდარი ოჯახის მემკვიდრეები დიდი ხნით რჩებიან მდიდრებად, რადგანაც მდიდარი მემკვიდრეობა დარჩათ, ფული ფულს იგებს(ავტორის კომენტარი). ჩემი ზემოთ მოყვანილი სტატიიდან კი ჩანს თუ რა იწვევდა ამა თუ იმ ქვეყნის გაძლიერებას. ზემოთ მოყვანილი სტატიიდან ჩანს, რომ პერიოდულად ამა თუ იმ ქვეყანას ექმნებოდა ხელსაყრელი გეოგრაფიული და შესაბამისად ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური გარემო, რაც იწვევდა ამ ქვეყნების გაძლიერებას პოლიტიკურადაც, დემოგრაფიულადაც და ეკონომიკურადაც.
  ზემოთ ნათქვამიდან კი შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თუ გვინდა გამდიდრება დიდი მნიშვნელობა და ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩვენს საგარეო პოლიტიკასა და სწორი გეოპოლიტიკური არჩევანი უნდა გავაკეთოთ. უამისოდ ვერ მოხერხდება ქვეყნის ეკონომიკური განვითრება, რადგანაც არასწორი საგარეო პოლიტიკა გამოიწვევს დესტაბილიზაიცებს და ნგრევებს, ასე რომ სწორი გეოპოლიტიკური კურსი არის ის ფუნდამენტი რაზეც უნდა აიგოს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა!!!

 2. იბერიული ცივილიზაცია ხმელთაშუა ზღვის აუზში ძირითადად განფენილი იყო იმ არეალში, რომელიც მოთავსებულია იანვრის თვის ნულოვანი იზოთერმის შიგნით. ასეთი არეალები ითვლება ადამიანებისათვის საუკეთესო საცხოვრებელ არეალებად. ევროპაში მისი აღმოსავლეთ საზღვარი გადიოდა გერმანიის დასავლეთ საზღვართან, ხოლო ჩრდილოეთში კი ბრიტანეთის კუნძულებზე. ეს კეთილისმყოფელი არეალი და თვითონ ხმელთა შუა ზღვა ისტორიულად კატალიზატორის როლს თამაშობდა ყველა იმ ხალხების განვითრებაში, ვინც კი ამ არეალში ხვდებოდა, ძველ საუკუნეებში, სანამ ტექნოლოგიები იყო პრიმიტიული.

 3. მასაჩუსეცის ეკონომიკის ფაკულტეტის ყოფილი დეკანი ლესტერ თოროუ წერს: ბოლო 500 წლის მდიდარი ქვეყნების სიას, თუ გადავხედავთ იგი პრაქტიკულად არ იცვლებაო, მხოლოდ იაპონიამ მოახერხა ამ სიაში შესვლა. სხვები სულ ტრადიციული იმპერიული სახელომწიფოებია.(გამონაკლისია ის არაბული ქვეყნები, სადაც ნავთობის საბადოები აღმოაჩინესო, ე.ი სიმდიდრის კიდევ ერთი წყარო ქვეყნის სასარგებლო წიაღისეულიცაა), ანუ მდიდარი ქვეყანა რჩება მდიდარი დიდ ხანს. ისევე როგორც მდიდარი ოჯახის შვილებიც დიდხანს რჩებიან მდიდრები. დაგროვილი კაპიტალის ხარჯზე. ფული ფულს იგებს თავისითაც. სულ რომ არაფერი აკეთო და ბანკში შეიტანო. ესაა ტრადიციული ქვეყნების გამდიდრების რეალური მიზეზი, ეკონომიკურ სისტემებს აქ მეორე ხარისხოვანი როლი ქონდათ, თუმცა იაპონიის მაგალითი ამტკიცებს, რომ სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკასაც ბევრი რამ შეუძლია. მაგრამ ალბათ იკითხავთ კი მაგრამ ეს ტრადიციული ქვეყნები როგორღა გამდიდრდნენ თავის დროზეო. როგორ და თავის დროზე მათ შეექმნათ ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური პირობები, რამაც გამოიწვია მათი გაძლიერება და იმპერიებად ქცევა. თუ როგორ მოხდა ეს ზემოთ მოყვანილ სტატიაში ახსნილი. ამ იმპერიებმა ძარცვეს კოლონიები და მათი რესურსების ხარჯზე დააგროვეს კაპიტალი, რომელიც მერე ისე მუშაობს, როგორც ბანკში ჩადებული ფული. სულ ეს არის. სწორი ეკონომიკით არსებითად გამდიდრებული ქვეყანა კი მხოლოდ იაპონიაა. ესაა ერთადერთი პრეცედენტი ჯერ-ჯერობით.

 4. ბევრს საქართველოში გონიათ, რომ რადგან ევროპა მდიდარია ამიტომ სწორი ღირებულებებით გამდიდრდნენ, სინამდვილეში მათი გამდიდრების მიზეზი სწორი ღირებულებები კი არ არის, არამედ გეოპოლიტიკის კანონებია, ისტორიის გარკვეულ ეტაპზე ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარებით მიღებული უპირატესობის შედეგია. შემდეგ კი როცა კაპიტალი დააგორვეს, უკვე ფულმა ფული მოიგო და როგორც მდიდარი მშობლების მემკვიდრე რჩება დიდ ხანს მდიდარი ისეა ამ ქვეყნების შემთჴვევაშიც. მდიდარ საზოგადოებაშჲ კი მერე ახალი აღმოჩენებიც იქმნება და ხელოვნების ნიმუშებიც, მარა ეს მაინც არ ნიშნავს, რომ მათ ამას ყველაფერს სწორი ფასეულობების გამო მიაღწიეს. ფასუელობები არ იყო ამ საქმეში მთავარი ფაქტორი. ევროპის ქვეყნების მეორე ნაწილისათვის კი გამიდრების მიზეზი ის იყო, რომ უფრო მდიდარი და ტექნოლოგიურად დაწინაურებული ქვეყნების მეზობლები იყვნენ. ასეთი გეოგრაფიული სიახლოვე მდიდარ და ტექნოლოგიურად დაწინაურებულ ქვეყნებთან იწვევდა იმას, რომ მეზობელ ქვეყნებში კაპიტალი და ახალი ტექნოლოგიები უფრო სწრაფად და იოლად გადადიოდა მათთან, რაც მეზობლების გამიდრებასა და დაწინაურებსაც იწვევდა. იმიტომ არის მთლიან ევროპის რეგიონი სხვებზე უფრო დაწინაურებული. ხოლო ის რომ ხმელთაშუა ზღვის ბასეინი კატალიზატორის როლს ასრულებდა კაცობრიობის ისტორიაში კი მიწერია მაღლა სტატიაში. ასე რომ სწორედ ეს რეგიონი იყო განვითარებაში დაწინაურებისათვის თავიდანვე განწირული და ღირებულებები ამ საქმეში არ არის პირველ ხარისხოვანი მნიშვნელობის. ზოგი დასავლელი მოღვაწე კი ცდილობს ასე წარმოგვიდგინოს საქმე და თავისი ცივლიზაციის უპირატესობა დაასაბუთოს, რაც მცდარია. მაგალითად კათოლიკობას ასახელებენ ლათინური ამერიკის სიღარიბის მიზეზად, მაშინ როცა საფრანგეთიც კათოლიკურია და იტალიაც. ფასეულობები არის კი ბატონო ერთერთი მიზეზი საზოგაოდების ამა თუ იმ გზით განვითარების, მარა გამდიდრების საქმეში იგი არ ყოფილა არასდროს მთავარი ფაქტორი. ჩვენს საზოგადოებას ეს ეშლება და სამწუხაროდ ეს ფუნდამენტალური ხასიათის შეცდომაა, რაც ამდენი საუკუნეა ტვინს გვიბნევს ქართველებს და სწორი გზიდან გვაცდენს.
  დაბალი ღირებულებების მატარებელი მდიდარი არ გინახავთ, რომელსაც სახლში ლამაზი ხელოვნების ნიმუშები ააქვს? რადმენიც გინდათ. )

 5. მე მაქვს ასეთი კითხვა, ერუდირებულ საზოგადებასთან.. როგორც ცნობილია ბიოლოგიიდან, ცოცხალი ორგანიზმის საარსებო გარემო მოქმედებს მის გენეტიკაზე,, იმ კუთხით რომ ეს ცოცხალი ორაგნიზმი ეგუება მის სარსებო გარემოს, უსაბამებს თავს მის გოგრაფიულ ამ გარემოს. ეს ყველაფერი ასახვას პოულობს ცოცხალი ორგანიზმის გენეტიკაზე. ჩვენ შეგვიძლია უამრავი მაგალითის მოყვანა და დარწმუნებული ვარ თქვენც ბევრი გაგახსენდებათ. მაგალითად: თეთრი დათვი თეთრი ხდება იმიტომ რომ ყინულებში ცხოვრობს, მელაც და ციყვიც ჩრდილოთის ტყეებში თეთრდება. სამხრეთში ადამიანები შავი ფერის ხდებიან, რაც ასევე მათ გენტიკაშია ასახული. ვეშაპი და დელფინი რაც ხმელეთიდან წყალში დაბრუნდნენ ისევ გამოიბეს ფარფლები. ესეც ბუნებრვია მათ გენეტიკაზე აისახა.
  ახლა მე ვსვამ კითხვას, თუ გარკვეული ადამიანების ჯგუფი დიდი ხანი ცხოვრობს ისეთ
  გარემოში, რომელიც ხელს უწყობს ამ ცივილიზციის და ამ ადამიანთა ჯგუფის დაწინაურებას ცივილზებული ფორმის საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, ეს ბოლოსდაბოლოს აისახებოდა თუ არა, სულ მცირედით მაინც, ამ ადამიანთ ჯგუფის გენეტიკაზე?
  შეიძლება დამტკიცება იმისა, რომ ის ადამიანთა ჯგუფი დაწინაურდა ისტორიულად ცივილიზებული ცხოვრების დაწყებაში, რომელიც ხმელთაშაუზღვის აუზში ცხოვრობდა. . სწორედ მათ ჩაუყარეს საფუძველი პირველ ცივილიზაციებს და ადამიანთა ცხოველური ყოფიდან ადამიანურ ყოფაზე გადასვლას. ადამიანების გაადამიანება სწორედ ამ აუზში დაიწყო ყველაზე ადრე. ე.წ. კავკასიური რასაც ამ აუზში ჩამოყალიბდა, როგორც ცნობილია ამ რასას კავკასიური იმიტყომ ეწოდა, რომ ქართველი ქალის თავის ქალის პარამეტრები ყველაზე ახლოს იყო იდეალურთან.. არ დამდოთ ბრალი რასიზმზში. მე უბრალოდ კითხვას ვსვამ და იქნებ მეშლება რამე.
  ასევე მიჩნდება აზრი, რომ თუ ღმერთს რომელიმე ხალხი ყავდა რჩეული, მაშინ ისინი ყველაზე რჩეულ ადგილას უნდა დაესახლებინა, რომ კარგ გეოგრაფიულ გარემოს შესაბამისი გენეტიკა შეექმნა.. ასეთი რჩეული ადგილი კი იყო და არის ხმელთაშუაზღვის აუზი.

 6. მახსენდება ერთი თქმულება: მეფემ დაუძახა ბრძენებს და დაავალა: შეისწავლეთ მსოფლიოს ისტორია და მომახსენეთ თუ რა არის ამ ცხოვრების მთავარი აზრიო. წავიდნენ ესენიც და 10 წლის მერე მოვდნენ 100 აქლემით, რომელზეც მათი დაწერილი მსოფლიოს ისტორია იყო. მეფემ უთხრა ამის წაკითხვის დრო სად მაქვს?! წადით და შეამოკლეთო. წავიდნენ ესენი და ათი წლის მერე მოიტანეს 10 ვირზე დატვირთული ნაწერები. მეფემ უთხრა. ამდენ ხანში დავბერდი აწი ალბათ მოვკვდები და ეს ნაშრომები კიდე უფრო შეამოკლეთ და უფრო მოკლედ მომიტანეთ ისტროისს მთავარი აზრიო. წავიდნენ ისინიც და რამდნენიმე წლის მერე დაბრუნდნენ უკვე მომაკვდავი მეფის წინაშე.
  მეფემ კითხა, სიკვდილის წინ მაინც გამაგებინეთ თუ რა არის ისტორიის მთავარი აზრი და გაკვეთილიო.
  ბრძენებმა კი ასეთი რამ უთხრეს. ჩვენ ბევრი ვიკვლიეთ, მაგრამ მხოლოდ ერთი დასკვნა გავაკეთეთო:
  დაიბადნენ, იცხოვრეს და მოკვდნენო. )
  ასევე იყო დასავლეთში ძალიან ცნობილი ისტორიკოსი, რომელმაც ზუსტად იგივე დაისახა მიზნად რაც ზემოთ ნახსენებმა ბრძენებმა. მან დაწერა მსოფლიოს ისტრიის 12 ტომეული და მივიდა იმ დასკვნამდე რომ ისტორიის განვითარებაში არ არსებობს არანაირი კანონზომიერებაო. რომ ისტორია შემთვევითი ნახტომებით ვითარდებაო. სწორედ მაგან შემოიღო თუ სწორად მახსოვს ტერმინი ისტორიის გამოწვევა (ახლა ეს ტერმინი ძალიან მოდაშია), თუ სხვა გეოპოლიტიკოსმა, მართალი გითხრათ ვერ დავიჩემებ, მაგრამ მაგ ტერმინის შემომღებმაც დაადგინა, რომ ისტორია გამოწვევბს გვთავაზობს დრო-და დრო და ჩვენც სათანადოდ უნდა ვუპასუხოთო. რაიმე კანონზომიერება არ არისო. ასე რომ ამ პატივცემულმა ისტორიკოსებმაც ვერაფერი დაადგინეს. ჩემი აზრით ეს იმის ბრალია, რომ მათ დეტლურად შეისწავლეს ისტორია და დეტალებში დაიკარგნენ. ასეც ამბობენ, რომ ხშირად დეტალური რუქა არ ვარგა ხელის შემშლელიაო, რადგანაც მთავრი მომენტები ათას დეტალში იმალებაო. მე ავდექი და როგორც ყოფილმა ფიზიკოსმა გამოვიყენე ფიზიკის მიახლოებითი გამოთვლების ლოგიკა (შეშფოთების თეორია ქვია იმას. რათქმა უნდა ამ თეორიას ვერ გამოვიყენებდი, მარა მისი ლოგიკით წავედი. ). ავდექი და ავიღე ისტორიის მხოლოდ ძირითადი მომენტები და მათი ანალიზით დავიწყე, თუ როგორ გავაკეთე და რა გამომივიდა შეგიძლიათ ზემოთ სტატიაში ნახოთ.
  ასე რომ მე მაქვს პრეტენზია განვაცხადო, რომ ისტორიას პირველ მიახლოებაში გავუგე. ) ეს ფიზიკის ტერმინია, იმ თეორიაში იყენებენ. ) აწი დასახვეწია კიდე და უფრო მაღალ მიახლოებებში შესასწავლია კიდე ისტორია. )

 7. როცა ქვეყანაში არეულობებია, იგი ადრე თუ გვიან დამთავრდება და ბოლოს გაიმარჯვებს ის ძალა, რომელიც ამ ქვეყანაში ყველაზე ძლიერი, უნარიანი და შესაძლოა პროგრესულიც კი აღმოჩნდეს. ასეთ შემთხვევაში ხალხი და ქვეყანა ვითარდება და ბოლო-ბოლო ძლიერდება ისე, როგორც ეს მის ინტერესებს შეესაბამება.
  მაგრამ როცა ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებში, არეულობის, თუ მშვიდობიანობის დროს, უცხო ქვეყნები ერევიან, მაშინ დიდია შანსი რომ გაიმარჯვოს მოღალატემ და უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელმა ძალამ. ასეთ შემთხვევაში ქვეყანა თავისი ბუნებრივი განვითარების გზიდან უხვევს და ვითარდება ისე, როგორც ეს უცხო ძალებს აწყობთ. უცხო ძალებს კი როგორც წესი მისი დასუსტება აწყობთ, შედეგად ქვეყანა არ ვითარდება მისი შინაგანი პოტენციის მიხედვით.
  ამიტომ არის მნჲშვნელლოვანი(პირველი ფაქტორი), თუ რამდენად დიდი დრო ექნება ერს გარედან ჩარევის გარეშე განვითარების და გაძლიერებისათვის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ (მეორე ფაქტორი) მნიშვნელოვანია ისიც თუ რა და რამდენი რესურსებია მისთვის ხელმისაწვდომი (მიწა, კაპიტალი, თუ კიდევ სხვა ბუნებრივი რესურსები).
  მესამე ფაქტორი არის ასევე ერის ხასიათი და ნიჭიერება, რომელზეც დიდ გავლენას ახდენს როგორც ცივილიზციური რესურსები(ანუ რელიგია და ტრადიციები), ასევე ის გეოგრაფიული გარემო რომელშიც იგი ცხოვრობს, რადგანაც გეოგრაფიული გარემოც ახდენს გავლენას ერის თვისებებზე.
  თუ ამ ფაქტორების გავლენით ერი უფრო ინიცატივიანი, აქტიური და ნიჭიერია, მაშინ მას ბევრდ ნაკლები დრო სჭირდება იმისათვის, რომ შიგნიდან მოწესრიგდეს. ერის ნიჭიერება ამცირებს პირველი ფაქტორის მნიშვნელობას, თუმცა მაინც ძალიან ხელსაყრელია, თუ დრო ერს საკამარისად ააქვს.
  ეს ფაქტორები არის განმსაზღვრელი ერებისა და ქვეყნების გაძლიერების საქმეში.

 8. https://burusi.wordpress.com/2010/01/07/russia-empire/
  მაგ მცირე რიცხოვანი ხალხების ხარჯზე ძლიერდებოდა რუსეთი. მაგათ მიწას და რესურსებს ითვისებდნენ ისე რომ დიდ ძალისხმევას არ ხარჯავდნენ მაგათ გადაშენებაზე. ასე რომ ისე ძლიერდებოდნენ იმათ ხარჯზე და მაგათი რესურსებით რომ თვითონ არაფერი აკლდებოდა მათი შევიწროების დროს. სხვათაშორის იგივენაირად გაძლიერდნენ ამერიკელებიც.

 9. ინგლისს მე–11 საუკუნეში თავს დაესხნენ ნორმანები, მათ თითქმის სულ შეცვალეს იქ არისტოკრატია და თვითონ გახდნენ იგლისელების მართველები. ნორმანების ჰერცოგი გამეფდა მანდ მაშინ. ამის შემდეგ ინგლისს თავს არ დასხმია არავინ, თუ არ ჩავთვლით ჰიტლერის მიერ ლონდონის დაბომბვას. ანუ 9 საუკუნე ჰქონდათ თავისუფლად განვითრების შესაძლებლობა.
  რუსები, მას შემდეგ რაც მონგოლები მოიცილეს მე–14 საუკუნიდან მე–19 საუკუნემდე(ნაპოლეონამდე), არავის შეუწუხებია (თუ არ ჩავთვლით არც თუ ისე დიდ ომს შვედებთან ლადოგის ტბაზე). ანუ მშვიდად განვითრების საშუალება ჰქონდათ თითქმის 5 საუკუნე. ამას დაუმატეთ უზარმაზარი პრაქტიკულად დაუსახლებელი ტერიტორია, თავისი უზარმაზარი რესურსებით აღმოსავლეთით ალიასკამდე, რომელსაც წარმატებით ითვისებდნენ და ძლიერდებოდნენ.
  საქართველოს კი არ ჰყოლია არც ერთი თაობა, რომელსაც მტრის მოგერიება არ დასჭირვებია. ყველა თაობა იძულებული იყო გადარჩენისათის ებრძოლა. არ იყო თაობა რომელსაც მშვიდად განვითრების შესაძებლობა ჰქონოდა. ოდნავ თავისუფლად ვიყავით გიორგი მე–3 –ის დროს.
  ახლა მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, ჩვვენც რომ იგივე პირობებში ვყოფილიყავით რაშიც იყვნენ ინგლისელები, ან რუსები ჩვენც არ ვიქნებოდით ვითომ კაი ბიჭები? ან რუსები და ინგლისელები, რომ ყოფილიყვნენ ჩვენნაირ უმძიმეს გეოპოლიტიკურ გარემოში მოახერხებდნენ ვითომ საერთოდ აგადარჩენას?

  • ზოგიერთებისაგან გამიგია, რომ ქართველები ცუდი ხალხია, რადგანაც ბევრი მოღალატეები გვყავდა თურმე, მაგრამ იმას კი არ უკვირდებიან, რომ უფრო მეტი თავდადებული ხალხი რომ არ გვყოლოდა მაშინ საქართველო ვერ გადარჩებოდა. ეს ერთი.
   მეორე და უფრო მთავარი: ჩვენისთანა გეოპოლიტიკურ გარემოში, როცა არცერთი წუთი გარედან მოსვენება არ გვქონია და მტრები მუდმივად გვაწუხებდნენ, მოღალატეებს ხშირად ეძლეოდათ საშუალება თავისი მოღრალატეობრივი ბუნება გამოემჟღავნებიათ, მით უმტეტეს, რომ მტერიც დიდი გულმოდგონებით ეძებდა და ეძებს მათ, რომ მათი საშუალებით ქვეყანა დააჩოქოს. ასე რომ ჩვენს მდგომარეობაში რომ ყოფილიყვნენ სხვა ერები, მე ეჭვი მააქვს რომ მათ კიდე უფრო მეტი მოღალატე ეყოლებოდათ, უბრალოდ იმ ხალხებში პოტენციურ მოღალატეებს ნაკლები შანსები და პირობები უჩნდებოდათ თავისი ბუნების გასამჟღავნებლად ვიდრე ჩვენს მოღალატეებს.

 10. ევროპა არაბებისგან და მაჰმადიანობის გავრცელებისაგან იხსნა ბიზანტიამ. ბიზანტიამ შეუშალა ხელი ევროპაში არაბების შესვლას. დასავლეთიდან კი პირინეის ქედმა და ხმელთაშუაზღვამ დაბრკოლა ისინი.
  მონგოლებმა ევროპაში შესვლისაგან თავი იმიტომ შეიკავეს, რომ ევროპა ხშირი ტყეებით იყო დაფარული, ხოლო მონგოლები და სტეპების მომთაბარე ხალხი ტყაინ ადგილებში ბრძოლას არ იყვნენ შეჩვეული და ერიდებოდნენ მათ.
  იგივე მიზზით ვერ მოიკიდეს ფეხი დასაველთ საქართველოში არაბებმა და მონგოლებმა. თავს არიდებდა დასავლეთ საქართველოში ლაშქროაბას თემურ ლენგიც. დასაველთ საქართველო და კერძოდ იმერეთი ხშირი მუხის ტყებით იყო დაფარული.

  • ეს არის კიდე ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნების ისტორიაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში გეოგრაფიას.

 11. პუტინსაც აქვს პიკანტური სურათები გადაღებული, მასონებისათვის საჯარო სიგნალის მისაცემად. მიუხედავად იმისა რომ ევროპისაკენ არ ისწრაფვის. მასონობისათვის ევროპა არ არის აუცილებელი. მტავარია რომელიმე მსხვილ და გლობალურ გაერთიანებაში და კავშირში მოუყაროს თავი მსოფლიოს ხალხებს, თუნდაც ეს იყოს ევრაზიული კავშირი. ასე უფრო მოხერხებულია მსოფლიოს მართვა და იმიტომ. ასე რომ ევროკავშირიც და ევრაზიული კავშირიც ერთი სახლის ორი ოთახია (ასე წარმოიდგინეთ და უკეთ გაიგებთ), უბრალოდ ერთი უფრო კომფორტული და მეორე სარემონტო. პირველი ევრორემონტითაა. არსებითად კი ერთი და იგივეა. ) ამ ორი ოთახის მესვეურები ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ, რომ უფრო მეტი ფართის განმკარგავები გახდნენ, თორემ სახლი თავის ოთახებიანად მთლიანდ ინგლისის(და არა ამერიკის ან ებრაელების, როგორც შემცდომით გგონიათ, რადგანაც კარგად ინიღბება ინგლისი) დაზვევრას ეკუთვნის(ანუ მასონებს) სინამდვილეში. არჩევანი თქვენზეა. (

 12. თუ ქვეყანაში მოღალატე ხელისუფლება არ არის, ან თუ სპეცსამსახურებში არ არიან მაღალ თანამდებობებზე მოღალტეები(უკვე უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ გადაბირებულები), მაშინ როგორც წესი ქვეყნის სპეცსამსახურის ინტერესებშია აარჩიოს ყველაზე ღირსეული მოქალაქე და მას დაეხმაროს პოლიტიკურ კარიერაში, ან სხვა საზოგადოებრივად საჭიროა საქმეში.
  მეორეს მხრივ როცა ქვეყანაში იბადებიან ხარბი, კარიერისტები, მარა ნაკლებ ღირსეულები, როგორც ზნეობრივად ისე ინტელექტით ისინი ამჩნევენ (ყვეალ გრძნობს დაახლოებით რას წარმოადგენს), რომ წესიერი გზით დიდი შანსები არ აქვთ წარმატების. ამის გამო ცდილობენ იპოვონ მოკლე გზები. ამისათვის ყველაზე მიხვედრილები, ან ისინი ვისაც ყავთ ,,შებერტყილი” დამრიგებლები მიდიან საზღვარგარეთ და ცდილოებნ ჩაბარდნენ და გაურიგდნენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს, რომ ისინი დაეხმარონ საკუთარ ქვეყანაში უცხოელების ინტერესების გატარების და საკუტარი ხალხის ღალატის პირობის სანაცვლოდ კარიერის მოწყობაში.
  უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურისათვის სულ არ არის მნიშვნელოვანი რამდენად წესიერი, ან ღირსეულია ის პიროვნება ვინც მას ჩაბარდა. მისთვის მთავარია იგი იყოს კარგი შემსრულებელი და მისი ინტერესების გამტარებელი. ასე რომ ასეთებს ბევრად მეტი შანსი აქვთ ამ გზით, ანუ ღალატით და უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებტან თანამშრომლობით მიაღწიონ წარამტებას. ამ დროს კი მუდმივად ილახება ჩვენი ქევყნის წესიერი მოქალაქეების ინტერესები.
  მეორეს მხრივ ძალიან საზიანოა ჩვენთვის ახალგაზრდების უცხოეთში სასწავლებლად გაშვება. ამ დროს ჩვენ ჩვენი ნებით ჩვენს საუკეთესო გამოუცდელ ახალგაზრდებს მტრის ხახაში ვაგდებთ დაუცვლეად. იმის მაგივრად რომ უცხოელი მეცნიერები აქ ჩამოიყვანონ და აქ ასწიონ სასწავლებლების პრესტიჟი. ამავე დროს ამით ხელმისაწვდომი გახადონ ყველასათვის მაღალი სტანდარტის განათლება, ამის სანაცვლოდ საზღავრგარეთ ახლაგაზრდების გაშვების მუდმივი სტიმულირება ხდება.
  ამასაც მოღალატე ხელისუფლები აკეთებენ. ეს დასავლეთის დავალებაა. ეს დასავლეთს ჭირდება იქ ხელში ჩაიგდონ ჩვენი გამოუცდელი და დაუცველი ახლაგაზრდები პირისპირ, რომ გადაიბირონ და მერე მათი ინტერესებისათვის საბრძოლველად ჩვენსავე მტრებად დაგეშილები დაგვიბრუნონ უკან. კიდეც რომ არ უნდოდეს იმ ახლაგაზრდას ღალატი და კარგად ხვდებოდეს რომ ცუდ საქმეს სჩადის მაინც იძულებული იქნება ასე გააკეთოს, რადგანაც დასავლეთში(და არა მარტო დასავლეთში, ყევლა უცხო ქვეყანაში) აუცილებლად მოუწყობენ ბინძურ პროვოკაციას და კომპროამტებით აიძულებენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ იბრძოლოს. ასე რომ ასეთ რამეს, ანუ საკუთარი ახლაგაზრდების საკუთარი ნებითვე უცხოელების ხელში ჩაგდებას და მოღალატეობისათვის გაწირვას, ისევ შაჰაბასის დროს მასიური გადასახლებები ჯობდა. ახლა მოყვარის ნიღბით საკუთარ სისხლს და ხორცს მტრად გვიგზავნიან უკან ჩვენ დასაქცევადვე და გადასაგვარებლად.
  ასე მოექცა ედიკა მიშას, როცა ამერიკაში გაუშვეს, ასე იქცეოდა მიშაც სხვა ბავშვების მიმართ როცა სასწავლებლად უშვებდნენ, ასევე იქცევა ბიძოც და ღარიბაშვილიც. აქ შეარჩევენ სპეცსამხურებიდან სასურველ კადრებს(ახალგაზრდა ბავშვებს) ეს მოღალატები, ხელს უწყობენ მათ და უშვებენ უცხოეთში. იქიდან კი მასონი, ან უცხო ქვეყნის უკანალში ნახმარი აგენტი გვიბრუნდება უკან. მერე აქ ვითომ საზღავრგარეთ ნასწავლიაო (კიდე საკითხავია მართლა აქვთ თუ არა რამე ნასწავლი) და ეს ჩვენი მოღალატები აწინაურებენ მათ იმ უცხო ქვეყნის და მათი პატრონი სპეცსახმურების დავალებით, ტან ეს მორალატეები ასეთებს უფრო ენდობიან ვიდრე აქ დარჩენილ წესიერ ადამიანებს. მათი ეშინაით და მტრად განიხილავენ, რომ მოღალატეობა არ შეემჩნეთ.

  • ძალიან გავს საკუთარი ახლაგაზრდების შერჩევა და უცხო ქვეყანაში გაგზავნა სავალდებულო ხარკს, რომელსაც მოღალატეები უხდიან უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს. აქაური მოღალატეები მერე კიდე უფრო დაინტერესებული არიან მოღალატეების გამრავლებით, ცდილობენ რაც შეიძლება მეტის გახრწნას და გადაბირებას, რადგანაც უფრო კომფორტულად იგრძნონ თავი და ასე ვეფლობით ჭაობში.

 13. ჩრდილოეთ კორეა და სამხრეთ კორეა თვალსაჩინო მაგალითია იმისა თუ ვინ არის მთავარი პასუხისმგებელი ქვეყნის განვითარებაში. ჩრდილოეთითაც და სამხრეთითაც ერთი ხალხია, ერთი მენატლიტეტით, მარა ცხოვრების დონეში განსხვავება აქვთ როგორც ცა და დედამიწა. აქედან იოლი მისახვედრია, რომ ეს განსხვავება სხვადასხვა მთავრობის ბრალია. ედიკას დროს ავრცელებდნენ და მერეც ბევრ ხელისუფლას უყვარდა ამის ხალხში გავრცელება (პირადპირ ამის თქმას ვერ ბედავდნენ, მარა ხალში ავრცელებდნენ), რომ ხალხი არ ვარგიხართ თვითონო. აბა კორეაში როგორაა. ერთი ხალხია და ჩრდილოეთში იგივე ხალი არ ვარგა და სამხრეთში ვარგა? ეს კაი საშუალებაა რომ შენი უნიათობა ხალხს დააბრალო თვითონ კი პასუხისმგებლობა აიცილო. ვინმე იტყვის, რომ ხალი იმაშია პასუხისმგებელი რომ ასეთი მტავრიბა ყავსო. მასე თუა მაშინ ჩრდილოეთში რომ ერთნაირი მტავრობაა და სამხრეთში სხვანაირი, ის როგორ ავხსნათ? ხალხი ხომ ერთია? საქმე იმაში, რომ როცა ძლიერი უცხო ქვეყნები არ ერევა საშინაო საქმეებში მაშინ მართლაც ხალის ბრალია ის მტავრბა რომელიც, ყავს, მარა როცა ისეთი ძლიერი ქვეყნები ერევა საშინაო საქმეებში როგორიცაა ამერიკა და რუსეთი, რა ქნას ხალხმა? რა ძალები უნდა ეყოს, რომ ასეთი ძლიერი ფაქტორები გადაწონოს? ასე რომ საბოლოო ჯამში აღმჩდნება რომ საგრეო პოლიტიკურ ვითარებას აქვს ყველაზე მეტი მნიშვნელობა. მე მაგალითად მგონია, რომ არა ამერიკელების დახმარება სამხრეთ კორეაში კარგი ხელისუფლების მოყვანაში, მარტო კორეელები მაინც ვერ არიან ისე მაგრები, რომ ამდენისათვის დამოუკიდებლად მიეღწიათ. გარედან არ ჩარევის შემთხვევაში კორეელები იქნებოდნენ სადღაც შუაში ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის.

 14. საბაზრო ეკონომიკა მოქმედებს ინდივიდუალურ დონეზე. სახელმწიფო აწესებს საერთო თამაშის წესებს, ხოლო თითოეული მოქალაქე თვითონ დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას თუ რა და როგორ აწარმოოს. ეკონომიკის ასეთი მექნიზმი ყველაზე ხელსაყრელია ინდივიდუალური ინიციატივის მქონე ადამიანებისათვის. ასეთები ყველაზე მეტად არიან ინგლისელები(ეს ჩემი შენიშნული არ არის, ეს გეოპოლიტიკოსებს დიდი ხანია შენიშნული ქონიათ), რადგანაც მე-17 საუკუნეში უკვე მოხდა მანდ ინდუსტრიული რევოლუცია, რამაც მეწარმეობის და ინიციატივიანობის სული უფრო განავითარა, თუმცა მანამდეც ზღვაზე რომ გაბატონდნენ მაშინაც უკვე საკმაოდ აქტიურები იყვნენ.
  შეიძლება სახელმწიფომაც მიიღოს მოქალქეების მაგივრად გადაწყვეტილებები, მაგრამ როგორც წესი ასეთი მართვის სიტემა ბევრად უფრო ინერტულია, უფრო ბიუროკრატიული და ნაკლებ ეფექტური. ძნელია უამარავი წვრილ წვრილი გადაწყვეტილებები მიიღოს ერთმა ცენტრმა ყველას მაგივრად. აუციოებლდა იქნება შეცდომები, თან ეს ძალიან ძვირი იქნება და სიახლეების ცხოვრებაში გატარების საქმეში იქნება დაგვიანებები. ეს კიდე უფრო პრობლემატური იქნება ისეთი დიდი ქვეყნისათვის როგორიცაა რუსეთი, იქ კიდე უფრო მეტი წვრილ-წვრილი გადაწყვეტილებებია მისაღები. ამიტომ ასეთი მასშტაბის ქვეყნების ეფექტურად სამართავად მართლაც შეუცვლელია საბაზრო ეკონომიკა, მაგრამ როცა ხალხი უინიციატივოა და ელოდება სახელმწიფოს მხრიდან კარნახს რა და როგორ გააკეთოს, მაშინ ასეთ დიდ ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკას წარმატების ბევრად ნაკლები შანსი აქვს. ასეთ ქვეყანაში ყველაფერი ბევრად უფრო ნელ ტემპში მოხდება ვიდრე ინგლისურენოვან ქვეყნებში, არდა ეკონომიკიასთვის ტემპებს არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომაც მოხდა ტავის დროზე სოციალისტრუი და კოლექტიური მეურნეობების შერჩევა რუსებისათვის, რადგანაც ეს ყველაზე ეფექტური იყო მაშინ. მარა ასეთი სისტემას ეფექტურობისათვის სტალინისა და ბერიას ნაირი კაცი ჭირდებოდა. ასე რომ რუსეთს მომავალში არანაირ შანსი არ აქვს რომ ეკონომიკა წარმატებით განავიტაროს. არცერთი საბაზრო ეკონომიკის მოდელი მაგათ არ მოერგებათ. მაგათ ხასიათს რაც შეეფერება ის სტალინიზმი იყო და მაგის გამეორება კი უკვე შეუძლებელია და მაინც ვერ გაქაჩავდა ეგ მოდელი დიდ ხანს დასავლეთტან კონკურენციაში.
  საქართველოს მართვა უფრო იოლია ცენტრალიზებულად, რადგანაც პატრა ქვეყანაა ვიდრე რუსეთი. თავიდან ქართველებსაც ბევრი რამ აქვთ სასწავლი, განსაკუთრებით საჭიროა ახალი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის მიღწევა და ისეთი გარემოს შექმნა, როცა წვრილ-წვრილი ინვესტორები შიშის და უნდობლობის გარეშე მოახერხებენ ერთმანეთთან გაერთოიანებას(დანაზოგების ერთად გაერთიანებას და საჭირო პროექტში დაბანდებას), ასეთ სისტემაში საერთოდ კარგავს საჭიროებას მსხვილი ინვესტორების არსებობა და სისტემაც სოციალურად უფრო სამართლიანი იქნება. ინერტულ ხალხებში ეს პირობები კიდეც რომ შექმნა ძალიან ნელა მიიღებენ გადაწყვეტილებებს რაიმე საწარმოს დაფუძნების (ჩვენთან ალბათ გურულებს ვერავინ დაასწრებს გადაწყვეტილებების მიღებას, ბევრიც გაუმართლებთ და ბევრიც სიჩქარის გამო ჩაეფუშებათ ალბათ. ))) ეს ხუმრობით). საწყის ეტაპზე საჭიროა რაღაცეებში მეწარმეებისათვის რჩევებით დახმარება, მერე ქართველები დამოუკიდებლადაც შეძლებენ პიროვნულ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებას და ინიციატივის გამოჩენას. გამოცდილებას რომ შეიძენენ კიდე უფრო ეფექტური იქნება პიროვნულ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებები. თუმცა დასაწისისათვის მაინც საჭიროა ძალიან ეფექტური ხელისუფლება. თავიდან ბევრი რამ არის გასაკეთები ისე როკ ხელით იქნება ბევრი რამ სამართავი, როგრც თვითმფრინავს ჭირდება ხელით მართვა, სანამ სიმაღლეს აკრეფს. ქართველები ბევრად ინიციატივიანები და აქტიური ხასიათის არიან ვიდრე სლავები(რუსები და უკრაინელები). ედიკას რომ ეგონა უკრაინას ქართულ მოდელს გავუზიარებო და ამით რომ აბამდა, ეგეც უტოპია იყო. არ იმუშავებს ქართული მოდელი სლავებში. უფრო მეტიც: საბაზრო ეკონომიკაც კი ვერ იმუშავებს მაგათთან ეფექტურად. მაგათ საუკუნეები დასჭირდებათ სანამ ინიციატივიანები გახდებიან. ასე რომ რუსები უნდა შეეგუონ, რომ მესამე ქვეყნებში მოუწევს მაინც გადასვლა. მხოლოდ რამდენიმე საუკუნის, ან უკეთეს შემთხვევაში ათეული წლების შემდეგ შეიძლება შეეგუონ და გამოიყენონ ეფექტურად საბაზრო ეკონომიკის მექანიზმები.

 15. ინდივიდუალისტი ხალხი ცუდი სამართავია ცენტრალიზებულად, ძნელი სამართავია. სამაგიეროდ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ეს თვისებები უფრო მომგებიანი ხდება. შუა საუკუნეებში როცა ქვეყნები, განსაკუთრებით აზიური ქვეყნები რომლებიც ცენტრალიზებულად იმართებოდნენ მეტ წარმატებას აღწევდნენ და ამისი ერთერთი მიზეზი ისიც იყო, რომ ეს ხალხი კოლექტივისტური განწყობის ხალია, ნაკლებ ინიციატივიანები და ინდივიდუალისტები, დიდია მათთან ჩინის პატივისცემა და მორჩილება ამიტომ იოლი იყო მათი ცენტრალიზებული მართვა და ჯარში წესრიგის დამყარება. ამიტომ თემურ ლენგის, ჩინგიზ ხანისა თუ რუსების წარმატებების ერთერთი და არა ერთადერთი მიზეზი ესეც იყო. სამაგიეროდ 21-ე საუკუნეში ეს ხელის შემშლელი თვისება ხდება.

  • თურქების მე-17 საუკუნის წარმატებების ერთერთი მიზეზიცაა ეს. ბუნებრივია გეოპოლიტიკურ და საგარეო ფაქტორებთან ერთდ.

 16. ზემოთ მოყვანილ სტატიაში ვწერ რომ 21-ე საუკუეში რა მიმართულებით წავა საგარეო პოლტიკის განვიტარება ძნელი სათქმელია მეთქი და ახლა რომ ვფიქრობ შსეიძლება მომავლის გეოპოლიტია დაეფუძნოს ორმხრივად ურთიერთხელსაყრელ ურთიერთობებს ქვეყნებს შორის. საქმე იმაშია, რომ დედამიწაზე პრაქტიკუალდ აღარ დარჩა ისეთი ერი, რომელიც ისე სუსტი იყოს, რომ მისი დამორჩილება ძალიან იოლი იყოს და მისი რესურსების გამოყენება საკუტარი ქვეუყნის გასაძლიერებლად ძალიან იაფი უჯდებოდეს უცხო ქვეყანას. ამიტომ მომავალში სულ უფრო გაჭირდება სხვების ხარჯზე საკუტარი კეთიდღეობის მიღწევა და წინააღმდეგობა იმ პატარა ქვეყნიდან აგრესისორის მიმართ იმდენად ძლიერი იქნება, რომ (თან გლობალიზაციის პირობებში ყველაფერი ერთმანეთძე ძალიან მოწყლადად არის დამოკიდებული) დიდი ვერაფერ სარგებელს ვერ ნახავს აგრესორი კიდეც რომ დაიმორჩილოს მცირე ერი. ამიტომ ნელ-ნელა ყველა მიხვდება, რომ უკეთესია ურთიერთობები ურთიერთსარგებლიანობაზე აეწყოს. ასეთ შემთხვევაში შეძლებს ყველა მხარე რომ იხეიროს. დაახლოებით ეს პროცესები მიდის ევროკავშირში (თუმცა ეს მტალდ იდეალურად არ მიდის და მაინც აქვს შენიღბუოლად ადგილი საბნის გადაქაჩვას, მარა ტენდენციები ისეთია, რომ მე მგონი მაინც ამ არხში მოხვდება ყვეალფერი ბოლოს). აი რუსეთის წარუმატებლობის მიზეზი სწორდ ისაა, რომ ვერ აუღეს ალღო საკუტარ ხასიათში არსებული შოვინიზმის გამო ახალ რეალობას და ისევ მარტო ცალმხრივი უპირატეობის მიღწევას ცდილობს, ამიტომ აწყდება დიდ წინააღმდეგობებს, რაც კიდე უფრო ასუსტებს.

 17. ჩემს ზეომთ მოყვანილ სტატიაში მიწერია, რომ ინგლისმა ზღვაზე ბატონიბის შედეგად დააგროვა დიდი რაოდენობის კაპიტალი, რამაც გამოიწვია ინდუტრიული რევოლუციათქო, მარა ახლახან დავფიქრდი და ძალიან ჩაკირკიტებულმა მკითხველმა შეიძლება ასეთი კითხვა დასვას, ინგლისზე უფრო ადფრე ოკეანეში ბატონობის შედეგად ესპანეთმა დააგროვა არანაკლები კაპიტალი და მაშინ ესოანურმა კაპიტალმა რატომ არ გამოიწვია ინდუსტრიული რევოლუცია ინგლისზე ადრე ესპანეთშიო?
  საქმე იმაშია, რომ ესპანეთი ძირითადად მარტო ამერიკის კონტინეტით იყო დაინტერესებული და ესპანეთის გამდიდრება თავის დროზე იქ აღმოჩენილმა ოქრომ გამოიწვია. ესპანეთს ამერიკიდან უშუალოდ გამზადებული მსოფლიო ფული ანუ ოქტო შემოქონდა, რომელაც ინდუსტრიალიზაცია კი არა ესპანეთში წარმოების ჩაკლვლა გამოიწვია, რადგანაც არაფრის გაკეთება არ ჭირდებოდა ესპანეთს პირადპირ ოქროთი ყიდულობდა ყველაფერს.
  ამის სანაცვლოდ ინგლისი კონტინენტების სიღმეში არ შედიოდა თავიდან. მხოლოდ სანაპირო ზოლებს იკავებდა, როგორ გეოპოლიტიკის სახელმძღვანელოებში წერია, იმ დროისათვის ისინი საზღვაო მეკობრეები იყვნენ და კონტინენტის სიღრმეში შესვლის ეშინოდათ. ზღვაში და სანაპიროებზე უკეთ გრძნიობდნენ თავს. ამის გამო მათ დაკავებული ქონდათ კოლონიები ამერიკის სანაპირობეზე, აფრიკის სამხრეთ სანაპიროებზე, ავსტრალიაში, ინდოეთში. ანუ მთელს მსოფლიოში ქონადთ მიმობნეული კოლონიები, რაც ხელსაყრელ პირობებს იძლეოდა განსახვევბული საქონლის ვაჭრობით ეშოვათ ფული და დაეგროვებიათ კაპიტალი. ინგლისს გამზადებული ოქრო არ შემოქონდა. იგი თავისი კოლონიებიდა იღებდა უამარავი სახის ნედლეულს, ამუშავებდა და ისე ყიდდა. ასე რომ ასეთი კოლონიების ასეთი სახის ექსპლუატაცია იწვევდა წარმოებისათვის ტექნოლგიების შექმნისა და გამოყენების საჭიროებას. გარდა ამისა ესპანეთის ბატონობის დროს ჯერ კიდე არ იყო იმდენი ცოდნა დაგროვილი მსოფლიოში ვიდრე უფრო მოგვიანებით ინგლისი ბატონობის პერიოდში.
  სწორედ ამ მიზეზებმა განაპირობა ინგლისში კაპიტალის დაგროვებამ ინდუსტრიული რევოლუცია და არ გამოიწვია უფრო ადრე ესპანეთში.

 18. მონგოლებმა ევრაზიის კონტინენტზე დაიპყრეს პრაქტიკულად სტეპები და ნახევრად უდაბნოები მთლიანად. ეროპასთან შეჩერდნენ ზუსტად იმ ადგილებში სადაც ტყიანი ტერიტორიები იწყებოდა, რადგანაც ტყიან ადგილებში ბრძოლის ტაქტიკა არ ქონდათ კარგად დამუშავებული და ერიდებოდნენ ასეთ ტერიტორიებს. სწორედ ამიტომ დასავლეთ საქართველოში მონგოლებისა და არაბების მართველობა შედარებიტ უფრო სუსტი იყო. იმერეთი იმ დროს პრაქტიულად სულ ტყით იყო თურმე დაფარული. ძირიტადად მუხის ტყეებით.

 19. ოქროს ციებცხელებამ ამერიკში მასიური ემიგრაცია გამოიწვია ევროპიდან ხალხის, ხოლო სამხრეთ აფრიკაში კი მოგვიანებით ოქროს უდიდესი საბადოს აღმოჩენამ ევროპიდან ანალოგიური ადამიანების მასიური ემიგრაცია არ გამოიწვია, ეს როგორც ჩანს იმის ბრალი იყო, რომ ამერიკაში ოქროს მოსაპოვებლად საკმარისი იყო მცირე კაპიტალი და პრიმიტიული ტექნოლოგიები (სილას რეცხავდნენ მდინარის და მეტი არაფერი), ამიტომ ეს ბევრი ადამიანისათვის იყო ხელმისაწვდომი. სამხრეთ აფრიკაში კი ოქროს საბადოები ღრმად იყო მიწაში და მის მოსაპოვებლად მეტი კაპიტალი და უფრო დახვეწილი ტექნოლოგიები იყო საჭირო, ამიტომ იგი ნაკლები ადამინისათვის იყო ხელმისაწვდომი. ამის გამო ოქროს ციებცხელებამ ჩრდილოეთ ამერიკაში ბევრად უფრო მასიიურო ემიგრაცია გამოიწვია, ხოლო სამხრეთ აფრიკაში კი არა. უფრო ნაკლები.

 20. პროტოქართულ ცივილიზაციაში არ არსებობდა სამხედრო დანიშნულების ნაგებობებიო, რაც გვაფიქრებიებსო , წერენ მეცნიერები, რომ ამ ცივლიზაციიის შიგნით ომები არ იყო და მშვიდად ცხოვრბოდნენ. სავარაუდოდ ასეთ ცივილიზაციაში, სადაც არ არის მეტოქეობა, ცხოვრება მშვიდად და ნელა, აუღელვებლად მიდიოდა. საფიქრებელია, რომ ადამიანებიც იმ დროს უფრო დინჯები და ცოტა ნელები იქნებოდნენ. არსად არ ეჩქარებოდათ და იმიტომ ( ჩემი აზრით მაშინდელი პრტოქართველები ძალიან გავდნენ რაჭველებს სიდინჯით, (ეს იმისათვის რომ უკეთ წარმოვიდგინოთ). და ერთმანეთთან თბილი დამოკიდებულებაც ექნებოდათ, აკი არ ქონდათ სამხედრო დანიშნულების ნაგებობებიც და ამიტომ არც მეტოქება ქონდათ ერთმანეთთან).
  მას შემდეგ რაც ინდოევროპელები შემოიჭრენ, მოიტანეს ამ ცივლიზაციისათვის უცხო თვისებები, როგორიცაა სიხარბე და სისატიკე(ასევე ქალებს ეგ ცივლიზაცია უყურებდა როგორც ნივთს და არა ადამიანებს, მარა ეს კიდე სხვა საკითხია, თან საინტერესო). ამას ის მაფიქრებინებს, რომ პროტოქართველები ნოყიერ, ზომიერ კლიმატურ სარტყელში და ადამიანისათვის საცხოვრებლად გამოსადეგ ყველაზე ხელსაყრელ მიწებზე ცხოვრობდნენ და საკვებითაც ყველაზე უკეთ იყვნენ უზრუნველყოფილნი, ხოლო მომთაბარე ინდოევროპელები კი უფრო ცუდ პირობებში ცხოვრობდნენ და განვიტარების უფრო დაბალ საფეხურზეც იყვნენ. ამიტომ მშიერი ტომები იყვნენ. ამ ხალხებს ერთმანეთთნ საჭმილსათვის და არსებობისათვის სასტიკი ბრძოლები დ დაპირისპირება ქონდათ. სიხარბეს შიმშილი და უქონლობა იწვევს. დამშეული მგელი ცხვირს ფარაში რომ შევა, სიხარბიტ ყველა ცხვარს კლავს, მიუხედვად იმისა რომ ამდენის ჭამა არ შეუძლია. ასე იყო მაშინდელი ველური ტომებიც, რომლებიც პროტოქართველებს ავიწროებდნენ და თან მათგან სწავლობდნენ ბევრ რამეს. მათ პროტოქართული ცივილიზაცია დაამყნეს თავიანთ ინდოევრიპულ სიხარბეზე, აგრესიულობაზე და სისასტიკეზე,(რომელმაც მერე პროტოქართველებშიც მოიკიდა ფეხი). ამან კი განვითარების ბევრად უფრო დაჩქარება გამოიწვია. სიხარბემ, სისატიკემ, ერტმანეთთან შუღლმა, კონკურენციამ(სწორედ კონკურენცია და დაპირისპირებაა მთავარი მიზეზი პროცესების დაჩქარების) და დაპირისიპირებამ ცოხოვრების უფრო სწრაფად განვიტარება გამოიწვია, როგორი უსამართლო, უცნაური და პარადოქსულიც არ უნდა იყოს. სწორედ ამან გამოიწვია პროტოქართველების მიღწევების კიდე უფრო სწრაფად აყვავება ბერძნების ხელში და დაწინაურება, ვიდრე თვით პროტოქართველებში.

 21. zaza says:

  ტროას ცხენზე კიდე ასეთი ვარაუდი მაქვს. როგორც ცნობილია ცხენი სტეპების ცხოველია და ამიტომაც დარბის დიდ მანძილებზე და თან სწრაფად. იგი პროტოიბერებზე ადრე მოაშინაურეს სტეპებში მომტაბარე ინდოევროპელმა ტომებმა. მერე ცხენი მათ მიერ გამოყენებული იქნა ომებში. ეს ძალიან ძლიერი იარაღი იყო მაშინდელ ბროძლებში. ლამის ჯავშანტექნიკის ეფექტი ექნებოდა. ეჭვი მაქვს, რო ტროელებთან ბრძოლაში სწორედ ბერძნების მერ ცხენების ინტენსიურად გამოყენებამ გადაწყვიტა ომის ბედი და საერთოდაც პროტოიბერების დაცემაც. ჩემი ვარაუდით სწორედ ეს მოვლენა უნდა იყოს ასახული მითში ტროას ცხენის შესახებ. არ ვიჩემებ, უბრალოდ ვვარაუდობ.

 22. ფარიკაობა ხომ ფრანგების გამო იქცა სპორტად? საერთოდ რადგანაც ევრპელები გახდნენე გავლენიანები ამიტომ ფარიკაობა გახდა სპორტი. იაპონელებმა ძიუდო შემოიტანეს. არადა ქართველები რომ როდესმე ასე გაძლიერებულიყვნენ, მაშინ ალბათ ფდრიკაობის ნაცვლად კეჭნაობა გახდებოდა მსოფლიოში აღიარებული სპროტი და თან როგორც კარატეშია კატები, ისე იქნებოდა კეჭნაობაში საჩვენებელი გამოსვლები. ძიუდოს მაგივრად კი მსოფლიოს ალბათ ქართული ჭიდაობა ექნებოდა. მარა რას იზამ? ვართ ასე მცირერიცხოვნები მსოფლიოს ამ გეოპოლიტიკურ ჭიპში და გვაწვება მტელი მსოლფიოს უძლიერესი გეოპლიტიკური ძალები ჩვენ. ჩვენ კიდე სასწაულებიტ ვუძლებთ მსოფლიოს უდიდესი ძალების დაწოლებს და კიდე გვგონია რომ სუსტი ხალხი ვართ. გარწმუნებთ ამ ადგილას ბევრი მრავალმილიონიანი ერი გადაშენდებოდა. ბუნების ძალების მერე, ყველაზე ძლიერი ძალები, რომელსაც თან სოციალური ხასიათი აქვს და სოციუმზე ახდენს გავლენას, სწორედ გეოპლოტიკურია. კავკასიონი კი ამორტიზატორის ფუნქციას ასრულებდა მუდამ. გაძლიერებისას არ გავძლევდა საშუალებს თავისუფლად გავფართოებულიყავით ნაკლებად განვიტარებული ხალხების მიწების ხარჯზე, რგოროც რუსები და ამერიკელები გაძლიერდნენ, თითქოს ღერმთმა წინასწარვე მოგვაკლო ამ ცოდვის ჩადენის საშუალებას, და სხვა ერების მიწების მიტაცებით არასდროს გავძლიერებულვართ. ხოლო ძნელბედობის ჟამს კიდე კავკასიონი გვიცავდა მტრებოსაგან და მის კალთებს ეხიზნებოდნენ ქართველები. ანუ ისტორიის მანძილზე პრაქტიკულად ამორტიზატორის როლს ასრულებდა არც წინ გვიშვებდა ზედმეტად და არც უკან.
  ანუ ღმერთმა იმისათვის გამოგვარჩაი, რომ გამოგვაწრთოს. არც ზედმეტად თავზე გადა-მის საშუალება მოგვცა და არც გადაშენების. ისეთი ადგილი მოგივიჩინა, რომ ჩვენი გადაშენებაც ძნელი იყო და ძალიან გაძლიერებაც. ამავე დროს განსაცეელები იყო უამრავი. რა არის ეს თუ არა წრთობა? გამოდის რომ ღმერთმა ჩვენი წრთობა ინდომა. სწორად ეგგა რცეულობა, მე თუ რამე მესმის მეტაფიზიკისა და ზებუნებრივი ძალების მოქმედების. ღმერთს ვინც უყვარს იმას ყველაზე მეტ განსაცდელს უგზავნის, რომ გამოიწრთოს, ტან არც გადააშენებს. ასე ესმის ქრისიტანობასაც რჩეულობა. რჩეულები მარტივლობაში და წვალებაში გამოირცევეიან და არა ფუფუნებაში და განცხრომაში.
  ღმერთს როგორ უნდა გამოერჩაი ერი? როგორ და ყველაზე განსაკუტრებული ადგილი უნდა მიეცა მისთვის განსასახლებლად. ზემოთ ერთერთ კომენტარში მიწერია, თუ როგორ მოქმედებს გარმო ადამიანების გენებზეც კი. ანუ ღმერთს გარემოს მეშვეობით შეეძლო გენებზეც ემოქმედა და ერის თვისებებზეც. ვინც განსაკუტრეებულ ადგილზე დასახლდებოდა მას განსალუთრებული ექნებოდა ყვეალფერი განსაცდელებიდან დაწყებული ხასიათით და ნთავრებული.
  მეროეს მხრივ როგო მოხდა ამ ადგილის შერჩევა ფიზიკურად? ანუ მატერიალური კანონებით? როგორ და ყვეალფერზე ეტყობა , რომ ჩვენს წინაპრებს კარგად ქონდათ შესწავლილი ხმელტაშუაზღვის ბასეინი და იცოდნენ თუ რა ადგილი იყო ყველაზე უკეთ დაცული მტებისაგან და ყველაზე კარგი საცხოვრებელი კლიმატურად. ყველაზე უკეთ იმიტომ ქონდათ შესწავლილი, რომ ყველაზე ადრე დასახლდნენ ხმელტაშუა აზღვის აუზში და მერე მტრებისაგან შევიწროებული იბერიული ტომები უმეტესობა ლოკალიზდა კავკასიაში, ხოლო მეორე ნაწილმა იცოდა რომ ასევე კარგი დაცული და კარგი საცხოვრებელი პირობები იყო პირინეის ნახევარკუნძულზე იქით აიღო გეზი და დასახლდნენ ბასკეთში.

 23. ამ სტატიაში აკლია, გამომრჩა და უნდა დამეწერა, რომ ინგლისმა მას შემდეგ რაც ზღავზე ვაჭრობა ჩაოგდო ხელში განავიტარა მეწარმეობა. კოლონიებიდან შექონდა ნედლეული და მერე ინგლისში გადაამუშავებდა ისე აბრუნებდა უკან მსოლფიოს ბაზრებზე გადამუშავებულს. ამგვარად ამან განაპირობა მისი დაწინაურება წარმოებაში და ამან გამოიწვია ინდუსტრიული რევოლუცია ინგლისში.
  ეპამეთს კი ნედლეული კი არ შექონდა კოლონიებიდან, არამედ პირდაპირ გამზადებული ოქრო და არაფერს არ აწრმოებდა, არამედ ყველაფერს გამზადებულს ყიდულობდა. რამაც ესპანეთის ეკონომიკის დაჩლუნგება გამოიწვია და ეტყობა ესპანეთის დღევანდელი ჩამორჩენის ერთერთი მიზეზიც ეს უდა იყოს. თან მაშინ როცა ესპანეთი ბატონობდა ზღვაზე მაინც არ იყო ისე განვიტარებული ტექნოლოგიები და ტექნიკა და არც ესპანეთს ქონდა დიდი დაინტერესება მისი განვიტარების, რადგანაც ისედაც ყველაფერს გამზადებულს ყიდულობდა ოქროს უზარმაზარი მარაგების გამო.

 24. საქართველოში, რომ მასონურ ლოჟებს ქმნიან, ეგენი რეალურად აზრზე არ არიან. ეგენი დაახლოებით იმ დონეზე არიან, რა დონეზეც კომუნისტების დროს იყვნენ პიონერები. ესენი მხოლოდ ყურადღების სხვა მიმართულებით გადასატანად იქმნებიან. რეალური მასონები სახელმწიფოს, პოლიტიკის , ბიზნესის, სპეცსამსახურების მაღალი რანგის ჩინოვნიკებში, გალენიანი ჟურნალისტების რიგებში არიან. ასეთ დაჯგუფებებს კი უკეთ შესანიღბად და ყურადღების სხვა მიმართულებით გადასატანად ქმნიან. ხელს უწყობენ ისეთი სატანისტური სექტების შექმნას, ან მათზე ლეგენდების შექმნას(აი სასაფალოებზე, რომ კატებს ხოცავენ) და გავრცელებას, რომ სატანისტური რიტუალები სასცილოდ მოაჩვენონ საზოგადოებას და არ დაიჯერონ რომ ესენი მართლა ეთაყვანებიან სატანას, ოღონდ არა ისე, როგორც უტვინო ბავშვები აკეთებენ ამას სასფლაოებზე.(ესენი კი სინადმვილეში საჭიროების შემთხვევაში ჩვილი ბავშვების შეწირვასაც კი არ ერიდებიან სატანისათვის, მარა თქვენ ნუ გააკეთებთ ამას, ვისაც ტავი სატანისტი გგონიათ, თქვენ მაინც არ იცით ეს როგორ უნდა გააკეთოთ და ვისი ზედამხედველობით და მხოლოდ სისულელს ჩაიდენთ და თავს დაიღუპავთ) ამითი უნდათ არასერიოზულ ადამაიანად წარმაოჩინონ ის ადამიანი ვინც მათზე ხვდება რეალობას. ხშირად ასეთ უწყინარ ლოჟებში საზოგადოების გამოჩენილი წევრები შეყავთ, რომ ამ მოძრაობას სატანიზმთან და ცუდთან კი არ აიგივებდნენ, არამედ ცდილობენ მათი სახელი გამოიყენონ და ამ მოძრაობას მისცენ რესპექტაბელური სახე. სინამდვილეში კი ისინი არაფრის საქმის კურსში არ არაინ და მართლაც ჯერათ, რომ საერთო საკაცობრიო იდეალებს ემსახურებიან. ესეთი ხალხი მათ მხოლოდ ანტურაჟისათვის ჭირდებათ და არასდროს არ გაანდობენ რეალობას.
  სინამდვილეში მასონური მოძარაობა ინგლისურენოვანი ხალხის მსოფლიოზე გაბატონებას ემსახურება, მაგრამ ესეც რომ დაფარული იქნეს, ვრცელდება ჭორები, რომ მასეონები არიან ებრაელები და რომ მათ ინტერესებს ემსახურებიან, ამისათვის კი ებრაელებს აქტიურად იყენებენ და ხშირად საძმოს ფულებს მათ აბარებენ, ეს როლი თვითონ ებრალებსაც მოსწონთ და ისე ჩანს გეგონება ებრაელების ხელშია მსოფლიო, არადა რეალური მართველი ძალა კი მათ უკან იმალება. ეს მოძრაობა სინამდილსი შეიქმნა მას შემდეგ რაც ამერიკა დაკარგა ინგლისმა. ინგლისის დაზვერვმა მოიფიქრა ხერხი, რომლის მეშვეობითაც ახერხებდა დაკრგულ კოლონიაზე ფარულ კონტროლს და ამერიკის ხელისუფლაბაში გაყავდათ ის პოლიტკოსები რომელიც მისთვის უფრო ხესლაყრელი იყო. მეორეს მხრივ რომ დამალულიყო რომ მასონური მოძრაობა ინგლისური დაზვრევის მიერ იყო შექმნილი, მას უძველესი სახელი მოუძებნეს და უძველეს მოძრაობად გამოაცხადეს, თან ვითომ ზოგადსაკაცობრიო იდეებისათვის მებრძოლებად წარმოაჩინეს, რადგანაც თუ ვინიცობაა ვინმე გამოიჭირეს რომელიმე ქვეყნის სპეცსამსახურებმა ის იტყვის, რომ რომელიმე უცხო ქვეყანას კი არ ემსახურება ( და მასაც მასე ეჯერება გულწრფელად, თუ დაბალი დონის მასონია), არამედ ზოგადსაკაცობრიო იდეებს, არადა მათი მოძრაობა იმართება და კოოდინირდება ინგლისიდან და არა ისრაელიდან, ან ამერიკიდან.
  გაიხსნეთ ფილმი აგენტ 007. ასეთი სახოტბო სერიალი არცერთი ქვეყნის დაზვრევაზე არ არის, მათ შორის ამერიკის დაზვერვაზეც კი. მხოლოდ ინგლისის დაზვერვას ესხმება ხოტბა. მასონების სახელით მათ ყველა ქვეყნის სპეცსამსახურებში ყავთ ვითომ ზოგადასაკაცობრიო იდეებისათვის მევრძოლი მაღალჩინოსანი აგენტები და მათი საშუალებით აკონტროლებენ მტელს მსოფლიო საიდუმლო სამსახურებს. გაიხსენეთ რა არის ნათქვამი მაგ ფილმის საუნდრტერკში ,,ოქროს თავლი”. იქ მღერიან იმ ოქროს თვალზე რომელიც ყველგან გვითვალთვალებს (გაიხსენეთ მასონური თვალი, რომელიც ზევიდან ყველას უთვალთვალებს და დოლარის ნიშანზეც არის გამსოახული). იქ მღერიან, რომ ეს თვალი თქვენ ბავშვბიდანვე გითვალთვალებთ და რომ მას ვერსად დაემალებით. ასეთია მასონების რეალური სახე და რასაც თქვენ მათზე კითხულობთ, ან ნახულობთ იუთუბიზე, ხშირად ლეგენდაა კვალის ასარევად(ეს დაჯგუფებაც კვალის ასარევად არის შექმნილი) მათ მიერვე გაშვებული, მაგრამ ზოგან და ხანდახან რაღაცეები იპარება, თუმცა გაანალიზების გარეშე მათზე დაწერილის არაფრის დაჯერება არ შეიძლება. უამრავ ტყუილებს ავრცელებენ საკუთარ ტაზე, რომ უკეთ დაიმალონ და შეინიღბონ. თქვენ შეგიძლიათ ჩემს სტატუსშიც შეიტანოთ ეჭვი და არ დაიჯეროთ. )) იფიქრეთ ამაზე და როცა დროტა განმავლობაში გაანალიზებთ კარგად მერე დაიჯერეთ, ან ნუ დაიჯერებთ. ვიცი ჩემი სტატუსის დაჯერება ამდენი ტყუილ-მართლის მერე ძნელია. )
  ჰო, დამავიწყდა. ნამდვილი მასონების ურთიერთგაუთქმელობის პირობა არის მათ მიერვე ჩადენილი სექსუალური სახის მომაკვდინებელი ცოდვები, რომელიც მათი სიჩუმის სანაცვლოდ ინახება მათი უფროსობის საცავებში. (პირადი კეთილდღეობისათვის უკანალის მიცემა, ან მსგავის უკუღმართობის ჩადენა, რეალურად არის სულის მიყიდვა ეშმაკისათვის. ისინი მშვენივრად ხვდებიან ამას და სწორედ იმიტომ ეთაყვანებიან სატანას) ისინი ძალიან მჭიდრო კავშირში არიან სპეცსამსახურებთან და ხშირად მათი კომპრომატი ხელში უვარდებათ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებს, და პირიქიტ ასევე მასონებსაც უვარდებათ ხელში სპეცსამსახურების ხელში მყოფი კომპრომატები მათი აგენტების მეშვეობით(სწორედ ამიტომ ამბობენ აგენტ 007-ის საუნდტრეკში, რომ ჩვვენ ყველგან გითვალთვალებთ ბავშვობიდანვეო, იმიტომ რომ ყველა ქვეყნის სპეცსამსახურებში მაღალი რანგის აგენტები ყავთ და იმ სპეცსახმურების არქივები მათთვისაც არის ხელმისაწვდომი იმ თავისი აგენტურის მეშვეობით), რომლებიც ყველა ქვეყნის სპეცსამხსახურების მაღალჩინოსნებში და პოლიტიკსოებში ყავთ. რომელიმე ქვეყნის სპეცამსახურში დაბუდებული მაღალჩინოსანი მასონი იქცევა, ისე თითქოს ცდილობს ამ ქვეყნის ჭეშმარიტ სამსახურს, მარა მისი საქცილები ხშირად ორსახაა. ერთი მხრივ ვითომ ქვეყნის სასარგებლოა, მარა სინამდვილეში სულ სხვა მიზანს ემსახურება ხოლმე. ამაზე ემჩნევათ ხოლმე, თუ ვინ ვინაა. ორმაგ თამაშს თამაშობენ და თუ დააკვირდები ამითი აღმოაჩენ. იმისათვის რომ არ გაიშიფრონ, თავი ერთგულად უნდა წარმოაჩინონ, მარა თან ტექნიკურად მასონური საქმე უნდა აკეთონ. ხშირად იქცევიან ისე, ვითომ რაღაც უმნიშვნელო შეცდომა დაუფიქრებლობით ან მექანიკურად მოუვიდათ, ან რაღაცის გაკეთება დააგვიანდათ. ეს ყვეალფერი კი იმისათვის კეთდება, რომ სხვა მასონებმა ამასობაში ეს ვითომ შეცდომა უნდა გამოიყენოს და თან ისე, რომ მათი აგენტიც არ გაიშიფროს. დაკვირვებული თვალისთვის მათი გაშიფვრა არ არის ძნელი, მაგრამ საქმეს ის ართულებს, რომ მათ მაღალი თანამდებობები უკავიათ, ან მაღალი რანგის მფარველები ყავთ (ხშირად თვით პრეზიდენტის, ან პრემიერის დონემდეც კი) და დაბალი რანგის პატრიოტი ან ობივატელი სპეცასხმურის თანამშრომელი მის მხილებას ვერ ახერხებს, მასონს კი რა ტქმა უნდა თავი ისე უჭირავს, ვითომ შეეშალა რაღაც მისდა უნებურად და ვითომ უმნიშვნელ რამ. აი მაგალითად როგროც ედიკას შეეშალა ვითომ და სოხუმიდან ცალმხრივად გამოიყვანა ჯარი, როცა აფხაზებს და რუსებს იგი არ გაყავდათ. ვითომ ედიკა მოტყუვდა და დაუჯერა რუსებს. არადა ამ დროს ედიკა რუსების პირველი დიპლომატი იყო და ათას რუსულ ყ-ზე იყო გადმახტარი. აი ასეთ ,,შეცდოემბზე” ეტყობათ თუ ვინ ვინ არის. )
  მასონების გაუთქმელობის გარანტია როგორც ზემოთ ვთქვი მათ მიერ კარიერის სანაცვლოდ და მათი უფროსების მხრიდნ ნდობის მოსაპოვებლად ჩადენილი სექსუალური თუ სხვა სახის უკუღმართობებია. მას შემდეგ რაც ისინი აღწევენ გარკვეულ სიმაღლეებს ეშინიათ გამჯღავნების და თავს ვერ გრძნობენ კომფორტულად. ამიტომ ცდილობენ საზოაგადოებაში ჰომოსექსუალიზმი და ლგბეტეები წარმოაჩინონ ჩვეულებრივ მოვლენად, რომ თუ გაუმჟღავნდათ უკუღმართობა ნაკლები დისკომფორტი იგრძნონ, რადგანაც ამ დროისათვის ცდილობენ ყველა ისე გახრწნან როგორც თვითონ არიან. ასეთ გარემოში კი უფრო ლაღად და თავისუფლად გრძნობენ თავს. სწსორედ ამიტომაა ასე გალაღებული ლგბეტეები მტელს მსოფლიოში.

 25. საბერძნეთს ამდენი სესხები იმიტომ შეტენეს და თან ხელი შეუწყვეს, რომ ხელისუფლოებაში უნიათო კორუმპირებული მტავრობა ყოლოდა წლების განმავლობაში, რომ საბერძნეთი ვალებში ჩაეხრჩოთ (330 მილიარდზე მეტი ვალი აქვს, წარმოგიდგენიათ რამდენი ქრთამები აიღეს გამყიდველმა პოლიტიკოსებმა ევროკავშრისაგან? ამ ფულის ძირიტადი ნაწილი სწორედ მათ ჯიბეებში დაილექა, რომ მათ ის გაეკეთებიათ რაც გერმანიას ჭირდებოდა, ანუ ეს ფული უნდა შეეჭამათ და უნიათობა გამოეჩინათ). საქმე ისაა, რომ ევროკავშირის მეშვეობიტ გერმანიას უნდა ევროპაში ჰეგემონის როლი ითამაშოს. ეროვნული სიჭრელე და რეგიონალური ეკონომიკური უთანაბრობები ევროკავშირში ცენტრიდანულ ძალებს აძლიერებს. ამიტომ გერმანიამ გადაწყვიტა ეს ცენტრიდანული ძალები საერთო ევროპული იდეით შეერბილებია და ამისათვის გადაწყვიტა საერთო ევროპულ გამაერთიანებელ იდეად ექცია კათოლიციზმი, ტან ეს მას ხელს უწყობს მომავალში საკუტარი გავლენა, თუ ამის საშუალება მიეცა ლათინოამერიკულ ქვეყნებზეც გაავრცელოს, ამერიკის კონტინენტზე. ეს ჩემი აზრით უტოპიაა და ძნელი წარმოსადგენია რომ ამერიკამ, რომლის მონროს დოქტრინიტაც ამერიკის ორივე კონტინენტი მის ექსკლუზიურ სასიცოცხლო მნიშვნელობის რეგიონად აქვს გამოცხადებული ეს დაუშვას, მარა გერმანიამ მაინც ჩააგდო თესლი, არგენტინელი რომის პაპის გაყვანით (მის წინ ხომ გერმანელი იყო პაპი). თუ ეს თამაში რეალურად დაიწყო, ძალიან დაიძაბება გერმანიასა და ამერიკას შორის ურთიერთობა. გერმნიას რუსეთთან უნდა კავშირის დამყარება და ევრაზიის კონტინენტზე გავლენის გაყოფა, მაგრამ მეორეს მხრივ რუსეთისაც ეშინია, შეიძლება რუსებმა დაუცვლეად დარჩენილი გერმანიის გადაყლპავაც მოინდომოს და ამიტომ ჯერ-ჯერობით იძულებულია ამერიკასაც უქიცინოს კუდი.
  მოკლედ გერმანია ცდილობს კათოლიციზმი აქციოს შემკავშირებელ იდეოლოგიად ევროპაში. ამაში კი მას საბერძნეთის მართლმადიდებლობა ხელს უშლის. თუ საბერძნეთი გადაიბირა, მერე ევროპის ყველა მართლამდიდებელ ქვეყანას უფრო იოლად გადაიბირებენ და კათოლიციზმს შეტენიან. თვითონ გერმანელები თანახმა არიან, რომ პროტესტანტობა დათმონ, რომელიც ჩრდილოეთშია გავრცელებული და უფრო მეტად გაუხსნას გზა კათოლიციზმს, რომელიც ბავარიაში და გერმანიის სამხრეთ რეგიონებშია გავრცელებული, ასევე ავსტრიაში. ეს თვითონ გერმანელი ერის კიდე უფრო მეტად შეკავშირებასაც შეუწყობს ხელს.
  მოკლედ არ გვიღირს ევროპას ასოცირების ხელშეკრულებაზე მეტად დავუახლოვდეთ, თორემ მოგივწევს უარი ვთქვათ საკუტარ ვალუტაზე და იძულებული ვიქნებით ის მონტარული პოლიტიკა მივიღოთ, რომელიც გერმანელებისათვის იქნება მისაღები და არა ჩვენთვის, რაც კიდე უფრო გააძლიერებს რეგიონალურ უთანასწორობას. გვეყოფა საერთო ბაზარი და უვიზო გადადგილება. ასევე ადრე თუ გვიან მოგვიწევს უარი ვთქვათ მართლმადიდებლობაზე, რაც იგივეა რაც უარი ტქვა საკუტარ ფასულობებზე, რაც საბოლო ჯამში ერის გადაგვარებიტ და გაქრობით დამტავრდება, როგორც ჩვენი მეზოებლი ალბანელები გადაიქცნენ აზერბაიჯანელაბდ, მას შემდეგ რაც მართლამდიდებლობა დათმეს და მუსულმანობა მიიღეს არაბებისაგან მე-6 საუკუნის ბოლოს, თუ მე-7 ს დასაწყისში ზუსტად აღარ მახსოვს.

 26. გერმანია რუსებს განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო თითქმის სულ და მე-19 საუმუნის ბოლოდან ცდილობს ორივე მხარე, რამენაირად გამონახონ საერთო ენა, რომ ევრაზიის კონტინენტი გაიყონ და ერთად იბატონონ. მარა მერე ორივეს მადა ეღზვრებათ და ერთმანეთის ჭამაზეც გადადიან.გერმანიას კი უნდა ამერიკის გარეშე იტამაშოს ევროპაში რუსეთთან, მარა ერთიერთზე დარჩენისაც ეშინია რუსეთის წიანშე. იმიტომ რომ რუსები მადა რომ არეძვრებათ მაგენსაც გადაყლაპავენ. ასეთნაირად ვერ შეკრეს ვერასდროს კავშირი, მიუხედაად იმისა, რომ თავიდან სულ ერტმაენთს უქცინებენ და უჯუჟუნებენ თვალებს, მარა მერე ორივეს სიხარბე ძლებს და ერთმაენთსაც ეტაკებიან ხოლმე. ერთადერთი მარტო ინგლისი და ამერიკა უწევს მათ წინააღმდეგობას. ამერიკა რომ არ იყოს ჩვენც ციმბირელი და ჩრდილოკვაკასიელი ხალხების გზას გაგვიყენებდა რუსეთი და გადაგვაშენებდა. კიდეც მიდიოდა მუდმივად გარუსებისა და ჩვენი გადაშენების პოლიტიკა. ხან ეთნოსებად დაყოფა მოგვინდომეს, ხან ენის წართმევა, ხან რუსებს და სომხებს გვისახლებდნენ, ხან აფხაზები და ოსები წამოგვასვეს თავზე და ხან ფიზიკურად გვხოცავდნენ. რო კითხო უნამუსოებს(მეხუთე კოლონასა და რუსებსი აგენტებს) რუსეტმა გაგადგვარჩინა თურმე. ამერიკისაგან კი მსგავსი არაფერი მახსოვს. დამიწყებენ ახლა ამერიკამ წყალი და პამპერის გამოგვიგზავნაო. ეს იმიტომ რომ ის ომი სინამდვილეში ედიკას დროს დაგეგმილი სპექტაკლი, იყო რომელიც მიშა უნდა შეესრულებია და რუსეთი სინამდილეშ სულაც არ აპირებდა თბილისშ შემოსვლას, რადგანაც წინ ყირიმი ქონდა ად თბილისში დაბუქსავება არაფრად ჭირდებოდა. ეს იცოდა ამეირკამ და იმიტომაც დასცინა რუსებსა და მიშას და არა ჩვენ. რადანაც რუსეთი მეტის გაკეთებას ისედაც არ აპირებდა. ინგლისმა 1918 წელს გადაგვაგდოო ამბობენ კიდე. ესენი კარგად იხსნებენ ინგლისმა რომ 18 წელს ჯარი გაიყვნა და არ ახსენდებათ რომ რუსეთი მე-16 საუკუნის მერე სულ გავგდებდა და რალატურად გვტოვებდა ირანისა და თურქების წიანშე მარტო, რის შემდეგაც სასიკად ვისჯებოდით, რომ რუსეთს ვენდეთ. უფრო მეტიც რუსებს არასდროს არ დაუცავს პირობა და ყოველთვის გგატყუებდა. ეს არ ახსენდებათ, და მარტო ინგლისმა რომ ტავისი ნებით დატოვა ჩვენი ქვეყანა ის ახსენდებათ. სადაც ინგლისი და აერმიკა შევიდა ყველგან ბევრად უფრო განვიტარებული ქვეყნები დატოვა ვიდრე რუსეთმა. ამერიკამ განავიტარა სამხრეთ კორეა. ინგლისმა სინგაპური, ჰონგ-კონგი და ტაივანი? ერთი ქვეყანა მაინც მითხარით სადააც რუსეთმა აყავება შეიტანა? ჩრდილოეთ კორეა თუ კუბა? თუ ავღანეთი? ასე რომ თუ მაინც რომელიღაცა ძლიერი ქვეყნის გავლენის ქვეშ უნდა მოვექცეთ, მაშინ ჯობია ეს ისევ ინგლისურენოვანი ხალხი იყოს, რადგანაც ბოლო-ბოლო თვითონ რუსეთიც მაგენის გავლენის ქვეშ ექცევა და თუ ჩვენ მსოფლიო წესრიგში რუსეთის გავლით შევედით, მაშინ დავკარგავთ მიწებს და ვიქნებით ბევრად უფრო დაბალი განვიტარების, ხოლო თუ ამერიკის მხრიდან შევალთ, მაშინ ბევრად უკეთეს პირობებში ვიქნებიტ. მართალია მსოფლი მასონურ პირამიდაში მოხვედრას მაინც ვერ ავცდებით სამწუხაროდ, მარა ჯობია ამ პირამიდაში უშუალოდ ინგლისური არხებით მოვხვდეთ ვიდრე უფრო შორი გზიდან რუსეთის გავლით. თვითონ რუსებიც ამ პირამიდის ერთერთი დაბალი რგოლია უკვე და ჯობია უფრო მაღალი რგოლიდან მოვხდეთ ამ პირამიდაში, პირობები გაცილებით უკეთესი გვექნება და მეტი თავისუფლებაც, მეტი ტერიტორიებიც და უკეთესი ეკონომიკაც. არ დამიწყოთ მართლამდიდებლობაო. მართლმადიდებლობას რუსეთის იმპერიაში უფრო მეტი საფრთხე ემუქრებოდა. მაგენმა დაანგრიეს ბაგრატის ტაძარი, როგორც საქართველოს ძლიერების სიმბოლო, მაგენამ გააუქმეს ავტოკეფალია. ბიზანტიის წინააღმდეგ ტაოელმა ეპისკოპსებმა ერონულ ნიადაგზე აჯანყება მოაწყვეს, რომელიც ისტრიაში ეპისკოპსების აჯანყების სახელით შევიდა. ჩვენი ეროვნული ავტოკეფალია მოციქულების მიერ იყო დაარსებული და კურთხეული და რუსებმა რა უფლებით გაგვიუქმეს ეროვნული ეკლესია? რომ არ ქონდეს მნიშვნელობა ეროვნულობას, მაშინ არც მოციქულები დააფუძნებდნენ ეროვნულ ეკლესიებს. მაგენმა დახოცეს მტელი სამღვდელოება და გადაარუსეს ყველაფერი. ამერიკა არ შეეხება არც ჩვენს ავტოკეფალიას და არც მართლამდიდებლობას. ჰომოსექსუალებიო იტყვიან ახლა. ჰომოსექსუალოური ტრაკის მიცემობის გარეშე უკვე არაფერი ხდება კრამლში დიდ ხანია. ძალით არ გვიხმარს ამერიკა თუ თვითონ არ წავიკუზებიტ, ხოლო რუსები კი სულ ძალით გვხამრობენ.
  მასონურ პირამიდაში მართლია ინგლისელები არიან წვერში და გაბატონებულები, ამრა ამ პირამიდის კალტები როგორც ჩანს ერთმაენთსაც ებრძვიან. რომელი მხარის მიმართულებაც უფრო განითარდება ის მეტ წონას შეიძენს ამ პირამიდაში და შეილება მერე უცებ სათავეშიც მოექცეს. ასე რომ თითქოს ერტადაც არიან, მარა შიგნითაც მიდის გავლენის სფეროების გაფართოებსიათვის ბრძოლა, როგორც დიდ კორპორაციებში ცდილობენ დეპარტმენტებო,რომ გამსხვილდნენ და უფრო ემტი წონა შეიძინონ.

 27. ზოგს გონია, რომ ნატოზე უარის შემთხვევაში რუსეთი მიწებს დაგვიბრუნებს. დაახლოებით ამ სიყალბეს უსახავს რეალობად ბურჯანაძე ხალხს. სინამდვილეში რუსეთს უნდა ჩვენი ევრაზიის კავშირში შეყვანაც და აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს უშუალოდ თვითონ მიერთება. ამას არ უნმარტავენ ხალხს, როცა დემაგოგობენ და ნატოთი აშინებენ, ისე უსახავენ და ატყუებენ თითქოს რუსები ყველაფერს დაგვიბრუნებენ თუ ნატოზე უარს ვიტყვით. სამწუხაროდ მასე არ არის. სინამდვილეში რუსები გვთავაზობენ ისევ უკან საბჭოტა კავშირში დაბრუნებას, თან უარესი პირობებით, ჩვენი ძირძველი მიწების გარეშე. მეც მასე ვფიქრობდი ადრე ტქვენსავით, მარა როგორც მერე რუსმა გეოპოლიტიკოსებმა დუგინის მაგვარებმა განმარტეს თავის სტატიებში თურმე მასე არ ყოფილა, როგორც მე თქვენსავით მეგონა თავიდან და სინამდვილეში ისე უნდათ როგორც ზემოთ დაგიწერეთ. თორემ თუ ტერიტორიებს დააბრუნებდნენ ნატოც ჯანდაბას წაუღია და ევროკავშირიც, მარა მასე არ არის. რუსებს ბევრად მეტი უნდათ. აქ პუტინის პირადი ინტერესებიცა ჩართული, ვოვას მეფობა უნდა და ამისათვის მიწების მიერთებით რუსებში რეიტინგის ძალიან მაღლა ამაღლება ჭირდება, რომ მეფედ კურთხევა მოახერხოს. თორემ რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებში არ შედის ის რასაც ახალ აკეთებენ რუსები. მაგრამ ეგენი სახელმწიფო ინტერესებით არ ხელმძღვანელობენ და წინ პირადი ინტერესები აქვთ, ოღონდ არ ამხელენ. ამიტომაც არ გამოდის რუსებთან მოლაპარაკება. და ეს კიდე უფრო ართულებს მდგომარეობას, დამატებით იმისი გამანრტება, თუ რატო ვთვლი ასე რომ ვოვას მეფობა უნდა ახლა ძალიან შორს წამიყვანს. ეს ძალიან გრძელი ამბავია, თუმცა ადრე არაერთხელ დავწერე უკვე, თუ რატომ ვფიქრობ ასე. თუმცა ის რომ ევრაზიის კავშირიში ჩვენი შეყვანა უნდათ ჩვენი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე და იმათი უშუალოდ მიერთება უნდა რუსეთს გითხარით უკვე, რომ დუგინის კომენტარებში გაიჟღერა და იქიდან ვამბობ. თუ აფხზაეთის და სამაჩობლოს დაბრუნება გინდათო შემოდით ევრაზიის კავშირიში და ჩვენი არ იქნება საეთო როგორც აფხაზეთი ისე ვლადივასტოკიცო?! ამასვე გვიმტკიცებდნენ ორჯონიკიძის დროს, როცა გვიმტკიცებდნენ, რომ თუ სოჭი რუსების ხელში გადავიდოდა, ის ისევ მაინც ჩვენი იქნებოდა, თუმცა აგერ აჩვენა ისტორიამ როგორი ჩვენიც აღმოჩნდა მერე, სოჭი, ლორე და საინგილო. ისე უნდათ ახლა სამაჩაბლო და აფხაზეთი და გვტავაზობენ რომ თუ აფხაზეთი და სამაჩაბლო გვინდა, მაშინ მათი დაბრუნების მხოლოდ ეს გზაა, ევრაზიულ კავშირშჲ შესვლა და იქ საერთო სარგებლობა აფხზეთით სოჭითა და ვლადივასტოკით. აი სეთნაირად აპირებენ რუსები რომ ჩვენი მიტაცებული მიწები დაგვიბრუნონ, ამას კი წესიერად არ უნმარტავენ ხალხს.
  ეს არ ეწერათ არცერთ წიგნში რუსებს. ეგ რომ დაეწერათ ასე აშკარად, მაშინ როგორ მოახერხებდნენ რუსეთის აგენტები ხალხის დაბოლებას? პირიქთ იმ გეოპოლიტიკის წიგნიდან და ევრაზიელობიდან ისე გამოდიოდა ლოგიკურად, რომ ევრაზიის კავშირი ჩვენ საერთოდაც არ უნდა შეგვხებოდა, რადგანაც ევრაზიის კავშირის საჭიროება დემაგოგიურად და ყალბად მარა მაინც იმითი საბუთდებოდა, რომ სტეპსა და ტყის პირეთს თითქოს ჭირდებიდა ერთმანეთი და ამიტომ საერთო გაერთიანება უნდა შეექმნათ, გეგონება ამ საჭიროებისათვის არ იყო მოგონილი საერთაოშირისო ვაჭრობა და რა აუცილებლობა იყო გაერთიანების შექმნა, მარა მაინც. ჩვენ არც რუსული ტყის პირი ვიყავით და არც სტეპი. ასე რომ საერთოდ არ გვეხებოდა მაგათი თეორიები, მარა როგროც აღმოჩნდა რუსებს თეორიების დარდი სულაც არ ქონიათ და სულ სხვა მიზნები ამოძრავებდათ. ტან ეს მიზნები რუსული სახელმწიფებრივიც არ არის, არამედ პუტინის პირადი ინტერესია.
  მეც მეგონა თუ ნატოზე უარს ვიტყოდით და რუსებს ამის გარნტიებს მივცემდით წესით რუსებს აღარ უნდა ქონოდათ სხვა სახელმწიფო ინტერესი და მიწების დაბრუნებაზე შესაძლებელი იქნებოდა საუბარი, (მარა ეგენი თურმე სხვანაირად დაბრუნებას გულისხმობენ. ასე არსად ეწერა მაგათ წიგნებში) და ჩვენთან კარგი ურთიერთობა უნდა დაემყარებიათ, მარა პუტინს მეფობა ნდომებია და არავის არ ადარდებს რუსეთში რეალურად ნატო, ან დიდი გეოპოლიტიკური სივრცის შექმნა, თურმე მიწების დაპყრობა და გამეფება ყოფილა რეალური მიზანი, ისე როგორც ევროკავშირის შექმნის მიზანი გერმანელების მიერ ევროპის კონტინენტის მშვიდობინი ანექსიაა. ასე რომ თეორეიბს წერენ, მარა თვითონაც არ ჯერათ და არც აპირებენ მის მიყოლას.

 28. მასონური გეგმა მსოფლიოზე ბატონობას ითვალისწინებს მსხვილი გლობალური გაერთიანებების შექმნის გზით. რადგანაც სათითაოდ პატარა-პატარა ქვეყნების მართვა ბევრად ძნელია,ამიტომ ქმნიან ასეთი მსხვილი გართიანებების პირამიდას, რომელიც ბოლოს ერთ მართველთან იკრავს პირს. მარა ამ პირამიდის შტოებს შორისაც გავლენისათვის ბრძოლა მიდის. ერთი ასეთი მასონური გაერთიანებაა ევროკავშირია და მეორეა ევრაზიის კავშირი. აქ რომ ხალხს ატყუებენ ვითომ რუსეთი მართლა დამოუკიდბელია, სინამდვილეში კაი ხანია, რაც მასონური წრებრუნვაშია ჩართული. ჯერ კიდე სულ მცირე იმ დროიდან როცა ედიკას აქ ტეთჩერმა ჩამოაკითხა(სინამდვილეში როგორც ჩანს მას შემდეგ რაც ამერიკამ ტექნიკურად სტალინს ატომური ბომბი მიჰყიდა რუსეთის ხელისუფლებაში მასონების შეშვების სანაცვლოდ). ასე რომ ბურჯანაძე და მისი რუსეთუმე მიმდევრები ხალხს ატყუებენ, ვითომ რუსეთი მასონური არ არის და კრემლში პიდარასტები არ სხედან. უკვე კაი ხანია კრემლში ტრაკის ჩაგირვაების გარეშე არაფრი კეთდება. ეს ორივე გაერთიანება საბოლოო ჯამში ინგლისურენოვანი ხალის ინტერესებს ემსახურება. უკვე გამარჯვებული აქვს ინგლისურენოვან მასონებს იქ, მარა ხალხს ისე უნდა ეჩვენებოდეს, რომ ვითომ პუტინი რუსების ინტერესებისათვის იბრძვის, ამისათვის კი მან სხვისი მიწები უნდა დაიპყროს, არადა ამისი გაკეთება რუსეთის როგორც სახელმწიფოს ინტერესებში არ შედის, მარა მასონურ პუტინური ხელისფლების შენარჩუნებას ჭირდება, რომ პუტინმა რუსებში სახელი და რეიტინგი მოიხვეჭოს. მასონური პირამიდის თითოეული შტო ევროკავშირიც და ევრაზიის კავშირიც ცდილობს რომ თავის წონა ამ პირამიდაში გაზარდოს და ამიტომ ცდილობს რაც შეიძლება მეტი სივრცე აკონტროლოს, ამას ტან რუსების კმაყოფილებაც მოყვება, რომლებსაც წარმოდეგნაც არ აქვს, რომ სინამდვილეში თვითონ რუსეთი უკვე უმაღლესი კრემლის დონეზე მასონურია და ინგლისის დაზვერვის გავლენის ქვეშაა. მართლია მასონები არიან ყველა ქვეყნის სპეცსამსახურებში და პოლიტიკაში, მარა მათ ოფიციალურად ისე უნდა იმომქედონ თითქოს მართლა ეროვნული ინეტერსებით მოქმედებენ და არა მასონების და ეწევიან ორმაგ თამაშს.
  მოკლედ თუკი ჩვენ მაინც მოგვიწევს რომელიმე მხრიდან მასონურ გაერთიანებაში მოხვედრა, მაშინ ისევ ჯობია პირდაპირ ინგლისური მხრიდან მოვხვდეთ ვიდრე შუამავლების და ზემდეტი უფროსების მეშევობით რუსეთის გავლით. ასეთ შემთხვევაში არც მიწებს დავკარგავთ, რომელსაც რუსი ვანიას დასაშოშმინებლად და საკუტარი რეიტინგის ასამაღლებლად გვართმევს პუტინი, თორემ ინგლისის დაზვერვისათვის დიდი მნიშვნეობა არ აქვს ვის ხელშჲ იქნება აფხაზეთი და სამაჩაბლო და ამასთან ერთად ბევრად უკეთეს ეკონომიკურ მდგომარეობაში ვიქნებით, რადგანც უფრო მალე მიგვიწვდება ხელი მაღალ ტექნოლოგიებზე და მაღალ მსყიდვლუნარიან ბაზრებზე, ვიდრე ამას რუსეთის გავლით მოვახერხებთ იმ მასონურ პირამიდაში. არ დაგავიწყდეთ, რომ მთლიანდ ქვეყანების ოფიციალური პოლიტიკა ისე უნდა გამოიყურებოდეს, რომ ვითომ უმაღლესი ხელისუფლება მართლა იბრძვის საკუტარი ერის ინეტრესებისათვის და ამდენად ოფიციალურ დონეზე ისინი მართალც დაპირისიპირებულები არიან, (რადაგანაც საშუალო დონის პოლიტიკოსები და სპეცსახმურების თანამშრომლები ამ მასონურ მოძრაობაში ნაკლებად არიან ჩართული და ბევრი ვერც კი ხვდება რა ხდება, ამიტომ მაგათ გონიათ რომ მართლა ქვეყანას ემსახურებიან, ამიტომ ამათ თვალში უმაღლესი ხელისუფლება ოფიციალურ დონზე ,,სუფთა ” უნდ დარჩეს, თორემ შეიძლება ტავი წააგონ და თან სხვანაირად საშუალო დონის რგოლების მართვა გაუჭირდებათ.), მარა ოფიციალურ სტრუქტურებში კიბოს უჯრედებვით მაღალ თანამდებობებზე სხედან მასონები(რომელბიც ინგლისის დაზვერვის რესურსებიტ მოხვდნენ ამ თანამდებობაზე ტავის დროზე და რისთვისაც მათ თავის დროზე სული მიყიდეს ეშმაკს და სკამისათვის ტრაკი მისცეს, რომ მასონების ნდობა დაემსახურებიათ), რომლებიც ამ ოფიციალურ პროცესების ტექნიკურად ვითომ შეცდომებით და ვითომ უნებლიე დაყოვნებებით, ცდილობენ პოლიტიკური პროცესები იმ პირამიდის გავლენის ქვეშ მყოფი ძალების სასარგებლოდ წარმართონ. ასე რომ ქვეყნების ოფიციალური პოლიტიკა მაინც იძულებულია იყოს დაპირისპირებული ერთმანეთტან ვითომ ეროვნული ინტერესების დაცვის გამო, მარა იმ მასონი ოფიცოზების ვითომ დაყოვნებები და ვითომ შეცდომები მასონებისათვის კეთდება. რომ მათ ისარგებლონ და პროცესები მათთვის ხელსაყრელი კალაპოტით წარმართონ თან ისე, რომ ხალხი ამას ვერ მიხვდეს. ასე რომ ჩვენ გვაქვს საუშუალება ოფიცალური პოლიტიკა გამოვიყენოთ ჩვენს სასარგებლოდ(ოფიციალურ დონეზე ამერიკა და რუსეთი დაპირისსპირებულია ერთმანეთთან, მარა არაოფიაციალურად მასონური არხებით კი არა),თუ ჩვენტან ხელსუფლებაში მყოფ მასონების მოქმედებას მაქსიმალურად შევზღუდავთ, მაშინ ისინი იმისათვის, რომ არ გაიშიფრონ იძულებულები გახდებიან მხილების შიშით (და ჩვენ ყველგან უნდა ვამხილოთ,რომ გასაქანი არ მივცეთ და ღალატისათვის რაც შეიძლება ნაკლები სივრცე უნდა დავუტოვოთ) აკეთონ ეროვნული სქმე, მაგალიტად ისე როგორც ახლა ბიძო არის იძულებული პეიოდულად მაინც ეროვნული საქმე აკეტოს, რომ ხალხმა თქვას ეს ასეთ საქმეებს აკეთებს და მასონი როგორ იქნებაო? არადა ისე მილიარდებს ჩემს ფეხებს აშოვნინებდა ვინმე მასეთ უნაითოს საერთოდ.

 29. ამდენი ხანი რომ გამოკვლეული არ იქნება ამხელა ძეგლი (გეგუთის ციხე) ეს ჩვენი სირცხვილი არაა?! მარა ეს ეტყობა იმისი ბრალია, რომ რუსებს არ უნდოდათ და ამიტომ არც ჩვენი ცეკა ახალისებდა და აფინასნებდა ამ ძეგლის შესწვლას. საქმე იმაშია, რომ როგორც ეს ძეგლი, ასევე ბაგრატის ტაძარი(რომლის აღდგენასაც ათასი საბაბით ეწინააღმდეგებოდნენ კომუნისტები ტავის დროზე და მერე ისევ მათ მიერ თავის დროზე შთაგონებული ნაწილი საზოგადოების), რომელიც რუსების დანგრეულია სინამდვილეში საბოლოოდ, საქართველოს ერთიანობის, აღმავლობისა, რენესანისა და ძლიერების პერიოდის სიმბოლოა და ამიტომ არ იყვნენ დაინტერესებული, რომ ასეთი ძეგლები გამოკვლეული და მით უმეტეს აღდგენილი ყოფილიყვნენ, რადგანაც ქართველებში სასოწარკვეთილების და უსუსურობის სიმბოლოდ ჭირდებოდათ, თორემ ერკლე მეფის, ალექსანდრე ჭავჭავაძის და დადიანების სასახლეები ხელუხლებლად არის შემონახული. იმიტომ რომ ამ გვარებს ყველაზე მეტი წვლილი მიუძღვით საქართველოს რუსეთთან მიერთების საქმში და არც დადიანებისა და ეკატერიენ ჭავჭავაძის შეუღლება უნდა ყოფილიყო რუსული დაზვერვის ჩარევის გარეშე გაჩარხული. ჩვენი ისტორია მარტო ზედაპირულ ფაქტებს იცნობს და არ უღრმავდება მათ, რადგანაც უკვე მაშინ და მანამდეც ბევრი ფარული დინებები და მოძრაობები უნდა ყოფილიყო სამეფო გვარებს შორის და მათ ფარული ნიშნებითაც უნდა ქონოდათ არაოფიცალური კონტაქტები ერთმანეთთან, რომელიც მარტო მათთვის იყო ცნობილი და არცერთი სხვა ფეოდალისათვის. ისე რომ სახელმწიფოები კი ებრძოდნენ ერთმანეთს, მარა სამეფო გვარები შეიძლება დახმარებოდნენ ხელსუფლების შენარჩუნებაში ერთამენთს. ასე მაგალიტად ბაგრატიონები ბიზანტიის დახმრებით მოვიდნენ ხელსუფლებაში და მართალია სქართველო და ბიზანტია როგორც ორი ქვეყანა ებრძოდა ერთმანეთს, მარა როგორც ეტყობა ბიზანტიას სხვა ფეოდალურ გვარს საქართველოში ისევ ბაგრატიონები ერჩია და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მიწები წაერთვა ქართვებეისათვის ბაგრატიონთა გვარს მაინც მხარს დაუჭერდა შიდა აშლილობის დროს.(სხვატაშორის ასეთი საუდმლო გარიგებები პოლიტკოსებს შორის დღესაც ხდება, როცა სახელმწიფოები კი ებრძვიან და უპირისპირდებიან ერტმანეთს,მარა პოლიტიკოსთა გარკვეული წრე ამ ქვეყნებიდან მაინც მხარს უჭრს ფარულად ერთმანეთს, გარკვეული მიზეზების გამო) საქმე იმაშია, რომ ბიზანტიის დაშლის მერე საქართველოც დაიშლა 4 წელიწადში და მეტი ვერ შეძლეს ბაგრატიონებმა ერთიანი საქართველოს გვირგვინის შენარჩუნება და 4 წელიწადში დაკარგეს ტახტი, რაც ბიზანტია გაქრა მის მერე. კიდე არის სხვა საეჭვო გარემოებებიც, რომელზე საუბარიც შორს წამიყვანს. ერთიანი საქართველოს მეფე კახეთში გადავიდა, გიროგი მე-8, და თუ რაიმე საიდუმლო ენა არსებობდა მართლამდიებელ მონარქებს შორის(და მე მგონია, რომ არსებობდა, თორემ გაურკვეველი და აუხსნელი რჩება ერეკლეს ასეთი მოწყვეტა რეალობისაგან, მე ვვარაუდობ, შეიძლება მეშლება, რომ რუსები მიხვდნენ რომ კახეთის ბაგრატიონები რაღაც ფარულ სიგნალებს აძლევდნენ მათ, მარა ზუსტად არ იცოდნენ რას ნიშნავდნენ ისინი. მიუხედავად ამისა ისინი ყალბ სიგნალებს უბრუნებდა მათ, ვითომ ხვდებოდნენ რაზე იყო საუბარი და იმედებს აძლევდნენ. რატო გონიათ ისტორიკოსებს, რომ ყველა ისტორიული პროცესები მხოლოდ აშკარა არხებით მიდოდა და არ იყო ისეთივე ფარული დინებები და ურთიერთობები, როგორც დღეს აქვთ მასონებს? ამის საბუთები ისტორიაში ვერ დარჩებდა და ამიტომ ასეთი რამეების კვლევას მხოოდ ფაქტების ანალიზით თუ მოვახერხებთ, აი ისე როგორ მათემატიკა და ფიზიკა იყენებს ირი მონაცემებს ანალიზისათვის და დასკვნებისათვის. ახლა მასონებიც ზოგს საერთოდაც ზღაპარი გონიათ, მარა ეს მათი პრბლემაა), ეს ენა ეტყობა ბაგრატიონების ამ შტომ გადაიტანა კახეთში, სხვამ არ იცოდა და სწორედ ამ შტომ პრაქტიკულად მაშინვე დაიწყო მართამდიდებელი მფარველის ძიება მტელს მსოფლიოში და თვალი დაადგა რუსეთს, რატომრაც ბაგრატიონტა სხვა შოტს ასეთი რამ აზრადაც არ მოსვლიათ და ფაქტიურად კახეთმა ჩაითრია შემდეგ ყველა სხვა დანარჩენი კუთხეები ამ საქმეში. მერე უკვე თქვენც იცით, როგორ ატყუებდა რუსეთი ერეკლეს და ერეკლეც რატომღაც მოჯადოებულივით იჯერებდა რუსების რერთ ყალბ დაპირებებს, მშინ როცა თითქმის მტელი დარბაზი საწინაღმდეგოს ურჩევდა., თორემ მაშინ რა დაემართა ერეკლეს ასეთი? როცა ახალგაზრდობაში საკამოდ რაციონალურ სამხედრო და საშინაო პოლიტიკას ატარებდა, და მერე რაც უფრო გაძლიერდა კონტაქტები რუსებთან სულ აურია ყველაფერი და მოჯადოებულივით იქცეოდა?

 30. თუ ნეიტრალიტეტი გამოვაცხადეთ ეს ნიშნავს უმეგობროდ დარჩენას და ჩვენი ყველა მეზობელი შეეცდება ჩვენს ჩყლაპვას. თუ ნატოში ჩვეულებრივ წევრად შევედით, მშინ ეს თურქეთის პირისპირ უპატრონოდ დარჩენას ნიშნავს. თურქეთი ამითი შეეცდება ისარგებლოს და პანთურქული ოცნებების რეალიზება მოახდინოს. ამიტომ ჩვენ ნატოს უბრალო წევრობა კი არ გვაწყობს, რამედ ამერიკის ყველზე ახლო მოკავშირე უნდ აგვახეთ, ნატოს ხვა ნეიტრალურად განწყობილი წევრებისაგან განსხვავებული. ამ შემთხვეავში შეიძლება ამერიკას გაუჩნდეს ინტერსი ჩვენი დაცვის და გამოყენების, რომ თურქეთის პანთურქული მისწრაფებეი და ზემეტი მადა აკონტროლოს ჩვენი მეშვეობით, ჩვენ შეგვიძლია ჩამკეტის როლი ვითამაშოთ თურქეთის გადაჭარბებული მადი შემთხვავში. ზედმეტად სხვისი გაძლიერბა არავის აწყობს დ არც ამერიკას ენდოემბა უკონტროლოდ თურქების გაძლიერება. ამიტომ არამგონია არ აწყობდეს, თუ ჩვენი საშუალებით თურქების მადის კონტროლის საშუალება მიეცემა.

 31. მომთაბარეები იპყრბდნენ სტეპებს და ველებს, ან ნახევარ უდაბნოებსა და უდაბნოებს. კაგად ქონდათ დამუშაოევბული გაშლილ ადგილებზე ომის ტაქტიკა. ქართველები კი ძირითადად მთის ფერდობებსა და ტყის პირებზე ცხოვრობდნენ და კიდე ისეთ ადგილებზე სადაც წყალი მოიპოვებოდა იოლად, რომმ მიწათმოქმედებაში ხელი არ შეშლოდათ. მომტაბარეებს კი გაშილი საზძოვრები ჭირდებოდათ. ამიტომ საქართველოს სიძლიერის დროსაც კი ხშირად უწყლო მიწებს ქართველი მეფეები ისევე უყურადღებოდ ტოვებდნენ, როგორც რომალებემა დტოვე უყურადღებოდა იანვრის თვის ნულოვანი იზოთრემის იქით მცხოვრები ბარბაროსების მიწებიდ ა მერე სანანებელი გაუხდათ, რადგანაც ს წროედ მათ დანგრიეს რომის იმეპრია.
  საქართველოს გეოპოლიტიკური სტრატეგია უნდა ყოფილიყო მთელი კავკასიის პირეთის დაპყრიბა ხოლო დარუბანდში კი ჩინური კედლის მსგავსი კედლის აშენება, მარა მაშინ ამდენი გეოპოლტიკა არავის ესმოდა. დასავლეთით კი ტუაფსესთან უნდა აეგოთ მსგავსი კედელი და უნდა ეცადათ ეს ტერიტორია ეკონტროლებიათ. მარა აღმოსავლეთით უწყლო მიწებით ნაკლებად ინტერსედებოდნენ ქართველები და ამიტომაც იქიდან ხშრიად შემოდიოდა მტერი იოლად და გვასუსტებდა.
  არც მომავალშ იქნება ურიგო ეს სტარტეგია, მარა ძალიან გაჭირდება. მარა დასავლეთით კი უნდა გავიწიოთ ტუაპსემდე, ან მიმინმუ სოჭამდე. როგორც აღმჩნდა ტაუფსეს ზევით შავი ზღვა იყინება, ხოლო სოჭის დასავლეთით უკვე კავასიონის მთებზე მუდმივი ყინულის საფარი აღარ არის და ამიტომ კავასიონი შედარებით იოლი გადმოსალახავია და ძნელად საკონტროლებელი, ამიტომ მინიმუმ სოჭამდე გაწევა ალბათ უფრო უპრიანია, მარა არც ტუაპფსემდე იქნება ურიგო. იქით კიდე კარასნოდარში და სტავროპილშ მაგარი მიწებია სოფლის მეურნეობისათვის, მარა ეგ უკვე ნამეტანი ოცნებაა. თემურ ლენგთან რომ არ მიგვექარა დღეს შეილება ეგ მიწები ქართველებს ქონდათ ათვისებული. მარა მაინც მე მგონი სხვა ქართული სახელმწიფო ჩამოყალიბდებოდა იქ როგორც ამერიკა და ინგლისია და ვინ იცის არც ყოფილიყო მეგობრული. გაჩნია როგორი დიპლომატები იქნებოდნენ ქართველი მეფეები. ძნელი სათქმენლია.

 32. რუსების საქმე სულ უკან-უკან მიდის. თვითონ კი აქვთ დიდი ამბიციები, მარა უკვე საკამოდ სუსტდებიან, ვეღარ ეწევიან ტექნოლოგიებშ დ ეკონომიკაში დასავლეთის ქვეყნებს. მარტო ნავთი უკვე საქმეს არარ შველის. იმის ფასიც დაუგდეს. რაც მთავარია გარშემო მეგობრები აღარ ყავს. მოყვარესაც კი მტრად იკიდებს თავისი უგუნური პოლიტიკით, ამბიციებითა და სიხარბით. გარშემო სულ მტრები ყავს. შიგნითა უამრავი წინააღმდეგობა აქვს დაპყრობილი ხალხებიდან. ასე რომ ადრე თუ გვიან რუსეთი დაიშლება, უფრო სავარაუდოა ეს მოხდდეს პუტინის სიკვდილის მერე. მანამდე ეს ფსიქოპათი ვერ გაანალიზებს რეალობას და ვერც უკან დაიხევს, მაშინ მისი რეტინგი გამოქლიავებულ რუსებ ძალიან დაეცემა. ამიტომ ძნელად დასაჯერებელია, რომ ვინმემ იგი ჩამოაგდოს. არ დაიხევს არაფრზე უკან რომ კეთლდღეობა შეინარცუნოს. ამასობაში კი რუსეთი სულ უკან-უკან ივლის. დახლოებით კუბის ვარიანტი იქნება. პუტინის სიკვდილის მერე კი სავარაუდო ისე დაიშლება რუსეთი როგორც მაკედონელის სიკვდილის მერე დაიშალა ელინთა იმპერია. დაიწყებენ გადანაწილებას. ამ დროს ყველა მისი მტერი და არამტერი ქვეყანა შეეცდება მის ნანგრევებზე რაიმე შეიძინოს და რიგრ მომაკვდავ ცხოველს დაესევიან აფრიკის სავანებში მტაცებლები და ინაწილებენ ისე მოხდება რუსეთის განაწილება. ამ დროისათვის და სავარაუდოდ ეს ამაბავი ალბათ 20-30 წლის მერე მოხდება, საქართველო მზად უნდა იყოს რომ თვითონაც იხეიროს ამითი და დაიბრუნოს სოჭი. რამდენადაც პარადოქსულად არ უნდა ჩანდეს სწორედ სოჭის დაბრუნებაა უფრო რეალური ვიდრე საინგილოსი, ან ტაოკლარჯეთის. თან თუ რეალობას თვას გაუსწორებთ მე მგონი ტაოკლარჯეთში ჩვენი ისტორიის მეტი არაფერია სახარბიელო. თან იქ იმდენი მუსულმანი ცხოვორბს ახლა, რომ მისი მონელება ძალიან გაგვიჭირდება. იქით მოგვინელებენ.
  სოჭის მოსახლეობა კი რუსებია, რომლის დიდი ნ აწილიც იმ არეულობის პერიოდში რუსეთში გაბრუნდება, ტან ეგენი არც ისე სწრაფად მრავლდებიან და უფრო იოლი მოსანელებლები არიან. ტან ცოტას ჩვენც შევუწყობთ ხელს, რო ისტორიულ სმშობლოს გზას მიაგნონ. დაბრუნდნენ. თან იმ არეულობის დროს მაგენს არავინ ეყოლებათ პატრონი ყველა ქვეყანა რუსებით ხეირის ნახვით იქნება დაკავებული და უფრო იოლად წავლენ.

  • ჯობია აქედანვე დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, ცოტა წინ გავიხედოთ როდესმე მაინც.

 33. მახსოვს სარიშვილმა დაწერა ერთხელ სტატუსი, რომ გია ჭანტურიას ერთხელ კითხესო: საქართველოს გულისათვის ტრაკს თუ მისცემდიო, იამს უპასუხნია ტრაკით თუ იქნა გადასრჩენი ქვეყანა ისეთი ვეყან არ მინდაო.
  მოლედ რატომ ვწერ ამას. სარიშვილი ვერ მიხვდა, მარა ვინც ჭანტურიას ეს კითხვა დაუსვა ეს არ იყო შემთხვევითი კითხვა. იმ კითხვის დასმა მას ვირაცამ დაავალა. როგორც ჩანს ხელისუფლებაში მოკალათებულ მასონებს უნდოდათ გაერკვით წავიდოდა თუ არა ჭანტურია ტრაკის მიცემაზე ვითომ ქვეყნის ხსნის სახელით. თუ სხვა პასუხს გასცემდა, სავარუადოდ საზღვარგარეთ ჩაადენინებდნენ ამას და მერე გაჭდილი ეყოლებოდათ და სამაგიეროდ კი დაეხმარებოდნენ კარიერაში და სკამის მირებაში. მაშინ ამდენს ვერ ხვბოდნენ ეროვნულ მოძროაბაში და ამსონები ზღაპრები ეგონათ. მარა მასონები ეზებდნენ ადამიანებს ვისაც გამოიყენებდნენ. ასეტებს ისინი პოლიტიკურად აქტიურებში, ან ბიზნესმენბში (ფულზე გადარეულ ადამაინებში ამოწმებენ ფულის გულსაითვის თუ მისცემს ტრაკს, ან ჩაიდენს პედოფილურ საქციელს, ან ხვა უმსგავსობას), ჟურნალისტებში, ამბიციურ, პატივმოყვარე და ჭკვიან ადამიანებში ეძებენ. შეიძლება მკვლელბშიც მონხაონ თავსი მოძმე, რადგანაც ესეთებიც ჭირდებათ.
  მოკლედ ამდენი სულ სხვა რამისათვის დავწერე. არაა გამორიცხული კიდე დაუყენონ ასეთი კითხვა მომავალში სხვებს და ვიღაცეებმა მსჯელობაც დაიწყოს და ტან დემაგოგიური ამ ტემაზე, მარა ერთი რამ უნდა იცოდნენ. უფალი არ ითხოვს ტრაკის მიცემას კარგი საქმისათვის. უფალი არ ითხოვს უზნეო საქციელს კარგი საქმისათვის, თუ არჩევანს ასეთი სახე აქვს, მაშინ მის უკან სატანა, ან მისი წარმომადგენელი დგას. სატანა კი სულ არ ცდილობს, რომ კაი საქმე გააკეთოს, ან გაგაკეტებინოს, აუცილებლად ყველაფერი ცუდად დამთვარდება, ცუდად სიკეთისა და უფლის თვალტახედვიდან, თუმცა შეიძლება ისედაც ცუდად დამტავრდეს და ამისი შანსი სულ ურო იზრდება, რადგანაც მაგენს დიდ ხანს არ გაუვატ ეგ ეშმაკობები. იქვე უნდა იცოდე, რომ სატანა გცდის და აინტერესბეს თუ მაოხერხებს შენს გადაბირებას რაიმეს გულისათვის.

 34. ცოტა მორბილებული ჩანს. უკვე ზესახელმწიფოს ამბიციებზე უარი თქვა ხმამაღლა პუტინმა.
  ისტორიულად ასეა, როგორც კი ნავთის ფასი მატულობს და რეზერვებს აგროვებენ რუსები, მაშჲნვე თავში ახალი მიწების დაპყრობა მოსდით და იმ ფულის სხვა რამეში გამოყენება ვერ წარმოუდგენიათ, ეტყობა სწორედ მიწების დაპყრობა უფრო მეტ სიამოვნებას ანიჭებთ რუსებს ვიდრე საკუტარი ქვყენის უფრო კომფორტულად მოწყობა და საღორისადმი ტავის დაღწევა იმ ფულით. ურჩევნიათ იცხოვრონ საღორეში და ტალახში, ოღონდ ბევრი მიწა ქონდეთ დაპყრობილი, რომელსაც ისევ საღორედ გადააქცევენ და მაინც ვერ გამოიყენებენ სათავისოდ. მერე ნავთზე ფასს დაუგდებენ და მერე იწყებს უკვე ნელ-ნელა ამერიკასთან ჩასვრილ საუბარს და უკან დახევას.
  სწორედ მასე იყო ავღანეთის ომამდე. შეიქმნა ,,ოპეკი”, რამაც გააძვირა ნავთის ფასი, დააგროვეს ამათმა ფული და პირველი რაც თავში მოუვიდათ ავღანეთში შეჭრა იყო, რომ მერე პაკისტანი დაეპყროთ და ინდოეთის ოკეანეში გასულიყვნენ. პაკისტანის დაპყრობაში ინდოეთის გამოყენებას აპირებდნენ მოკავიშირედ. (ინდოეთსა და პაკისტანს შორის დღემდე უთანხმოებაა სადავო მიწების გამო და ამის გამოყენებას აპირებდნენ რუსები.) ვინც ჩემი ხნისაა ემახსოვრებათ ინდირა განდისა და სხვა ინდოელი ლიდერების პომპეზური ვიზიტები საბჭოთა კავშირში.
  მერე მოვიდა რეიგანი და ,,ოპეკს” დაურხია. ფასები ნავთზე ერთბაშად დაეცა და რუსეთსაც უცებ დაერხა. ხორცი, კარაქი, შაქარი, ძეხვი უცებ ტალონებზე გადავიდა. რუსეთი შიმშილის პირას მივიდა და ამიტომ გორბაჩოვმა და რეიგანმა ფარულად გემზე მოილაპარაკეს და რუსეთმა საიდუმლოდ კაპიტულაცია გამოაცხადა ცივ ომში. თუ რუსებს არ უნდოდათ შიმშილით დახოცილიყვნენ, მაშინ გორბაჩოვს დააძალეს, რომ საბჭოტა კავშირი დაეშალა და ეს მათ გარდაქმნების ,,ვიდით” გააკეთეს. გამოუშვეს დისიდენტები და ვითომ დემოკრატიის ნიღბით დაიწყეს იმ კაპიტულაციის გეგმის განხორციელება, ამაში კი დისიდენტები გამოიყენეს, რომ რუსეთის პოლიტიკური ელიტა ვერ მიმხვდარიყო, რომ რეალურად კრემლის მასონურ ხელისუფლებას უკვე ხელი ქონდა მოწერილი კაპიტულაციაზე და ეს ყველფერი დემოკრატიასა და დისიდენტების გააქტიურებას დააბრალეს. გამოქლიავებულმა რუსმა გენერლებმა კი ჩვენზე იყარეს ჯავრი, მაშინ როცა სხვა რესპულიკები ყოველგვარი მსხვერპლის გარეშე გამოძვრენ ამ პროცესიდან, რომეიც ისედაც უნდა მომხდარიყო, ჩვენ რომ სართოდ არ ამოგვეღო ხმა. მასონურ კრემლს მაინც აღებული ქონდა ვალდებულება საბჭოტა კავშირჲს დაშლაზე და ჩვენ კი ცუდად გამოვაყენებიეთ ტავი. ასე გვეგონა ჩვენი გამოუცდელობით, რომ ჩვენ დავშალეთ საბჭოტა კავშირი. თაგვს რომ ტავი ვეფხვი გონია ისე მოგვივიდა ჩვენ.
  ახლაც იგივე განმეორდება. ჯერ ამ ქლიავს პუტინს უკრაინაში რაც შეიძლება მაქსიმალურად შეიტყუებენ უკრიანაში და მერე როგორც ავღანეთის დროს მოხდა ისე მოუგრიხავენ კისერს. სანამ უკრაინაში შევიდოდა რუსეთი, ნავთი საკამოდ დიდი ხნით იყო გაძვირებული და პუტინიც ამაყად აცხადებდა, რომ რამდენიმე ასეული მილიარდის რეზერვი ქონდა. როგორც კი შეატყო პუტინმა მოვღონიერდიო, როგორც მოსალოდნელი იყო შოვინისიტი რუსისაგან და პუტინისაგან, რომელსაც უნდა შოვინისტი რუსების გულის მოგება და გამეფება, ამანც გადაწყვიტა ისევ დაპყრობითი ომები ეწარმოებინა. მოკლედ ასე შეიტყუეს საკუტარი უტვინობისა და სიხარბის გამო რუსები მეორედ იგივე მახეში. არადა ერთი დაიგივე ორმოში ორჯერ სახედარიც არ ვარდება. ახლა ნავთი ცოტა ისევ გააძვირეს, რომ პუტინი ცოტა მოძლიერდეს და უფრო გატამამდეს და უკრაინაში, უფრო ღრმად შეტოპოს, რომ მერე იქიდან უკან გამოსვლა ასე იოლი არ იყოს და დიდ ხანს აწვალონ იქ და მაქსიმალურად დაასუსტონ. ასე რომ პუტინი მახეშია და ხმაში რიხიც მოაკლდა, როგორც ამ განცხაებიდან ეტყობა, თორემ ადრე სხვა რიხიტ ატრაკებდა. ))) არადა არაა ეგ ის კაცი, მართლა რომელსაც მართლა დიდი ყვ-ები აქვს, ეგ კრემლში როა დაცული იქიდანაა მაგარი ბიჭი, თორემ ერთხელ სურათის გადღებისაის მკედმოშიშვლებული ქალები რომ ეუვარდნენ შაარვალზე და თვალებზე შეეტყო წამიერად კინაღამ ჩაისვარა(იდო ეგ ვიდეო იუთიბიზე). ესენი იმდენად დაცულები არიან ნებისმიერი რისკისაგან თავის ბუნაგებში, რომ რეალურად ქუჩაში დაუცველად გავლასაც კი ვერ გაბედავენ, ამდენ რისკსაც კი გადაჩვეულია, ტრაკს მისცემს და ყველაფერს იკდრებენ, ოღონდ ამ ქვეყნად იოლად იცხოვრონ და სხვებსაც წარბშეუხრელად გაწირავენ. როგორც დაწერა ერთმა რუსმა მიმომხილველმა, კაცი რომელცი ფულებს აგროვებს და ამ ქვეყნადვე უნდა სამოთხეში იცხოვროს ის რელაურად არ არის საკუტარი სიცოხლისა და კეთილდღეობის სასწორზე შემგდები. ბიძოსავჲთ, რომელიც ბრინირებული შუშებიდან გველაპარაკებოდა. როგორ შეიძლება მილიარდერებმა თავისი ნებით თავი გაწირონ და ამ ქვეყნიური სამოტხე იმ ქვეყნიურ ჯოჯხეთში ასე იოლად გაცვალონ? იესო ამბობს მდიდრებზე ტქვენ უკვე ნუგეშისცემული იყავით ამ ქვეყნადო, ახლა იმ ქვეყნად ღარიბებს ექნებათ ნუგეშიო.

 35. ავლეს ეპისტოლენი
  რომაელთა მიმართ
  თავი მეცამეტე
  1. დაე, ყოველი სული უზენაეს ხელმწიფებას დაემორჩილოს, რადგანაც არ არსებობს ხელმწიფება თუ არა ღვთისაგან; ყოველი ხელმწიფება ღვთის მიერ დადგენილია.
  2. ამიტომ, ვინც ეწინააღმდეგება ხელმწიფებას, ღვთის განჩინებას ეწინააღმდეგება; ხოლო წინააღმდგომნი თავიანთ თავზე თვითონვე მოიწევენ სასჯელს.
  3. ვინაიდან მთავარნი კეთილის მოქმედთათვის კი არა, ბოროტმოქმედთათვის არიან საშიშნი. შენ გინდა, არ გეშინოდეს ხელმწიფებისა? კეთილი აკეთე და ნაქები იქნები მისგან.
  4. რადგანაც ის ღვთის მსახურია შენდა სასიკეთოდ. მაგრამ თუ ბოროტს სჩადიხარ, გეშინოდეს, ვინაიდან ტყუილად როდი არტყია ხმალი, არამედ იმიტომ, რომ ღვთის მსახურია, რისხვით შურისმგებელი ბოროტმოქმედთა მიმართ.
  5. ამიტომაც გვმართებს მორჩილება, არა მარტო სასჯელის შიშით, არამედ სინიდისითაც.
  6. სწორედ იმიტომ იხდით ხარკს, რომ ღვთის მსახურნი არიან ამ საქმეზე გადაგებულნი.
  7. ამრიგად, ყველას მიაგეთ მისი კუთვნილი: ვისაც ხარკი ეგება – ხარკი, ვისაც ბაჟი – ბაჟი, საშიშარს – შიში, პატივსაცემს – პატივისცემა.
  8. არავისი არა გემართოთ რა, გარდა ურთიერთსიყვარულისა, რადგან ვისაც უყვარს მოყვასი, მან აღასრულა რჯული.
  როგორია ქრისტიანობის პოზიცია სახელმწიფოსა და აჯანყებების მიმართ. აკანუყება კი არა დაემორჩილეთ სახელმწიფოსაო. კარგია თუ ცუდი იგი ტავის დროზე უფლის ნებით გადავარდება. ცუდი ხელისუფლალი არის ამ ხალხის სასჯელი და განსაცდელი და როცა ჯანყდები ეგ იგივეა, რომ სასჯელ მისჯილი პატმარი შეეცადოს ციხიდან ჰაქცევას. ამ დროს ის გაქცევის ნაცვლად სასჯელს უფრო გაიზრდის და უფრო მეტი ხანი მოუწევს მერე სხვა ცუდი ხელისუფალის ატანა. ამიტმაცაა, რომ რევოლუციებით მოსული ხელისუფალი ხსირად წინაზე უფრო უარესია. როცა დრო მოვა დამპალი ვაშლივით თავისით დაეცემა ძირს ცუდი ხელისუფლება. ძნელი დასაჯერებელია, მარა რაც მეტს ვფიქრობ მით მეტად ვრწმუნდები ამ ჭეშმარიტებაში.
  გაიხსენეთ რა თქვა იესომ. მიცით კეისარს კეისრისაო, ამ დროს კეისარი დამპყრობეი იყო. ყველ ელოდა მისგან აჯანყებას და მეფოედაც უპირებდნენ არჩევას, მარა იესომ არ მ ოუწოდა არავის ძალადობისაკენ და მეფობაზეც უარი ტქვა. ქრისტიანობა სახელმწიფოს განიხილავს ეშმაკთან ბრძლის ერთდერთ იარაღს რომელსაც უფლება აქვს ბოროტების წინააღმდეგ ძალა გამოიყენოს და თუ ხელისუფლალი ცუდია, მას მოთმინებით უნდა ატანა, როგორც დამსახურებულ განსაცდელს. შენ პიროვნულად ნუ გადაგვარდები, ნუ გადაჯიშდები, ნუ შეეკვრები ფულის და კაი ცხოვრებისათვის მტერს და ის ვერაფერს დაგაკლებს მაინც. თავის დროზე მოლპება და გაქრება როგორც ყველა იმპერია ქრებოდა. ქრისტიანობა ინდივიადუალური ხსნის რელიგიაა და ყველა თუ საკუტარ სულს მოუვლის მყერი ცოტა ხანს იბოგინებს და მერე გაქრება.

 36. რუსეთში წყალში დამხვრჩალი შვილის გაცოცხლებას დედა ლოცვებიტ ცდილობდა თურმე, იმის მაგივრად რომ სასწრაფო გამოეძახებია. სასწაულებისადმი ბრმად მინდობა მართლა პრობლემაა, როცა გამოუცდელი ადამიანი წმინდა წრილების კითხვას იწყებს და წაიკითხავს, რომ თუ რწმენა გაქვს მთასაც კი გადაადგილებთო, ძალაუნბეურად ღმერთის გამიცდის ცდუნება უჩნდება და ბევრ სისუელლეს სჩადიან. იქნება აქვე განმარტებაც მისცენ სასულიერო პირებმა, თორემ ეს ბევრს შეცდომაში შეიყვანს და დააბრკოლებს. უნდა უთხრან ალბათ რომ ყველას არ აქვს იმდენი მადლი, რომ მარტო რწმენით სასწაულების ჩადენის უფლება დაიმსახუროს. საკმარის რწმენაზე იესო მოციქულებს ესაუბრება და აქედან არ ჩანს, რომ სხვას ყველას დანარჩენს ჩვენისთანა უბრალო მოკვდავებისათვისაც მარტო რწმენა საკმარისია რომ სასწაულ მოქმედები გავხდეთ. სასწაული რომ მოხდეს, რწმენაც არის საჭირო, მადლიც და ამავე დროს გარშემო მყოფებიც უნდა იმსახურებდნენ ამას. გაიხსენთ, იესომ თავის სოფელში სასწაულები ვერ თუ არ ჩაიდინა, ამას გარდა იგი ამბობს, რომ ვინც სასწაულებს ეძებს იმას საწაული არ მიეცემაო. ანუ ყველა ვერ იმსახურებს სასწაულების პატივს. იესო ხშირად ეუბენბა ავადმყოფებს თუ აქვთ რწმენა, ურწმუნოების გარმეოცვაში სასწაული თითქოს არ ხდება, მარა საერთიდაც ამ სასწაულებზე აქცენტების გაკეთება არის ღრმა შეცდომა. სასწაული მაშინ მოხდება როცა საჭიროა და არ უნდა ელოდო სასწაულს და სასწაულის იმედზე იყო. სასწაული არ მიეცემა იმას ვინც სასწაულს ითხოვსო. როცა საჭირო იქნე ამაშინ მოხდება თავისით. არის გადმოცემები, რომ როცა წმინდა ბერები ლოცულობდნენ სხვები ხედავდნენ, რომ ის ჰაერში იწეოდაო, მაშინ როცა მლოცველი ბერი ამას ვერ გრძნობდა.
  მოკლედ ასა თუ ისე მრევლს ეს თუ არ აუხსნა ეკლესიამ ისე ბევრს დააბრკოლებს და აფიქრებინებს რომ ატყუილებენ. საღვთო წიგენბის პირველად რწმენით წაკითხივს დროს მართლაც გიჩნდება კითხვა და სურვილი შენი რწმენაც გამოცადო და უფალიც. ამას ჭირდება კარგი ახსნა ხალხისათვის, თორემ უმრავლეოსბას სწორედ სასწუალები და ჯადოები აინტერსებს ეკლესიაში, მათ შორის ბევრ ეპისკოპოსსაც კი ემჩნევა ეს.

 37. არ ვიცი ადრე დავწერე თუ არა მარა ხსირად ახალგაზრდებს, ან ბავსვებს გონიათ რომ საქციელი ან მადლია ან ცოდვა და ავიწყდებათ რომ არის საქციელი ისეთიები და უცრო ხშირად სწორად ეგეთებია,რომ არც ცოდვაა და არც მადლი. ზოგს შეიძლება გმირობა ვალდებულება ეგონს, ისევე როგორც წმინდანობა და თუ ეს ვერ მაოხერხა ტავი ციოდვილი ეგონის. გმირობა რომ სავალდებულო ვერ არის და ერთეულების ხვედრია იმიტომაა გმირობა, ისევე როგორც წმინდანიბა. მაგალიტად სესხს თუ არ მოსთხოვ მევალეს ეს მადლია, თუ მოსთხოვ იმას რაც სამართლაიანდ გეკუთვნს არც მადლია და არც ცოდვა, ამრა თუ იმაზე მეტს მოსთხოვ ვიდრე გეკუტვნის, ან მოიპარავ ეს უკვე ცოდვაა. ამის გარცეავ უჭირთ თავიდან და შეიზლებ სისულელც ჩიდინონ. ვალდებულება არის რომ იყო წესიერი და არ იყო ჩათლახი, ხოლო წმინდანობა და გმირობა უკვე ღმერთის მიერ გამორცევის ამბავია. თუ წინასწარ გმირობაზე და წმინდანობის პრეტენზით ცხოვორბ ისეთი გამოცდები დგატყდება ტავს რომ ძალიან შერხხვები. ამიტომ ჯობია იცხოვო ნაკლები ამბიციებიტ და ამპრატავნობიტ და ეცადო რომ ცუდი არ იყო და ჩათლახი, არ ჩაიდნო ნ ცოდვ და დანარჩენი ტავისით მოხდება. მარტო ამას თუ მოახერხებ ეს უკვე დიდი საქმეა და არც ისე იოლია ვინჯმეს რომ ერთი შეხედვიტ ეგონოს. იმდენი გამოცდების გავლა მოგიწევს მაინც რომ უბარლოდ ნულოვანი ნიშნულიდან უარყოფიტებში არ გადახვიდე, რომ იმის გაძლდბაც არ იქნება იოლი და მით უმეტეს როცა ამხელა ამბიციებს იჩენ და წმინდანობას ან გმირობას უმიზნებ გულში, ეს სატანას შეუმჩნეველი არ დარცება და ძლიან მძიმე იქნება გნასაცდლები, თავს მოგჭირს სატანა ისთ დღეში ჩაგაგდებს. ეცადე იცხოვრო უბრალოდ და წესიერად ზედმტი წარმოდგენების გარეშე შენს მოვლაეობაზე და სენს ტავზე. ესეც კი ძნელი იქნება.

 38. ძალიან ძნელი წმინდა წერილები იკითხო თავიდნვე რწმენით და ყველაფერი სწორად გაიგო და ზოგჯერ საბედისწერო შეცდომებიც კი არ დაუშვა მისი სწორად გაგების დროს. ამიტომ ძალიან კარგი იქნებ ერთ ტანამედროვე ადმაიენბსიათვის განკუთვნილი სახხარების განკარტება , სადაც იმ მაცდუნებელ კითხვებზე იქნება გაცემული ასუხები რაც პირველ დამწყებს შეიზლება მოუვიდეს და იმ ცდუნებებზეც იქნებ პასუხი გაცემული. როცა ასეთი რამის კიტხვას იწყებ უცებ წყდები მიწას და მსიტირუ სამყაროში ფრინაცვ და რეალობას სულ კარგავ. ეს საშიშია. ზოგი საიდან ხტება ტავის და ღემრთის გამსოაცდელად და ზოგიც კიდრე რას სისულელს არ სჩადის. ძნე,ია ყვეალფერი უბრალ;ო გონებამ ერთი წაკითხვით კი არა ბევრჯერ წაკიტხვიტაც სწორად დაალაგოს გონებაში. მისტერიები გაბრუებენ და საშიშია, გიჭირს ზრავრის დაცვა რომ ზემდეტად არ აცდე რელობას და იწას.

 39. აუ ეს ბერძნები რა გაჭედეს?! ჯერ კვიპროსზე რეფერენდუმით უარი ათქმევინეს, მერე დაჯილდოვეს და ფრეხბურთში მსოლფიო ნჩემპიონტზე როგორღაც მე-4 ადგილზე გავიდნენ თუ სწორად მახსოვს. კალათბურთში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ (შეიძლება ცოტა მეშლება, მარა ნამდვიად დიდ წარმატებბს მიაღწიეს ვითომ იმ წლებში, 2005 წელი იყო თუ არ მესლება). მერე მიაყარეს მაყუთი 300 მილიარდი ევრო, რომელიც მასონურმა და მორალატე მტავრობამ ნაწილი გაფლანგა და საკუტარი კეთილდრეობა მოიწყო (სხვათაშორის ეს ტანხა მაგისთვის იყო სწორდ გამოყოფილი, ორმ ევროკავშირის აგენტებს იგი გაეფლანგატ და თუ მაინც გასაფლანგად იყო მიცემული ბუნებრივია ყველაზე კაგი ხერხი გაფლანგვს არის სახლში წაღება, თან ეს აძლიერებს ევროკავშირის აგენტურის და მასონების ეკონომიკურ მდგომარებას და აძლეს მათ დიდი გავლენის ბერკეტებს ქვეყნის პოლიტიკურ მდგომაროეაბზე, ასე რომ ეს ყველაფერი გათვლილი იყო, რომ მასე უნდა მომხდარიყო.). ხალხი რომ არაფერს მიმხვდარიყო, ამ ფულის ნაწილი ისეთ რამეში უნდა დახარჯულიყო, რომ ხალხს გონებოდა, რომ ვითომ მართლა რამე კეთდებოდა. ასეთი კი არის ინფრსატრუქტურა. თავისთავად ინფრასტრუქტურა არაფრის მომცემი არა. იგი როგორც ეკონომისტები ამბობენ, ასრულებს იგივე როლს რასაც თვითმფირანავებისათვის ასაფრენი ბილიკი. ჰოდა რა ჯანდაბა დ გინდა ამდენი ასაფრენი ბილიკები, როცა თვითმფრინავი, ანუ ეკონომიკა არ გაქვს?
  ევროკავშირი ყველა მის ახალ წევრ ქვეყნებში ძირიტადად მარტო გზებს აგებს და ამაში აძლევს სესხებს მის ახალ წევრებს (მარტო ჩეხეთია გამონაკლის, როელსაც რატომრაც ისტორულად გერმანია ძალიან კარგი ტალით უყურებს და იმაზე უკეთაც ეპყრობა ვიდრე მის პერიფრიებს, ამიტომ ამ გამონაკლისს სხვა მზიეზები აქვს და არ გამოგვადგება მაგალიტად). ეს არ ხდება შემთხვევით. ყველა ხალი წევრ ქვეყნაჲშ პირველ წლებში იმქნება შტაბეჭდილება, რომ ეკონომიკური ბუმი მოხდა, რადგანაც დიდი ფული იწყებს მოძრაობას ინფრასტრუქტურაში (ეს ინფრასტრუქტურა თვითონ გერმანელებს ჭირდებათ კომფორტულად რო იგრძნონ ტავი ევროპაში, გაიხსენთ გიტლერიც სულ ავტობანებს აგებდა და გეგამში ქონდა, რომ კიევიდან ბერლინამდე ისეთი ავტობანი გაეკეტებია, რომ იმ დროინდელ მანქანებს იმ გზის დაფარვა რამდენიმე საათში შეძლებოდა, ისე რო იცოდეთ გერმანელებს არაფერზე ძველ იდეაე არ უთვამთ უარი. ისევ იგივე მიზნები აქვთ, მხოლოდ ტაქტიკა აქვთ შეცვლილი). როგორც კი დამთავრდება ეს ეტაპი და ეტყვიან, რომ ვითომ აი ჩვენ ყვეალფერი მოგიმზადეთ, ხედავთ რამდენი ფული ჩავდეთ თვქენს ეკონომიკაში, ახლა ადექით და აწი ეკონომიკა თქვენით აამოძრავეთო, (არადა რას აამოძრავებ, როცა არაფრის კეთება არ იცი და არანაირ ტექნოლოგიას არ ფლობ? ეგ კი არა, თუ არ იცი ოჯახის პირობებში ფრი კარტოფილიც არ კეტდება, ხო უმარტივესია, მარა ამასაც აქს რაღაც საიდუმლო, რომლის გარეშეც ეს მარტივი საქმეც კი არ გამოდის). ჰოდა იწყება იმ ხალის წვალება. მერე ხალხს აჯერებენ რომ უვარგისები არიან და თუ უნდათ ამ უბეურებიდან გამოსვლა, მაშინ უნდა დათმონ ტავის სუვერენიტტი და მაგალიტად შექმნა ევროპის ეკონომიის სამინისტრო, მერე კიდე სხვა რამეს მოიგონებენ და ასე გახდება კონფედერაცია ფედრაცია. არადა ისე უნიტარული არაფერია, როგორც გერმანული ფედრაცია. ბერძნების შემთხვავეაში კი უკვე ეტყობა იქ მიმდაინარე მოვლენებს რომ უპირველესი სამიზნე მართლმადიდებლობაა. სწოერდ მის დათმობას მოსთხოვენ ჯერ ფარულ მოლაპრაკებებზე და მერე მათ აგენტურას აამუშავებნ თვითონ საბერძნეთში.
  გერმანიას გადაწყვეტილი აქვს, რომ ეს ჭრელი კონფედრეაციული გართიანებ უფრო ინტერგირებული გახადოს ერთი რელიგიის გარშემო, ამისათვის კი კათოლციზმი აირჩიეს. სახმრეთ გერმანელები კათოლიკეები არიან სწორედ. ამიტომაც აირჩიეს ცოტა ხნის წინ გერმანელი პაპი, ახლა კი სამხრეთ ლათინური ამერიკის ყველაზე დიდი ესპანურ ენოვანი ქვეყნის მოქამქე პაპად (ესპანურ ენოვანები უფრო მეტია ამერიკაში ვიდრე პორტუგალიულები და ეს არ ცევანი იმიტომ გაკეთდა არგენტინელზე), ამითი გერმანია აპირებს მომავალში ამერიკის კონტინენტზეც გააფართოოს გავლენა.

  http://www.gazeta.ru/business/2015/06/22/6851397.shtml

 40. ხშირად ბევრ სიბრიყვეს ამბობნ ჩვენს საპატრიარქოსი და კერძოდ პატრიარქიც. ყვეალფერზე ეტყობათ არასიღრმისეული ზეაპირული აზროვენბა.
  ერთხე; თქვა ასეთი სიბრიყვე, რომ ვინც როგორ ფიქრობს სხვაზე ის თვითონ არის ეგეთიო. ეს არის ნაწილობრივი სიამრთლე და ნაწილობრივი სიბრუიყვე.
  გამოდის, რომ თუ მე ჭკვიანი ვარ და ინტელექტის დამხარებიტ მივხვდი ბოროტი ადამიანის, ან უზნეოს განზრახვას პატრიარქის ბრიყვული ნათქვამით მეც ეგეთი გამოვდივარ. ამის მერე ჭკვიან ადამიანს ამას ააფარებენ და სიამრთლეს არ ათქმევინებენ უდები. აი ეს გამოუვიდა მაგას.
  სიანმდვილეში იმისათვის, რომ სხვა ადამიანის მოპქმეების მოტივს მიხვდე ორი ურთიერთს აწინააღმდეგიო ძალა მოქმედებს შენს გონბაზე. პირველი თუ შენ მართლა ისეთივე უზნეო და ბოროტი ხარ, მაშინ დიდი ინტექლეტიც რომ არ გქონდეს, მართლაც იოლად მიხვდები სხვის ჩანაფიქრს, ისე რომ გონების დიდიად დაძაბვა არ მოგიწევს.
  მარა თუ სულით სუფთა, მაშჲნ ბუნებრივია უფრო გჲჭირს ჩახვდე სხვის ავადმყოფურ მოტივებს, არაჯანსაღს და შენთვის გაუგებარასა და არანომრლაურს. მაშინ ჭკვიანი ადამიანინიწყეგბს სხვაზე დაკვირვებებს, ანალიზს, ან წიგნებში დაიწყეჰს მოძიებას, ან ცხოვრეას უფრო მახვიი თვალისთ აკვირდება. აალანლიზებს უამრავ ვარიანტს და ბოლო-ბოლო ხვდებ იმ ბოროტის, ან უზნეოს ჩანაფიქრს. მერე რაც ურო მეტად აკვირდება მათ მეტ გამოციდოებას იღებს და უფრო იოლი მისახვედრია იმათი მოქმდებეის მოტივებისა და ხრიკების გამოცნობა. პირველად არის ძალიან ძნელი წესიერი ადამიანისათვის, ამრა ეს არ ნიშნასვ, რომ იგი ისეთივე მოტივების მატარბელ გახდა ვის მოტივებზეც ფიქრობდა, თუმცა აღარც ისეთი მიამიტი დარჩება ბუნებრივია, მარა ეს არ ნიშნავს, რომ მოტივები იმათნაირი გაუხდება.
  შეიძლება ადამიანი საუშალოდ წსიერი, იყოს, მარა დაბალი ინტელექტის და მაინც ვერფერს მიხვდეს რაც არ უნდა ბევრი იფიქროს, ეს უკვე წსიერები კი არაუტვინობის ბრალია.
  მოკლედ რაც უფრო წესიერია ადამიანი მით უფრომ ემტად უჭირს სხვიის ჩათხლობი გამოცნობა, ამი საწინაღმდეგოდ მოქმდებეს მისი ინტელექტი. ხოლო რაც უფრო უზნეოა უფრო იოლად ხვდება სხვის მოტივს, მარა სეიძლება დაბალი ინტექლეტის იყოს და მაინც არაფერი გამოუდეს, თმცა ეს არ ნიშნავს, რომ იგი მტრედივით უმწიკვლოა. ასე რომ ის სტერეოტიპი რასდაც პატრიარქი ამკვიდრბს არ არის სწორი.
  რაც უფრო მეტ გამოცდიელაბს იძენ ან მათძე დაკვირვებით ან მათი საქციელის მოტივების ახსნაზე ფიქრით, სულ უფრო იოლი ხდება იმ უზნეობის გაშიფვრა. სანამ ისინი შაბლონურად მოქმდებენ. არდა არც ისე იოლია მაგათთვისაც ახალი ხრკების მოფიქრება.
  ეს უბრალოდ იმიომ დავწერე, რომ ვიცი რომ ეს სისულელეც მოიკიდებს ფეხს და უკვე მოკიდებულიც აქვს საზაოგადოებაში და საზოაგდოებას ხელს შეუშლის სწორი დასკვნების გაკეთებაში. ამიტომ მე მგონი ასეტ სისულეებს უნდა ებრძოდეს სახელმწიფო, თუ ხალხის დაშტერება არ არის მ ისი მიზანი, როგორც ახლა უნდათ ეს, რომ იოლად ატყუილონ ხალხი. თუ ეს სტეროტიპი დამკვიდრდება. ჭკვიან ადამიანებს შერცხვებათ ამხილონ ეს პიდარასტი ამსონები და ამას ემსახურებოდა ჩემი აზრით ის რაც პატრიარქს გააჟღერებიეს, თუ თავიი უტვინობით გააჟღერა. ამიტომ არის საშიაი ესეთი რაღაცები, თორემ აერ შევწუხდებოდი ამის წერით.

 41. ვერც ტოინბიმ და ვერც გუმილიოვმა ვერ მაოხერხა ისტორიის სწორი ახსნა. ოინბიმ საერთოდ დაწერა მსოლფიოს ისტოირიის 12 ტომი და ბოლოს ნდაასკვნა რომ არანაირი კანონზმოიერება არ არსებოსბს, ყველაფერს შემტხვევითი პროცესები განსსაძღვავენო. გუმილიოვმა კი გენეტიკური ტალღებით ახსნა, როემლსაც არანაირი დასაბუთება არ აქვს და გაუგებარია საიდნ მოიტანა, რომ ვითომგენები 1500 წლიან ციკლებში თურმე რატომაც იწყებს ხელსაყრელად დალაგეაბს საზაოგდოებაში და იბადებიან პასიონარტა თაობა. ეს არის სრული სისულელე. ეს რომ დაამტკიცო, ამშინ გენეტიკა და ალაბათობის თეორია უნდა მოიშველიო და აჩვენო, რომ მართლაც ალბათობის თეორიის მიხედვით ყველ 1500 წლეიწადში ერთხელ გენების ხელსაყრელი ურთიერთავშეყრა ხდება. ეს არის სრული სისულელ ისე როგორც მაკკინდერის ნაბოდვარი,მარა ეს ხალხი გუმილივოს გარდა თავისი ქვეყნის აკადემიების წევრები და დაფასებული ხალხი. იყო. მე კი ავხსენი ისტორიის მამოძრავებელი ძალები და ედიკამ, ხაზარაძემ და ივანიშვილმა ქართულ ენციკლოპედიაში ვიკიპედიაში მიაწერა ტოინბის სი რაც ტოინვბის არ უწერია (როგრც იციან, ხოლმე მე რომ დავწრ რამეს, მერე იმდაგვრა რამეს სადმე აქვეყნებენ ძველი რიცხვით, რომ მე ყველფერში ჩამოჯვან, ვითომ არაფრი ფასი არ მაქვს, ეშინიათ რომ თუ მივხვდი ჩემი ტავის აფასს მერე ვერ მათამაშებენ იაფად ტავის ჭკუაზე და ასეთნაირად ყვეალფერს მიყალბებენ და სხვის სახელს აწერენ, რარაც დამახინჯებულს დამიახლოებულს დაწერენ. ამ დრო არც ინგლისრუ ვიკიპედიაში და არც რუსულში არ წერია ისეთი რამ რაც ქართულშჲ დაწერეს ამაგთმა და მე მომპარეს). ეს არაკაცები., მარტო მე კი არ მართმევენ ა,მაეებს, არამედ ქართველებსაც. ,არტო ჩემი ხო არ არის მომავალი თაობასაც ატყუილებენ ვოთომ ქართველისმ მოფიქრებული კი არ ოყო, არამედ ვირაც უცხოელების. ასეთი რამ ბევრჯერ გამიკეთეს ბევრ რამეზე. ჩემს მოფიქრებულს უცებ სხვას არჩევინებენ და ძველი რიცხვითბ უქვეყნებენ, რომ მე პრიორიტეტი წამრთვან. .
  ასე ხდება მას შემდეგ რაც ბანკში ქეასფლო ქეშფლოს დავამგსმგავსე და მყელი აბნკი იმითი სარგებობდა, ამმანდე მარტო უფრომულო ხცხრილი იყო სადაც არაფერი არაფერს არ უკავშირდებოდა და რაც არ უნდა გჩაგეჭერა შიგ კაცი ვე მიხვდებოდა რამდენად რეალური იყო. მერე ვირაცას ბურა,ტერს წიგნში დას ახელმძღავნე,ში შეატანიეს ისე გეგპნება ეგ ჩემი მოფიქრებული კი არ იყო, არამედ ხალხური იყო დ ა იოლი მისახვედრი. ასეთივე ფოკუსი გამიკეთეს გეოტერმულ წყლებზეც და სრი კარტოფილის შესახებ იდეაზე. ეს უკანაკსნელი ორი დიდი არაფერია მისახვედრად, მარა მაინც ასე გააკეთეს. თუმცა პრაქტიკუალდ შეიძლება ქონდეს კაიმ მნიშვნელობაც. ამათ მე დებილი ვგონივარ და ფიქრობენ რომ ვერ ვხვდები რასაც მიკეთებნ. იმიტომ მიკეთებენ, რომ ჩრდილიდან გამომიყავნონ და სახალოხდ მამტკიცებუონ რომ ცემია ეს იდეები თქო, რომ მერე საჯარო პირი გავხდე და იოლად მაშანტაჟონ და შანტაჟებით მართონ, მაგათმა მეტი არაფერი იციან, ამდენი წელი შანტაჟებით იარჩუნებენ გავლენას ქართულ პოლიტკურ ელიტაზე. მარა ვერ გავახარებ. მაგ იდეებზე მეტად მე მაგენის სამარემდე მიყვანა უფრო მხიბლავს. რადგანაც ერთხელ და სამუდამოდ მორჩება ეს სიბინძურე და სატანის მართველობა საქარტველშჲ, ხოლო ავტოი მაინც არ დაიმალება ვინ რისი იყო სინამდვილეში. ეგეთები გაურკვევიათ ისტორიკოსებს თუ მოინდოემს და კონიუნქტურა როცა გაივლის?
  ისე ამაგრი საამაყოა, როცა მტელი მსოფლიოს ცდილობს ისტორიაში რაიმე კანონი აღთმოაჩინოს და უამრავ სისულელს წერენ და ამ დროს სენ ქართველს აქვს ეგ გაკეტებული და ეს პროჭბი კი სხვა ს აწერენ და ართმევენ ხალხსაც და მეც პრიორიტეტს. არაფერი ამათ არ ადარდებთ ქვეყანაც და ხალხიც ფეხებზე კიდიათ. ოღონდ თვითონ იხრჩობოდნენ ფუფუნებაში.
  კაი თქმულებაა იტსტორიკოსებსა და მეფეზე, მიწერია აქ სადაც ზემოთ. ბერვს ეძებებნ ისტორიკოსები ისტორიის სიბრძნეს და სიკვდილის წინ მეფეს მოახსენებენ, ტოინბივით, რომ ისტორიიდან მარტო ეს გაკვეთილი გამოვიტანეთ, რომ დაიბადნენ , იციცხლეს და მოკვდნენო და ამის მერე ეს პროჭები კიდე სხვებს აძლევენ პრიორიტეტს.
  მე დავადგინე პირველად თუ რა მნიშვნელბა აქვს მსოფლიო ისტროიაზე გეოპოლიტიაკს და გოგრაფილ მდებარეობას, ეს ნასრომი ეტყობა საწრაფოდ გააგზავნეს ამათმა რეთში და რუსულ ვიკიპედიაში სწორედ ამ კუტხით აკრიტიკებენ ტოინბის, მან ვერ დაადგინა გეოოპლიტიკური ფაქრტროებისა ისტორიაზეო,გეგონება სხვებმა დაადგინეს. ამრტო გუმილიოვს უწრია ეგოსის ზღვაზე რომ მისმმა კუნძულოვანმა რელიეფმა განაპირბა ბერძნების წინ წასვლა ნაოსნობაში და მერე მათი გამდიდრბაო. სუ ესაა. მარა ეტყობა ამათგან უკვე მოხვედრილია რუსების ხელი კაი ხანია ჩემი ნაშრომები და იმიტომ წერენ ამას. ეგ კი არა თურქების ხელშიც იყო მოხვედრილი, თირქების გეოპილიტიკის სახელმღვნელო ჩემი შრომის ციტირებას აკეტებდა. ბმული მეგდო სადღაც ამ ნაშრომის. იძებნებოდა გუგლში ჩემისა ხლეით ის თურქული წგნი ამოვარდებდოა სადაც ჩემი სტატია იყო მითითებული. საიდან მოხვდა ასე უცებ ტურქების ხელში, თუა რა ესენი? მე რომელი ცნობილი გეოპოლიტიკოსი ვიყავი? პრიქით არასად არ მაჩენდნენ, ახალ კი უნდათ გამომაჩინონ,მიხვდნენ რომ ამშინ მიქარს, ამრა ახლა მეც მივხვიდ რატო უდნათ ცემი საჯარო პირობა. მაშინ სხვა გემა ქონდათ ვოთომმემ ერთი ქლიაბვი ვიყავი და ივანიშვილმა მაქცია ვტომკაცად. ეს რომ არ გამოუვიდათ ახლა შეცვალეს გეგემები. არადა ყვეალფეზე ეტყობა რომ სხვა მოლაპარაკება იყო კონტრდაზვერვასა და ედიაკს შორის. სვანაირად არ იხსნება ბევრი რამ. იოლად შეიძებოდა წინააღმდეგ შემთხვეავში ჩემი გვერდის ავლა და ამდენი ფოკუსები არ გახდებოდა საჭირო. გამოიდის, რომ ეს ივანიშვილი სწორედ ცემს მოსატყუებლად და სამართავდ დაჭირდა ედიკას, და მაგიტომ გახადა მილიარდერი. მიშა კი დაჭირდათ იმიტომ, რომედიკას სიტყვიდან უნდოდა გადახტომა, თვითონ ეს არ გამოუვიდოდა და ვითომ გიჟო სააკაშვილ გამოხტა და ჩაშალა კონტრდაზვერვასადა მას შორის მოლაპარაკება, ემრე კი ინიციატივა ისევ ივანიშვილს უნდა აეღო. აი ეს იყო გგემა და ამიტომ მპარავენ და მჩაგავრენ აგერ უკვე 20 წელია.

  • კი მარა საინტერესოა, როგორ მაოხერხა თურქმა ჩემი ქართულად დაწეილი სტატიის წაკიტხვა, თუ აქედან არ მიაწოდა ვირაცამ? ჯერ ერთი ქართულიც რომ ცოდნოდა შეუძლებელია მიეგნო შემთხვევით გუგლში ჩემი სტატიისათვის. იქ მარტო გვარი ვარდება და სატაური ჩემი სტატიის და მაგი როგორ მიხვდა იმ სტატიაში რა მეწერა და რას ეხებოდა? ეგ არის თივის ზვინში ნემსის ძებნა.

 42. ერთი მაწუხებს კიდე და არ ვიცი დავწერე თუ არა სადმე. ჩვენს ისტორიის წიგნებში ისტორიკოსები რატომრაც ძალიან ფილსოსფოსებენ და ფარნავაზისა და ქუჯის გართიანებას რარაც შემტხვევით პროცესად წარმოაჩნენ. თითქოს რარაც პირობებმა ხელი შეუწყო ამ ორი მტავარის გაერთიანებას, თითქოს შემთხვევითმა პროცესებმა, როგორც ტოინვი წრს. ამ დროს აუხსნელი რცება ბევრი რამ.
  გოგებაშვილს უწერია ეს უფრო ლოგიკაურ და თვის ისტორიაში. იგი წერს, რომ მანამდე საქართველოსი მამასახლისები მართავდნენ ტომებს. იყო ქართლის, ეგრისის და სხვა კუტხეების ამმასსხლისებიო. ომის და სხვა საკიტხების გადასაწრელად იკრიბებოდნენ და კოლეგიალურად ირებდნე გადაწყვეტილებას. მათ შორის კრების უფროსად და ტავმჯდოამრედ როგორც ჩანს ითვლეობდა მცხეთის მამასახლისი (ანუ უზენაესი სასამრთლოს მტავარი მოსამართლე, დახლოებით ეს უფლებები ქონდათ მეტი არა). მართველობის ეს ფორამ ძალიან ინერტული იყო, რამაც ეტყობა გამოიწვია ბერძნებთან (მაკედონელტან) მარცხიც. მას შემდეგ რაც განდევნეს ბერძნები ( და მათი დასამული როგორც ჩანს ტომით ისიც ქართველი, ვინმე აზონი, ისიც ქართლიდან იყო, გარკვეულისა ხელის ქართლიდანო ასე წერია ვერ ვიხსნებ. ეტყობა ქართველი იყო მაკედონლეის მარიონეტი) მიხვდნენ რომ საჭიროა იყო უფრო ოპერატიული მართველობის ფორმის შემორება და ფარნააძის დროს კი არ შეიქმნა ერი, ტანაც ხელოვნურად როგორც ზოგს უნდა გამოყვანოს, არამედ მაშინ მოხდა მართველობის სხვა ფორმახე გადასვლა. თორემ გაუგებარია, მაშინ რატომ ებნება ქუჯი ფარნავაზს, რომ სენ ხარ უფროი და შენ გამრთებს უფროსობაო. მასინ რა უფროს უმცროსობაზე უნდა ყოფილიყო საუბარი? გამოდის, რომ მანამდეც მცხეთის მამასახლისი იყო სხვა მამასახლისებში უფროსი და ამიტომაც ამბობს დიდსულოვნად ქუჯი ამას და არ იყენბს იმას, რომ უფრო ძლეირია სამხედრო ავსლაზრისოთ ვიდრე ფარნავაზი. ასე რომ დღეს ისტროიის სახელმზღავნელს რომ წაიკიტხავს ბავშვი უჩნდება შთაბეწდიელაბ, რომ ძველი წელტაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში მოხდა მეგრელებისა და დანარჩენი ქართველების მექანიკური ფაერთიანება, რაც არის სრული სისუელელე. და ეჭვი მაქვს რომ ტავის ტავში შეფარულად ვიღაცის მეირ ატარებს შხამის თესლს. თითქოს ვიტაცამ წინასწარ დაგვიდო ნაღმი ისტორიის წიგნში. არადა როგრც განმარტავს გოგებაშვილი, იქიდან ყველა კითხვას ლოგიკური პასუხი გეცემა. ეს შეფარუალდ დათესილი შხამი ისტროიის წიგენბიდან ამოსაძირკვია და ასახსნელია ბაბშვებისათვსი, რომ ქუჯი იმ წერილიში ტყუილად არ დაწერდა იმას რასაც წერს ფარნავაზს და კიდე კაი რომ ამაზე მაინც არის შემორჩენილი ცნობები. ალაბთ აწი სწორედ ამ საბუთს გახდიან სადავოდ აწი ქართველების მტრები. (((

  • დავანებოთ ტავი მართლა მწერა თუ არა ქუჯიმ ფარნავაზს მსგავსი სახის წერილი და ვთქვათ ეს მერე დაამატეს მემატიენეებმა, ბუნებრივია ასე იტყვიან დარმუნებული ვარ, მიუხეავად ამისა მაინც აუხნსელი რჩება ამ შემთხვევაში ლოგიკურად, რატომ დაუთმო ქუჯიმ, რომელიც უფრო ძლიერი იყო სამხედრო თავსაზრისით იმმმომენტში გამეფება ფრანავაზს და არ მოინდომ მეტი დამოუკიდებლობა თუნდაც ეგრისისათვის. რატო შევიდა მის დაქვემდებარებაში. კაი ვტქვათ მტესლ საქართველოზე გამეფების იმედი არ ქონდა ქუჯის,, არა ეგრისისათვის უფრო ემტი უფლებეს მოთხოვნა ან სრული დამოუკდიებლობის გამოცხადდბას მაინც არაფეი უშლიდა ხელს. საერთო მტრის მოშორების მერრე რა გასაწირი ადგა ქუჯჯის, რომფანრავაზის ქვეშერდომად ეცნო ტავი? აი ეს რჩება გაუგებრად, რა კაცი მაზოხისტი იყო და არ უნდოად მეტი უფლებები? პოლიტკოსს და ძლიერ სამხედრო ძალსი მქონეს? არ იხსნება მაინც ლოგიკურად. ლოგიკური ის ჩან, რომ ეს მაშინ იყო ჩვეულებრივი ამბავი და სხვა რამ არც წარმოედგინა ქუჯის.

 43. სამწუხაროდ საბერძნეთს ახლა რას უზამენ იცით? აი მეთევზე რო ცდილობს წყლიდან დიდი თევზი ამოიყვანოს ისე, რომ ანკესი არ ჩაუწყდეს ისეა ახლა მაგათი საქმე. ევროკავშირი ერთიანდება კათოლიციმის გარშემო. როცა გაერთინებას არაფერი აქს საერთო მაშჲნ მას აუცილებალდ ჭირდება რაიმე იდეა, რომლის გარშემოც ვითომ ხდება ინტეგრირბა, როგორც ეს იყო საბჭოტა კავშირის დროს, ვითომ სოციალისტური იდეების გარშემო რომ ვერთინდებოდით. სწორდ მასე გერმანელებმა გადაწყვიტეს ევროკავშირის გამაერთიანებელ იდეად იქცეს კათოლციზმი, თითქოს ათეისტურია გერმნაია და ევროპა მარა არა, უნდა იყო საერთოდ იდეა და ფაეულობები, თუნდაც ფორმალურად აღიარებული, სულ არარაობას მაინც ჯობია, მოსახლეობის ნაწილზე ხომ მაინც იმოქმედებს და იმიტომ. ასე რომ საბერძნეთი მართლამადიდბლბა ხელს უშლის გერმანიის ამ იდეას (გერმნელების სამხრეთით კათოლიკები არიან, ასევე ავსტრიაში, სვეიცარიაში და ყველგან სამხრეთით,მარტო ჩრიდლეოთითი არიან პროტესტანტები. გერმნაი თვითონაც მზადაა გახდეს კათოლიკური ევროპაზე სრული გავლენის მოპოვები სანაცვლოდ, პერსპექტივაში ამ იდეით იგი აპირებს გადაწვდეს ლათინო ამერიკასაც. სწორდ ამიტომ აირჩიეს ჯერ გერმანელი პაოი და ახლა კი არგენტინელი). ამიტომ საბერძნეთშ ჯერ მისცეს სესხები და მისცეს ნება გაეფლანგათ როგორც უნდოდათ. თან ეს ფული ძირიტადად სწორედ ბერძნების მოღალტე მექრთამე პოლიტიკოსებში იხარჯებოდა, რომ ისინი გერმნალების გავლენაში მოხვედრილიყვნენ და თან იმ ფულით საბერძნეთის ეკონომიკაზე გავლენის ბერკეტები მოეპოვებიათ. ინფრასტრუქტურული პროექტებში ეტყობა მაგარი მაყუთები ტყდებოდა, თან ვითომ გზებს უშენებდათ ევროპა და ტან ირიბად თავის აგენტურასაც აფინანსებდა.
  ახლა საჭიროა ხალხი მორალურად დაღალონ. ახლა მოლპარაკებბით დააზფრავენ ხალხს. ხან ახალ სესხს დაპირდებიანდ ა ლიბერალურ პირობებს, ხან ისევ გაუმკაცრებენ და ასეთნაირად როგორც მეთევზე ღლის დიდ თევზს ისე ღლიან ბერძნებს, რომ მერე დიდი წინააღმდგობის გარეშე ამოიყვანონ წყლიდან დაღლილი ხალხი და ათქმევინონ უარი თავის წარსულზე და ფასეულობებზე. ეს კი როგორც წესი ძველი ერის გაქრობას ნიშნავს და ახლის დაბადებას (როგორც ეს მოუვიდა ჩვენს მეზობლ ალბანელ ხლხს, რომლებმაც დათმეს რა ქრისტიანობა გახდნენ ააზერბაიჯანელები). საქართველოც სეიცვალა როცა ქრსიტიანობა მიიღო, ყველა ძველ ფასუელობაზე თქვა უარიდ ა ვინ იცი სწორედ იმ დროს დაიკარგა ქრისტიანობამდლი დამწრლობა, რადგანაც ყვეალფერი ძველი მაშინ ნადგურდებოდა. მარა ეს ქართველობამ საკუტარი ნებით ქნა, თან ახალი რელიგია ბევრად უფრო პროგრესული იყო. საკუტარი ნებით რომ შეიცვალა, ამიტომაც არ დაუკარგავს ისტრიასთან კავშირი, თორემ ხალხი უეჭველად შეიცვლებოდა და შეიცვალ კიდეც. ისტორიაში ქართველები ვიყავით წარმატებჲ და მერე გავხდით ქრისტიანები, მარა როცა მტერი ძალით გიცვლის ფასეულობებს იმას ის ძველი ერი ხელს უშლის და ეზიღებ, ამიტომ იკარგება სრულად კავშირი ძველტან და არ იყო ძველი, იმისათვის არის მარტო ახალი. ჩნდება სრულაიდ ახალი, ის ძველი მთლაიანად უნდა მოკლას მტერმა, რომ ხელი არ შეუშალოს. ხოლო როცა საკუტარი ნებით ხდება ფასუელობბები ცვილილება ეს დაპირისპირება ბუნებრივია ისე დაუნდობელი არ არის. მაგალიტად მტაში შემორჩენილი წარამართობაც გვეყოფა. ფაქტია, რომ ლაბანელებზე ზალით მოხვეულმა რელიგიამ ამერის სრული გამოცვლა გამოიწვია და ალბანელებს ეგენი წინაპრებად არ მიიჩნევენ, მაშინ როცა გენეტიკურად სრული თანხვედრა აქვთ, რადგანაც ხმელტაშუაზღვის რასის გარეგნობა აქვთ და არა მონგოლოიდების.
  მოკლედ ამხელა ამბავი მოყვა იმას თ რა ძნელია და მტკივნეული ერისათვის საკუტარ ცივილიზაციურ კუთვნილებაზე უარის ტქმა. სწორედ ეს მძიმე ბრძოლა აქვს ბერძნებს გადასატანი და დიდი განსაცდელი მოუვლინა მათ სატანამ. ეტყობა როგორც ქრისტიანობისადმი უდიდესი დამსახურების ერი თავიდანვე არ მოსდიოდა თვალში და ახლა მომენტი მოუნახა სამაგიეროსათვის. ) უფალმა ეტყოაბ ეს განსაცდელი დაუშვა, რომ თუ ბერძნები ამას გადალახავენ გაძლიედებიან, თუ არდა მაშინ….
  ახლა კიდე ერთი რამ თქვენ შეიძლება გგონიათ რომ ახალი პრემიერი მათრლა ბერძნების ინტერესების დამცველია. სამწუხაროდ ბერძნებში იმდენად დიდი ფულია დახარჯული და იმდნად დაემონენ მატერიალურს და გაიყიდნენ, რომ შეუძლებელია იმ ჭაობში ხელისუფლებაში მართლა ეროვნული პრემიერი მოსულიყო. ესეც მართული პრემიერია, გარეგნობით სიმაპთიების აღმძვრელი. ამისმა ვითომ ენერგიულმა და შეუპოვარმა ,,ბრძოლამ” უნდა დაარწმუნოს ბერძნები, რომ ძალიან კი ეცადა ვითომ მათი ახალგაზრდა და ენერგიული პრემიერი, მარა გამსაოვალი არ არის და ბოლოს მორალურად უნდა გტყდეს. აი ამისათვის დაუშვეს და მიუშვეს ეს კაცი ხელისუფლებაში, აბა ტქვენ როგორ გგონიათ ამდენი ფული ჩაყარეს გერმანელებმა ამ პროექტში და მართლა ბერძნების ,,პატრიოტ ” მასონ პრემიერს წყალში გადაყრევინებენ? (სხვათასორის სხვა თემაა, მარა იგივე ეხება პრორშენკოსაც, ისიც პუტინის კაცია, მარა პროდასავლურად უნდა ითამაშოს, რომ მართლა დასავლური ზალები არ მოვიდნენ ხელსიფოებაში და რუსეთმა არ დაკარგოს სრულიად კონტროლი უკრაინაზე, დანარჩენები კი სპექტაკლებია) ბრძოლა ძალიან ემგვანება რეალურს, მარა იქნება დადგმული სპექტაკლი, რომ ხლხი მორალურად გატეხონ. ძალიან მძიმე მდგომაროებაშია ბერძნები, არა მგონია მოახერხონ ამ განსაცდელის გადალახვა. ეტყოა უფალმა ეს იმიტომ დაუშვა, რომ ძალიან დიდი განსაცდელი თუ არ დაძლიეს, მაშინ ისინი ისედაც ვერ იკავებენ კაი ადგილს ეტყობა მის თალში და რეაბილიტაციას მხოლოდ ამხელა განსაცდელის გადალახვით მიაღწევენ, თუ არადა ეტყობა ისედაც დაღუპულები არიან უფლის თალში. ძალიან გაიყიდნენ ფულებზე ეტყობა. (((
  აი ასეთია მატერიალისტური და მეტაფიზიკური ახსნა ამ მოვლენების. მატერიალური მეტაფიზიკურის პროექცია უნდა იყოს ხოლმე, თუ ყველაფერი სწორად გვესმის.

 44. სტიგლიცი ყველაზე მართალს ამბობს ხოლმე დრევანდელ ეკონომისტენს შორის, მარა არა მგონია ტყუილად მისცეს მას ამდენის ლაპარაკის უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა ვითომ დემოკრატიულია ეს მაინც იმაზე მეტს ლაპარაკობს ვიდრე ჩვეუელბრივ ამერიკის დემოკრატიაც კი ნებას რთავს ასეთ ყოფილ ჩინოვნიკებს და ნებას აძლევს შიგნიდან ,,ამხილოს” იგი. სავარაუდოდ ეს ის სატყუარა იხვია(როგორც მონადირები იტყვიან ხოლმე) რომლიტაც სხვა მემარცხენეები ან ის ადამიანები უნდა მიიზიდონ ვინც ხვდება რომ რაღაცას ატყუებენ მემარჯვენე ეკონომისტები, ამიტომ ჩვეულებრივ სპეცსამსახურები ამათთვის ქმნის ხოლმე მათი მხირდან მართულ ლიდერს(ანუ ყველა განწყობის ადამიანთა ჯგუფუსათვის იქმნება ყალბი და მართული ლიდერი, რომ ამ ,,ლიდერებით”, ან ავტორიტეტებით მართონ ადამიანთა ნებისმიერი განწყობის ჯგუფი. მოკლედ ყველა განხრის ლიდერი ვისაც კი ხალხი იცნობს როგორც წესი ყალბია და მართული. მონაწილეობს დიდ პოლიტიკურ თამშებში და იმართებიან ყველანი ერთი ცენტრიდან, ერთი რეჯისორიდან, უბრალოდ სხვადახვა როლი შეურჩიეს სატამაშოდ, ის რომელიც მას უკეთ უდგება და გამოსდის), რომ იმათმა სხვის ჭკუაზე არ იარონ და იარონ მათ მიერ შექმნილი ყალბი ლიდერის კვალდაკვალ და ასეთნაირად მოახერხონ ხალხის იმ ნაწილის მარტვა რომლებიც ძველი ტყუილებით ვეღარ ტყუილდებიან და რაღაცას ხვდებიან. მიუხედავად ამისა რასაც მე ვამბობ, ეს კაცი ჯერ რასაც ამბობს მართალს ამბობს, სავარუაოდ ვინმე დაუმორჩილებელი მემარცხენეს რომ კვანტი დაუდოს მომავალში იმისათვის შექმნეს წინასაწარ(როგორც მოჭადრაკეები ავიტარებენ ფიგურებს წიანსწარ რაიმე წინასწრ განსაზღვრული გეგმის გარეშეც, უბრალოდ ასეთი ფიგურა უნდა არსებოდბეს საჭადრაკო დაფაზე წინასწარ გამზადებული, რა იცი როდის დაგჭირდება), თორემ ამას ისეთი პოსტები ეჭირა ამას ამდენი სიმართლის თქმა სიცოცლხის ფასად დაუჯდებოდა (მე კარგად ვიცნობ ამის ნაშრომებს და ვთვლი რომ მარტალაც ძალიან საინტერსო და მნჲსვნელოვანი ნაშრომები აქვს, მარგამ სულ მიკვირდა როგორ აძლევდნენ სავალუტო ფონდზე და სხვა გლობალური საფინასო ინსტიტუების მხილების უფლებას ამხელა ჩინოვნიკ კაცს. გამოდოდა რომ ამერიკა საკუტარ თავს შიგნიდანვე იკრიტიკებდა და ამხელდა. ამიტომ ბევრს ვფიქრობდი ამის გულწრფელობაზე), რაიმე უბედური შემთხვევა მოუვიდოდა. ეს ვაშინგტონიდან კურთხეული და მარტული ,,ოპოზიციონერია”, თუმცა ამ ეტაპზე მართალს ლაპრაკობს, რომ ვინც რაღაცას ხვდება იმათი ნდობა დაიმსახუროს და მერე ამისი მეშვეობით მარტოს ამერიკამ. ) ამიტომ ვისწავლოთ და გავეცნოთ ამისი და ასეთების მოსაზრებებს, მარა არ ვენდოტ ბრამდ და ჩვენი გოებიტაც გავანალიზოთ იგი. ასე ჯობია, თორემ უეჭველად კვანტს დაგვიდებენ და უფსკრულში გვიკრავენ თავს თუ ბრამდ ვენდეთ ვინმეს.
  მიუხეადავდ ყველაფრისა სტიგლიცი არასდროს არ ამხელს ფარულ მსოფლიო მასონურ მტავრობას და რაიმე მოვლენის ახსნისას ყოველთვის გვერდს უვლის ამ მხარეს და მოხერხებულად ახერხებს პოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენები ისე ახსნას, რომ არ გაამჟავნოს რეალური პოლიტიკური მიზნები საიდუმლო მსოფლიო მასოუნური მთავრობის, რომლის ფარული წევრიც სავარაუდოდ თვითოანც არის. ამას იგი მკაცრად იცავს, მიუხედავად იმისა რომ დარწმუებული ვარ ყველაფერს თუ არა ძალიან ბევრს ხვდება დამოუკიდებლადაც და ბევრ რამეში განდობილიც იქნება.

 45. ზღაპრის კეთილი დასასრულივიტაა. სიკვდილს და უბედურებას მაინც სიცოცხლე რომ აჯობებს და რომ უსასრულოდ გრძლედება მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მომენტში უბედურება იმარჯვებს ტჲთქოს. )
  რეალურ ცხოვრებაში კი ჯერ კიდე მიდის ბრზოლა, სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის. თუ სამყარომ ასე გააგრძელა განვიტარება მატერიალური კანონებით, მაშინ ეს ნიშანვს იმას, რომ ჩვენ სატანის მოედანზე ვტამაშობთ და სიკვდილი საბოლოოდ დაამარცხებს სიცოცხლეს, რადგანც უკვე კარგად არის ცნობილი მეცნიერებისათვის, რომ სამყარო მიექანება უეჭველი სიკვიდილისაკენ და სამყაროს სიკვდილის დრო და ტარიღიც კი გამოთვლილია უკვე. ასე რომ გრძლევადიან პერიოდში ამ ბროძლის ბოლო ჯერ კიდე არასაიმედოა ჩვენთვის. სიცოცხლისა და გადარჩენის გზა კი იესომ გვიჩვენა და დაგვიტოვა თავის სიტყვით. ამ სიტყვების ჩვენთვის დასატოვებლად და გადასარცნად ეცვა იგი საკუტარი ნებით ჯვარს, სხვანაირად როგორც იგი უნმარტავს ტავის მოწაფეებს მისი სიტყვა და შესაბამისად ხსნის გზა არ გადარჩებოდა.
  გადარჩენის გზა კი ასეთია: შევეშვათ ეშმაკთან მის საკუტარ მოედანზე ჭიდაობას (სატანას იესო ამ ქვეყნის მტავარს უწოდებს) და გადარჩენის გზად სულიერ ცხოვრებას გვისახავს.
  როგორც მოციქულტა საქმეებში წერია და თუ არ მეშლება პავლე მოციქული ამბობს: პირველი ადამი ხორციელი იყო ბოლო კი სულიერი უნდა გახდესო. მხოლოდ ასე იმარჯვებს სიცოცხლე, თორემ უკვე ცნობილია მეცნიერებისათვის რომ მატერიალური კანონებით ჩვენ წაგებულ თამაშს ვტამაშობთ და ტყუილად ვიმშვიდებთ ლამაზი ზღაპრებიტ ტავს, სადაც სიცოცხლე(,,მუდამ ნავარდობს”) და კეთილი ყოველთვის ჯობნის სიკვდილს და ბოროტს. არა, მატერიალურ სამყაროში ეს ბრძლა უკვე წაგებულია და უაზრობამდე მიდის ყევალფერი. მოგება მხოლოდ სულიერ სამყაროში თუ გადავიტანთ ამ ბრძოლას მაშინ არის შესაძლებელი. როგორ? როგორ და როგორც იესო ამბობს ისე თითოეული ინდივიდისათვის, მერე კი თუ დაიმსახურებს კაცობრიობა ალბათ ბოლო ადამი სულიერი გახდება და დაბრუნდება სამოთხეში უფალთან, მოიშორებს რა ყველაფერს ხრწნადს და მატერიალურს.

 46. რუსეთუმეებო და რუსეთუმე სასულიერო პირებო! რო ამტკიცებთ, რომ ერთმორწმუნე რუსეთი კაია და მართლმადიდებლობის პატრონი და მოსარჩელეაო. თვითონაც, რომ მესამე რომის პრეტენზია აქვთ. ა, ბატონო! აგერ ღერთმა მოუვლინა გამოცდა, რომ დაგვანახოს მართლამიდებლობის მართლა გულშემატკივარია რუსეთი, თუ მხოლოდ ნიღაბია იმპერიული ზრახვებისათვის? აგერ არი ბერძნები უზარმაზარი ვალებით მიტოვებული კათოლიკური ევროპის წინაშე უპატრონოდ და მოსარჩლის გარეშე(ისე, როგორც გვახსოვს არც მართლმადიდებელი ასურელებისათვის შეუწუხებია მართლამდებლობის ,,ბურჯსა და დამცველ” რუსეთს ტავი). თუ რუსები მართლამდიდებლების და მართლამდიდებლობის პატრონია, მაშინ რატო არ პატრონობს ბერძნებს? რატო არაფრით ეხმარება? რა უნდა იმის მიხვედრას, რომ ევროპა აპირებს ბერძნებს ფულით უარი ათქმევინოს მართლამდიდებლობაზე და გახდოს კათოლიკეები (დიდი ხანია ბერძნებს უტევს ევროპა ამ საკითხში და იქ იმ ადგილას ძალიან ძნელია თვის დაცვა ამდენი ხანი. ბევრია ცდუნება, ცოტაა პატრონი. ბერძნული მართლამდიდებელი ეკლესიაც დაყვეს რამდენიმე ნაწილად და ეკლესიებად), რადგანც ევროკავშირის გამაერთიანებელ იდეად კათოლიკობა უნდა გახდეს. შეიძლება უბრალო ადამიანები ვერ ხვდებით ამას, მარა რუსეთი მშვენივრად ხვდება. მსგავსი მოსაზრება მე რუსული გეოპოლიტიის სახელმძღავნელოებში მაქვს ამოკითხული და გამოდის, რომ ჩემზე ადრე ხვდებოდნენ ამას რუსები. მაშინ რატო არ ეხმარება ერთმორწმუნე ბერძნებს რუსეთი ამ გაჭირვებაში? მით უმეტეს, რომ ბერძნებისაგან არიან დავალებულები, ის მართლამდიდებლობა, რომლის ქომაგადაც მოაქვთ ტავი რუსებს, სწორედ ბერძნებმა გაავრცელეს რუსეთში და კირილიცაც ბერძნება შეუქმნეს.
  მარა მხოლოდ სიტყვების რახუნია და იმპერიული ზრახვების ნიღაბი მართლამდიდებლობაზე აპელირება რუსებისათვის და თუ გინდა უცებ მუსულმანიც კი გახდება, თუკი ეს მიწების შემოერთებაში დაეხმარება და მსოფლიო ბატონობაში. აი ესაა ნამდვილი ერთმორწმუნე რუსების სახე, თუ კიდე ამას ერთმორწმუნეობა ქვია.

 47. ხალხის სამართლიან პროტესტს საბერძნეთში ხელსუფლბამ როგორც ჩანს მოსყიდული ხალხი დაუპირისპირა. სინამდვილეშჲ ხარჯების შემცირებით ქვეყანა ვერ გამოვა კრიზისიდან. ამ დროს პირიქით ხარჯები უნდა გაიზარდოს, მარა სესხებს აღარავინ მსიცემთ. ბერძნები ხაფანგში გააბეს. თავის დროზე არ აკონტროლეს რაში ხარჯავდნენ ბერძნბი ამდენ ფულს და მისცეს საშუალება გაეფლანგათ. ნებისმიერ ბანკი (მე ბანკში წლები ვმუშაობდი) როცა სესხს იძლევ ავალებ თავის კრედიტ ოფიცერს, რომ ყოველთვიურად ამოწმოს თუ რაში ხარჯავს მსესხბელი ფულს, რომ მან იგი არ გფლანგოს და თუ ასეთი იქნა შემჩნეული დროზე იქნას ზომები მიღებული. მართალი კრედიტ ოფიცრებს ეზარებათ (რადგანაც ამაში არც პრემიეი ეწრბათ და არც არეავინ უფასბთ), ამიტომ ეს პროცედურა ფორმალური გახდ, მარა ვისაც საბანკო საქმე მართლა აინტერესებს მან უნდა ამოწმოს თავისი გაცემული სესხი, რომ ნახოს სად დაუშვა შეცდომა. ეს იქით იყოს. ამ საქმეს პირადპირ არ ეხებ, მარა თუკი კერძ ბანკებმა იციან ეს მსოლფიო ბანკმა და სხვა გლობალურმა საფინასო ინსტიტუებმა არ იცოდნენ, რომ უნდა ეკონტროლებიათ რაში და როგორ იხარჯებოდა ეს სესხები და პირვლსავე არამიზნობრივ ან არაეფქტრუ გამოყენებაზე განგაში აეტეხათ? მარა მისცეს გაფლამგვის საშუალება, რომ ასე გაეჭედათ და მერე პოლიტიკური მოთხოვნები წაეყენებიათ საბერძნეთისათვის. ამ ეტაპზე საბერძნეთიდან მოითხოვენ მართლამდიდებლობაზე ნელ-ნელა უარი ტქმას და გაკათალიკებას. ახლა ამ კრიზისიდან გამსოავალი ისევ ახალ სესხში და ამ ფულის სწორად ხარჯვაშია, მარა ახალ ეუბნებიან აწი მეტს არ მოქცემთო. ამათ რომ მართლა უნდოდეთ ბერძნების კრიზისდან გამოყვანა, მაშინ სესხი კიდე უნდა დაუმატონ და თან გაკოტრების მართველივით დაუნიშნონ კაცი ვინ ყურადღებას მიაქცევს თუ როგორ იხარჯება ის ფული. მარა სინამდვიეკში არ დაიჯეროთ არაცერთი ქვეყანა არ არის დაინტერესებული ვინმეს გაძლიერებით და ახალი კონკურენტის გაჩენით. მაქსიმუმ რაც შეიძლება შედიოდეს განვიტარებული ქვეყნებჰის ინტერესებში ეს არის, რომ ჩვენისთანა ქვეყნებში განვიტარდეს შრომატტევად დარგბი, რომელიც დაბალშემოსავლიანია, მარა ამ შროამტებად დარგებში მაინც იწარმოება ისთი პროდუქცია, რომელიც იმ განვიტაებულ ქყეყანას ჭირდება და მერე ტავის მაღალტექნოლოგიურ ნაწარმში ძვირად გაგიცვლის და ასე მოგიგებს ვაჭრობაში. შენ ბევრს იმუშავებ ის კი ცოტას და ის უფრო მიდარი იქნება სენ კი ღარიბი.ასმეტი თავისუფალი დრო ექნება შენ კი მტელი დღე იმუშავებ. ესეც უკეთეს სჱემთხვევაში, თორემ სამუშაოც არ ექნება ყველას. საქმე იმაშია, რომ განვიტარებულ ქვეყნას ჭჲრდება ნაკლებად განვიტრებუ;ი ქვეყნა რომ ნაკლებკონკრენტულ, მარა საჭიროა ნივთებს ამზადებდეს, აბა მაშინ ვისთან ივაჭროს? თუ სულ მკვდარი იქნა ქვეყანა მაშინ მას ვერაფერს გაორჩება. ამიტომ გარკვეულ დონეზე განვიტარება ჭირდება, მარა ისე რომ ამითი პირველ რიგიში მან ისარგებლოს, ისე რომ იმ საერთაშორის ვაჭორბით გამოვა, რომ დაბალ განვიტარებული ქეყანა სინამდვილეში მარალგანვითარებულისათვის მუშაობს თან მუქტად. ანუ რომ წაგგლიჯონ რამე ის რამე ხომ უნდა გქონედს? მხოლოდ ამ დონეზე თუ განავიტარებენ სავარო პარტნიორებს და მეტი არა. ამ შემთხვავში კი ბერძნების საქმე კიდე უფრო მძიმედაა. ბერძნებისაგან ამ ეტაოზე მარტო პოლიტიკური დათმობები აინტერეებთ და ჯერ ღლიან, რომ როცა ამისი პირდაპრი თქმის დრო მოვა უკვე არაქათ გამოცლილები კყვენე ბერძნები და ყველა მხირდან სასოწარკვეთილები.
  ის მიცემული სესხები ევროპამ სინამდვილეში კი არ გადაყარა, არამედ კორუფციული გზებით მისი მე-5 კოლონა შექმნა და ისინი დააფანანსა. აი სწორედ ის მაგათგან დაფინასებული მე-5 კოლონაა ახლ რომგამოდის და მისი დამაქცევარ ევროკავშრის მხარს უჭერს და პატრიოტების წინააღმდეგ იყენებენ. ((
  ასეა იაფი ყველი ხაფანგშია ხოლმე. როცა ამდენ ფულს გაძლევენ და არ გეკითხებიან თუ რაში დახარჯე და მიგიშვებენ შენს ნებაზე რაც გინდა აკეთეო, ე.ი. ხაფანგში გიტყუებენ.
  ჩვენ კიდე გულუბრყვილოდ ველოდებით (და ამ სულელურ აზრს კიდე უფრო აღრმავებენ ჩვენი ე.წ. ვითომ ეკონომიკის ექსპერტები), თუ როის მოვა კეთილი ბიძია დასავლეთიდან, ჩამოიტანს ბევრ მაყუთს და აგვიშენბს აქ მაღალტექნოლოგიირ საწარმოებს. მაქსიმუ რასაც აგვიშნებენ ეს შრომტვადი დარგების საწარმოებია და მეტი არაფერი, ან ლოჯისტიკის და ინფრასტრუქტურის, იმიტომ რომ ხომ უნდა გაირონ სადღაც.

 48. ინგლისმა იმპერიად ჩამოყალიბება რომ დაიწყო მე-15 საუკუნიდან ტერიტოიურლადაც და მოსახლეობის რაოდენობიტაც თითქმის საქართველოს ხელა იყო, მარა მერე იმდენად ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური პირობები შეექმნა, ჩვენგან განსხვავებით, რომ რამდენიმე საუკუნეში მსოფლიო იმპერიად იქცა. აი, რამხელა მნიშვნელობა აქვს გეოგრაფიას ისტორიაშიც და ხლხების ცხოვრებაშიც, ისევე როგორც სახელმწიფოების შემთხვევაში.

 49. რატო გაატარეს ქართველებმა თოხთამიში თავრიზისაკენ და რატო არ დაარბია თოხთამიშმა გზად საქართველო, თუ ქართველებთან შეთანხმებული არ იყო. თუ შეთანხმებულები იყვნენ და ქათველებმა მიუსიეს თიხთამისი თემურლენგს, გამოდის შარში ჩვენ თვითონ გაგვიყვია თავი.
  რატომ მოხდა, ორჯერ რო როცა ქართველებს ზალიან უჭირდათ თემურ ლენგთან, თოხთამიშმა ყურადღების გადასატანი მანევრი გააკეთა ორივეჯერ და დარუბანდში გამჩნდა, რის მერეც თემურ–ლენგი ქართველებს ტავს ანებებდა. თოხთამისი კი ბრძოლას თავს არიდებდა, რაც აშკარა მეტყველებს რომ მანევრი ყურადღების გადასატანი იყო.
  თუ თემურ ლენგმა ჩრდილო კავკსია გაამუსულმანა, მერე რატო არ დაუბრინდნენ ის ტომები ისე ქრისტიანობას? ოსები ხომ დაუბრუნდნენ ქრისტიანობას? ამიტომ მეეჭვება, რომ არა მარტო გაამუსულმანა თემურლენგმა ჩრდილოეთ კავკასია, არამედ უცხო მომტაბარე ტომებიც ჩამოსახლა, რომლებმაც შეიძლება მაშინდელი აბორიგენი ტომების სახელები შეითვისიეს და იმ სახელით დარჩნენ იქ, მარა გენეტიკურად მოსახლეობა სეიოცვალა. თორემ თემური 20 წელიწადში გადაიცვალა და ამ 20 წელიწადში როგორ გაიდგა ფესვი მუსულმანობამ იმ რამდენიმე საუკუნოვან ქრისტიან ხალხებში, რომ პირველივე შეასძლო შემთხვეავზევ უკან ქრისტიანობაზე არ დაბრუნდნენ, მით უმეტეს, რომ საქარტველოდან უეჭველად იქნებდონენ მისიონერები. 20 წელი მხოლოდ ერთი თაობაა, ნუთუ მოხუცი არავინ იყო დარჩენილი, რომ ხსომებოდა, რომ ქრსიტიანები იყვნენ? სავარაუდოდ კომუნიტებს არ აწყობდათ ჩრდილოკავკასიელების არააბორიგენ ხალხად გამოცხადება, სავარაუდოდ უფრო აფსუების აბორიგენობა უნდოდათ, რომ ეს დაეჯერებიათ თვითონ აფსუებს, რომ ქართველების მიმართ ზიზღი უფრო განვიტარებოდათ. მაგრამ რატომ არ არის აფხაზეთში არაფერი არქეოლოგიური აფსუური ნამარხი ნანახი მე–17 საუკუნემდე და რატო არის ქარტული და ბიზანტირუი ძალიან ბევრი? ამ კითხვას არ უსვავენ საკუტარ ტავს აფსუები ეტყობა. ამიტომ უნდა დავისვათ და დავაფიქროტ, მარა ალბათ რაღაც ყალბ ნამარხებს დაყრიან, ან ქართულებს მიითვისებენ.
  ბევრი კითხვა მაინც მრჩება მაგ პერიოდთან დაკავშირებით, მაინც არ ჩანს ლოგიკური ზოგი რამის ახსნა, ისე როგორც დღეს ისტროიკოსები ხსნიან. კითხვები რჩება უპასუხოდ. მე მაინც მიტროპოლიტი ანანიას ვერსიები უფო ლოგიკური მგონია. ნაკლები კითხვები რჩება .

  ადრე ვწერდი, რომ ქართველებს დარუბანდი და სამხრეთ კავკსაიონი უნდა სეენარჩნებიათ რადაც არ უნდ დაჯდომოდატ მეთქი, როგორც ბუნებრივი საზღვრები, მარა თემურლენგზე ფილმის ყურების მერე მივხვდი, რომ ქარტველებსა რასდროს ქონდატ ისეთი გლობალური ხედვა მოვლენების, როგორიც იმ მომთაბარე ხალხებს, რადგანაც იმათთვის უზარმაზარი ტრამალები არ იყო დიდი მანძილები. სტეპების ოკეანეში მოგზაურბდნენ, სადაც მოსახლეობა არ იყო მჭიდროდ დასხლებული და მაგატთვის მანძილები არ იყო დიდი. ქარტველოები კი რომლებიც ინტენსიურ მეურნეობას ეწეოდნენ, ამხელა მანძილებზე არც იყურებოდნენ, ამას ემატება ისიც, რომ უწყლო ველები ქართველების ყურადღებას არ იქცევდა. იქ სადაც კარგი ადგილები იყო მკვიდრი მეურნობსიატვის ისედაც დაკავებული ქონდათ კაბვკასიასი და იმის იქით არც აინტერესბდათ, რაგდანც ვერც აითვისებდნენ. იმ მიწების შესაბამისი მეურნეობა არ ქონდატ, მანძილებზე შორს არ იყურებოდნენ და ამიტომ ვერც დაურბანსდის და სახმრეთ მთიანეთის მნიშვნეოლობას შეამჩნევდნენ.

 50. პერიფერიშია მცხოვრები აგრესორი, რომელიც ცუდ პირობებში ცხოვორბს და ამიტომ ცენტრში მცხოვრები უფრო კულტურული, მდიდარი ხალხის და კაი პირობებსი მცხოვრები ხალხის შურს, მუდმივად ჩასაფრებულ მდგომარეობასია და აკვირდება როდის არის მოუმზადებელი მისი პოტენციური მსხვერპლი და ირცევს მისთვის უფრო ხელსაყრელ მომენტს ტავდასხმსიათვის. ამიტომ მისი გამარჯვების შანსებიც იზრდება. ცენტრსი მხხოვრები ხალხი კი მასე ჩასაფრებული არ არის და არც არანაირ მოტიი არ გააჩნია ცუდო მიწებისათვის იომოს. ამიტომ არ არი მუდმივად ომის და აგრესიის მომზადების რეჟიმში, უფფრო დაცვის რეჟიმშია და ისიც არა ყოველთვის. (ისე ვინც მუდმოვად იცავს თავს ის აუცილებლად გაუშვებს გოლს, მიტ უმყეს, რო, ცხოვრება ფეხბურთის ტამაში არ არის და დროსი შემსოაზღვრული არ არის. ამიტომ ალბათობა მისი დამარცხების 1 %-იც რომ იყოს ადრე თუ გვიან ეს ერთი პროცენტი გაამრთლებს აუცილებლად. ეს მხოლდო დროის ამბავია. ამიტომ პოტენციური აგრესორი ცენტრში მყოფ ხალხს პერიოდულად უნდა დაერბიათ და დაესუსტებიათ, მარა მაში ნ ამდები არავინ იცოდა.
  გარდა ამისა, პერიფერიაში მცხოვრები აგრესორი მუდმოვად ემზადება აგრესიისათვის და უფრო ხვეწავს ბრძოლის ტაქტიკას და იარაღს. უფრო ემტად არის დაინტერსებული სახმედრო ძლიერებაში, რადგანაც მისი მიზანი აგრესიაა და არა ტავდაცვა.

 51. 1453 წელს კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ დაიწყეს ევროპაში ინდოეთისაკენ მიმავალი შემოვლითი საზღვაო გზების ძიებაო ასე წერენ. მარა გაუგებარი რჩება რატო არ შეეცადნენ ევროპელები კონსტანტინოპოლის დაცვას და იერუსალიმის დაცვას, ან თურქების წინააღმდეგ გალაშქრებას, როგორც ამას ადრე აკეთებდნენ? ახლა ხომ უფრო ეტი მოტივი ქონდათ? რატომ შეეშვნენ ასე უცებ მცდელბას, რომ თურქებსიაან გაეწმინდათ ეს გზა? დავიჯერო ამრტო იმის ბრფალია რომ რელიგიური ფანატიზმი მინელდა? და ჯვაროსნული ლაშქროებბი მარტო რელიგიური ფანატიზმის ბრალი იყო და არ ცდილობდნენ აბრეშუმის გზის დაცვას ევროპელები?
  იქნება იმის ბრალი იყო თითქმის 40 წელი რომ არაფერი მოიმოქედეს და არც ეტოყბოდა, რომ რაიმეს მოქმედებას აპირებდნენ ევროპლები ამ გზის აღსადგენად, რომ უკვე მომწიფებული იუყო აზრი, რომ დედამიწა მრგავლია (ასტრონომიული გამოკვლევებით) და დიდი ალბათობით ელოდებდნენ, რომ კიდევ იყო სხვა შემოვლითი გზა ინდოეთამდე და ამიტომ არც ხცდილობდნენ იმ ძველი გზისათვის ბრძოალს. თორემ ეჭვი მაქვს, რომ მაინც მოახერხებდნენ საერთო ენის გამონახვას და საერთო ჯარის შეკრებას ევრპელბი თურქების წინააღმდეგ. უნდა ვივარადოთ, ცემი აზრით, რომ ევროპის ქვეყნებმა და საემფო კარმა უკვე იცოდა რომ დედამიწა მრგავლი იყო და რომ უეჭველი უნდა ეარსება სემვლი გზას. ამიტომაც აღარ ინტგერესდებოდნენ კონსტანტინოპოლით და თურქებით.

  • რომ არ აღმოჩენილიყო ამერიკა, ევროპის ყურადღება ისევ გადმოინაცვლებდა აზიისაკენ და თურქეთისაკენ და თურქები აქ ფეხს ვერ მოიკიდებდნენ, როგორც ვერ მოიკიდეს სელჩუკებმა თავიდან ფეხი მაგ მიწაზე.

   • z says:

    დროებითი იქნებოდა მაგათი წარმატებები წინა აზაიში.

 52. z says:

  ამერიკის სწრაფი კოლონიზაცია გამოიწვია ოქროს საბადოებმა მეთი მიწერია ჩემს სტაიაში, მარა ყურადღებიან მკითხველს შეიძლებოდა დარჩენოდა კითხვა კი მარა თუკი ამერიკის კონტინენტის სწრაფი კოლონიზაცია მოხდა, რატრომ არ მოხდა მასეთივე სრულიდ ა სწრაფი კოლონიზაცია აფრიკაში? აფრიკა ხომ ბევრად უფრო ახლოს არის ვიდრე ამერიკა? მეც ვფიქრობიდ ამაზე კაი ხანს, როცა მივხვდი რომ ეს საკითხი არ იყო ნათლად და დასაბუტებულად იმ სტატიაში და მერე მივხვდი რა მოხდა.
  ჯერ ესპანელებს ინდიელებმა გამზადებული ოროს მარაგები აჩვენეს ისეთი, რომ მოპოვებაც არ უნდოდა, პირდაპირ იღებნდნენ და მოქონდათ. მერე ელოდრადოზე თქმულება გავრცელდა უმდიოდრეს ქალქზე და ამან გამოიწვია აჟიოტაჟი.ს პირველი ტალღა.
  მერე იყოდ ამდინარე კლონდაიკზე აღმოაჩინეს უამრავი ქორო ჩამოქონდა მდიანრეს და პრიმიტიული იარაღებით შეიძლებოდა ოქროს მოპოვება და გამდიდრება. არ ჭირდებოდა აამს საწყისი კაპიტალის ქონა. საკამრიის იყო საცერო გქონოდა და მდინარეში ჩამდგარიყავი. ამიტომ ამანაც ბერვი ევროპელის ყუარდღება მიიპყრო და არაფრის მქონე და გამდუიდრფების სურვილის მქონე ევროპელების დიდი ტაკღა მიიზიდა ჩრიდლეოთ ამეიკაში. ეს მეორე ტალღა იყო/.
  რომ არა ეს ბედნიერი დამთხვევები მარტო ამერიკის აღმოჩენა არ დაგჰვაქცევდა ჩვენ. რომ არა ოქრო ამერიკაშ ევროპა ამხელა ყურადღებას არ დაუთმობდა ამეიკას, როგორც აფრიკას ისე იქნებოდა და თურქები ასე ვერ გაჯეჯილდებოდნენ ქინა აზიაში. მარა ყვეალფერი ჩვენს საწინააღმდეგოდ მოხდა.
  ახლა რა მოხდა აფრიკაშიდ ა რატრომ არ გამოიწვია აფრიკაშიც, ცოტა მოგვიანებით ოქროს საბადოების აღმოჩენამ ისეთივე აჟიოტაჟი ევროპაში, როგორც უფფრო შორეულ ამეირიკაში აღმოჩენილმა ოქრომ? საქმე იმაშია, რომ აფრიკის ოქრო მიწაში იყო და მის მოპოვებას ჭირდებოდა სერიოზული საწყისი კაპიტალი, რომ მაღაროები ეტარათ და მას ერთი კაცი მარტო ევრ იზამდა . საჭიროა იყო საწყისი კაპიტრალი და მუშების დაქირავება, ან შეამხანაგება ვინემსთან. ასე რომ აფრიკაში ყველას ვისაც უნდოდა იმას არ სეძლო ოქროს საშოვნელად წასვლა და იოლად გამდირების იმედი ვერ ექნებოდა. ამერიკაშ კი ჯერ სამხრეთ ამერიკიდან გამზადებული ზოდები ჩამოიტანეს ესპანელებმა,მერე კი ჩრიდლეოთ ამერიკაში მდინარეში იპოვეს სადაც საკამრისი იყო ერთი საცერის ქონა, რომ ოქრო მოგეპოვებია. ასე რომ საწყისიო კაპიტალის არ ქონა იყო ის ბარიერი რაც აკავებდა ევროპელებს მასიურად აფრიკის ათვისებისაგან.. მაგან გადაარჩინ აფრიკელები მთლაიანდ გათეთრებას და დაღუპოა ამერიკელი ინდიელები და ჩვენც მასტან ერტად.

 53. მომთაბარე თურქული ტომების ქცევის წესები არ ჯდება ჩემს სტატიის დედააზრში. ეგენი ხან ქმნიდნენ ერთ ტომბრივ გაერთიანება და ხან მეროეს და ძირითადად დაკავებული იყვნენ ზარცვებით. ხან ვინ გამიხტებიდა კაი და ყოჩაღი ჩაჩაღი და აიყოლებდა ტომებს და ხან ვინ. სსყემატურად და პერიოდულად ახორცილებენდნე ძარცვებს განვითარებულ ქვეყნებზე და ალბათ ერთი რასაც აკეთებდნენ დასუსტებულ ქვეყნებს უსწრაფებდნენ ციხვრებას, როგორც მგლები დასუსტებულ ცხოველს. მეტი ლოგიკა მაგათ მოქმედებაში არ იყო. ცუდ მიწებზე ცხოვორბდნენ და შიმშილი აიძულებდათ ეძარცვათ. სხვა ქვეყნები კი ჩემს ლოგიკას მიყვებოდნენ. პერიოდულად ეგენი ავისი გამხტომებით ამ ლოგიკურ მიდინარეობას არღვევდნენ.

  • თვითონ ვეცერთი სახელმწიფო ვე შექმნესო, როგორც ერთი ამბიბს თავის ვიდეოში, მარტო ევროპელებისა და ჩინელების მიერ შექმნილ სახელმწიფოების მართველობას იგდნედნენ ხელშიდ ა ამრთავდნენ სხვა ხალხებს. თვითონ რატომღაც სახელმწიფოს ვერ ქმნიდნენო, ანუ ძირიტადად იყვენენ მომტაბარე ტომობრივი გაერთიანებები. მუდმოვად გადადგილდებოდნენ საძარცვავ ხალხების ძებნაში და სახელმწიფოს როგორ შექმნიდნენ? მერე სხვის ნაშომს მოაჯდებოდნენ და იმ ხალხს დესპოტური მეტოდებით ძზარცვავდნენ და მართავდნენ. ანუ პარაზიტების როლი ქონდათ. ვერაფერს ქმნიდნენ და სხვები ხარჯზე არსებობსდნენ. მასე იქცევა კრიმინალური სამყაროც და მფიაც. თვითონ ვერაფერს ქმნისდ ა შენ თუ გინდა გახცადოს ცხოვრება უნდა უხადო ფული. განოიდს მტლი ერი ცხოვორბდა როგორც კრიმინალი ყაჩაღები.

 54. ალპებში არცერთი სამხედრო დანშნულების ციხე არაა. ერთი ორი ტავადის კოშკი კი არის, ამრა ჩვენთან რომ არის გვარებს და სოფლებს რომ აქვს ციხე კოშკები და თან ყველას ისე არსადაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ მშვიდად ცხოვორბდა ხალხი.
  ჩვენთან კი თემურ ლენგის მერე დაიწყ ჩრდიკოკვაკსაიელები მიერ ქართველების დაწიოკება, თორემ მანამდე თვითნ ქართულ ტომები ცხოვორბდნენ იქ და ამდენი ვისთან უნდა ეომათ? თუ ევროპაშ არ ომობდნენ აქ რატო უნდა ეომათ,რ ოცა ქართველები შაუასაუკუნეებში უფრო განვტრებულები ვიყავით ვიდრე ევროპა/ ევროპა შმიშილით კვდებოდა. სვანეთში კოშკები ტამარის დროინდელიაო. ნეტ რაშიდ აჭირდათ თამარის დროს კოშკები სვანებს? მაშნ კავკასიონიდან არავინ გამდოდიოდა და ძნელად წარმსოადგენია, რომ სვანები ასე ამსიურად დარეოდნენ ერტამეთშ და კოშკების ასე მასიური შენება დაჭირვებდოათ ერთამენთისგან თავდასაცავად. თუ ასე აუტანელი მეზობელები იყვენე ერტმაენთის მაშნ უფრო საფირექბელია რომ სხვაგან გადასახლდებოდნენ. მაგრამ რადგანაც ამდენი ხხალიხ იმავე ადგილზე რჩებოდა გამდოის, რომ ადგილობრვი მტერი კი არ აწუხებდა არამედ უცხოელი და გაადამთიელი. არ ვიცი რამდენად სანდო ის ვერსია რომ სვალეთის კოშკები ტამარის დროინდელია. საერთოდ ყვეალდფერს ტამარს აწერენ ჩვენშ, მარა მტალდ ლოგიკური არ ჩასნ ეს ვერსია.
  მე უფრო ვფიქრონ, რომ ჩრიდო კავკასია მას შემდეგ გადაგვიმტერდა,რ აც თემურ ლენგმა მმომთაბარე დაბალი განვიტარების ხალხი ჩამოსახალა, რომელიც ტავს ყაჩაღობით ირჩნდა დაარ იცოდა მეურნებოა როგორეწარმოებია. მაშნ ყვეალფერი უფრო გასაგებად დაჯდება ტავსი ადგილას.

 55. საბერძნეთი და იტალია კიდე ერთი მაგალიტაია იმისა, თუ როგორ მოქმედებს გარეშსე ფაქტორები ერის მრავალრიცხოვნებაზე. დრეს ბერძნები სეიძლეაბ იტალიელებზე მრავალრიცხოვანი ყოფილიყვნენ, რადგანაც უფრო დიდი და ხანგრძილივი იმპერია ქონდათ, მარა თურრქბის 4 საუკუნოვანმა ბატონობამ და დაკარგულმა ტერიროტრიებმა, რომელზეც ერთ დროზე ბერძნები ცხოვირბდნენ ახლა გათურქებული ბერძნები ცხოვორბენ. სედეგად კი ბერძ ები 10 მილიონღა არიან, ხოლო იტალიელები კი 50 მილიონი.

 56. ევროპელებმა სიმდიდრე განსაკუთრებულად ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური სიტუაციის გამო დააგროვეს და არა განასკუთრებული ფასეულობების გამო. მე-15 საუკუნიდან ესენი იწყებენ გამალებულ გამდიდრებას. ამას ხელი შეუწყო ნაოსნობამ, რომელიც ყველაზე უკეთ ხმელტაშუაზღვის აუზში და ევროპის სანაპიროზე განვტარდა, რადგანც თვითონ ხმელთაშუაზღვა უწყიბდა ამს ხელს. ამ პერიოდიდან კი საქართველოს დაქვეითება იწყება, რადგანაც მტელი ევროპა ამერიკის ათვისებით და იქიდან ოქროებს ჩამოტანითა დაკავებული, ინგლის მსოფიოშ კოლონიების შეძენით, ხოლო ჩვენ კი თურქეთი გაგვიმეზობლდა, რომელმაც კინაღამ გაქრობის ზავრზე მიგივიყვანა, არავის ეცლა ა თურქეთისათვის და თურქებმაც ლამის ვენა აიღეს დაწარმოიდგიენთ რა დღეში იყო საქართველო. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება საბერძნეთის უდიდესი იმპერიისა და კულტრუის დაცემაც. ასე რომ ბოლო 5 საუკუნე ჩვენ გადარჩენაზე ზრუნვა ვიწევდა ესენი კი კაპიტალს აგროვბედნენ. კაპიტალს კი მერე თუ ძაან შტერი არ გამოდექი, თვითონ მაქვს კაპიტალი, როგორც ბანკში ჩადებულ ფულს პროცენტები, დახლოებით ისე მუშაბს კაპიტალიც.

 57. თურქეთმა მე-15 საუკუნეში აბრეშუმის გზა კი დაკეტა, მარა სხვა განშტოებები მაინც რჩებოდა. რაც მტავარია, მაშნ მწიფდებოდა აზრი, რომ დედამიწა მრგვალია და ამიტომ ევროპის ყურადღება გადართული იყო ამ გზის შემსაოვლელ გზის ძიებაზე და თურქეთუ უყურადღებდ იყო მიტოვებული, რამაც ხელი შუწყო მის აგძიერბეას. ბედი უნდა ყველაფერს. კაი დრო დაემთხვა მის წინააზიაში გაძლიერების დაწყებას. მერე მალევე ამერიკა აღმაჩინე და ევროპას სლ არ აინტერესებდა რა ხდებოდა აღმოსავლეთით, მხოლოდ ამერიკით იყვნენ დაინტერესებული. ამასობაშ კი თურქეთი ვენას მადგა და იქ ევროპული სახლემწიფოები ცოტა შეფუცხუნდნენ და კოალიციური ჯარით ძლივს მოიგერიეს თურქები. ეს იყო თურქების მაქსიმუმი. რომ არ აღმოეჩინათ ამერიკა. ევროპა უფროა დრე დაუბრუნდებოდა აღმასოვლეთის საკიტხებს და თურქეთი ამდეანდ გაძლიერბას ვერ შეძლებდა. ასე რომ ეს კიდე ამტკციებს ხელსაყრელი საგარეო ვითრებისა და გეოპოლიტიკის მნიშვნელობას ქვეყენბსი გაძლიერბის საქმეში.

 58. აი კიდევ რამდენიმე მაგლითი თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ხელსაყრელ გეოპლიტიკურ გარემოს და ადგილს სადაც ცხოვრობ. ავიღოთ ესპანეთი და პორტუგალია. ევროპაში არ უკავიათ არც დიდი ტერიტორია და არც მსოახლება ყავთ ბევრი, მაგრამ ამს შემდეგ რაც საიცოცხლო სივრცე გაავართოვეს და სამ,ხრეთ ამერიკაშ აგდავიდნენ რამდენიმე ასეულ მილონამდე გამრავლდნენ. ეს ხელსაყრელი მიწებზე გადახხცლების შედეგი იყო. გადაიტანეს იქ ევროპული ტექნოლოგიები და ცხოვრბეის წესი, რის გამოც იმ მიწაზე შესაძლებელი გახდა უფრო ემტი ადამიანის გამოკვება და ისნიცი გამრვალდნენ, მაშნ როცა ინდიელები ვერ მრავლდებოდნენ, რადგანც მათ ხელთ არსებული ტექნოლოგიებით შეულებელი იყო დიდი რადოენობით ადამინის გამოკვება. ასე რომ ხელსაყრელი გეოპლიტიკრუი მდებრაროება და ახალი მირწევები იწვეს ქვეყენბსი განვიატრებას. სწორედ ამ ახალი მირწევების განვიატრებსათან ერთდ ხდებოდა ცივილიზაციის საზღვრფების გაფართოება, როგორც მე მიწერაი ჩემს სტაიაში ზე მოთ. ახალი მირწევები საუალეაბს აძლევდა ცივლიზაციის მეოზბლად უყურადღებოდ დარცენილ ხალხ ს მოძლიერებულიყვნე და ხელსაყრელ მომენტშ დასხმოდნენ ავ ტავის სუსტ მეზობელბს,ა ნ ძველ მეზობელს, მაგრამ უკვე თვითონ უფრო მოძლიერებული იყო მასზე მეტად.
  რუსეთსაც აქვს უზამრაზრი მიწები, ამრა მისი მმიწები საცოხვრებლად ვარგისი არაა ბევრგან და ამიტკმაც ამ მიწებმა შოაბდობის ისეთი ბუმი არ გამოიწვია, როგორც ლათინო ამერიკელებში.
  კიდე კაი მაგალუიტია სკანდიანვიის ქვეყენბი. ცუდი კლიმატის გამო ესენიც ისე ძაან ვერ გამრავლდენ, მიუხეადვდ იმისა, რომ მიწები საკამოდ დიდი აქვთ, მარა სამაგიეროდ მოახერხეს გამდირდება.. მათი გამდიდრება კი უპურველე სყოვლისა იმისი ბრალია, რომ პერიფიოერიაზიე იყვნენ, ცუდ კლიმატურ გარემოში და რავინ ინტერსდებოდა ამთით. ესენი კი ისე გამდიდრდნენ წყანირ ცხოვრების გამო, რომ კლასიკური მონარქიული წყობაც კი არ შეიცვლიათ. გარედან რომ არ ხდებოდა ჩარებვა, ამ ქვეყნებემა, შვედეთმა და ნორვეგიამ მაოხერხეს დიდი ნკატაკლიზმებისა და წყობების შეცვლის გარეშე მშვიდად გამდიდრებულიყვნენ. დღემდე ყოლიათ მონარქი, რომელიც ფოამლური კი არაა, არმედ მტავრიბის და სახელმწიფოს ტავმჯდოამრეცაა. ასე რომ ეკონომიკას და პოლიტკიურ წყობას მეორე ხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე გეოპოლიტიკურ ფაქორებს, კარგ საცხოვრებლ პირბებს და ტექნოლოგირუ მიღწევებს. ტექნოლიგირუ მიღწევები შეიძება გეოპიტიკურ ფაქოტრადაც მკი ცავთავლიოთ.
  ამიტომ არ მაინტერბესებს რა მხოდებ პარალემნტშ და როფოერი იქნება პოლიტიკური მოწყობა. ამას პირველი ხარისიხს მნიშვენლობა კარიერსიტებისათვის აქვს, ქვეყნისათვის კი მეროე ხარისხოვანი. უბრალოდ ისეთ არასტაბილურ ადგილზე სადაც ჩვენ ვართ მაი ნც საპრეზიდნტიო ამრტვ ელობა სჯობდა რადგანც უფრო ოპერტიულია და ნაკლებად არასტაბილური. მეტი არაფერი, მარა არც ეს არის გადამწყვეტი მნისვნელობის. სხვა უფრო მნისვნელოვანი ფატორბეის გავლენა უფრო ხშირი იქნება ქვეყანაზე. ეს ფაქორი კკი მეორე ხარისხოვანი იქნებ, ამრა მაინც ჯო ბდა ეს მეორე ხარისხოვანიც უფრო უკეტესი შეგვერჩია ვიდრე უარესი.

  • zazatsikoridze says:

   რატომრაც ასეთი დინამიურ რუქები მას შემდეგ და საკმაოდ მოკლე დროშ გამჩნდა რაც მე ეს გეოპოლიტიკური სტატია დავწერე. ესეთი რუქები კი არა ატლასებიც კი არ იყო წეისრად დალაგებული და მე ვცდილლბდი მომეძიებია ქრონოლოგიურად დალაგებია და მერე ანალიზი გამეკეტებია. ანალიზისიას ფიზიკის ,,შეშფოთების ტეორიის” მსაგავსი მიგომა გამოვუყენედ ა მარტო უმთავრესი ძალებიდ ა ფაქოტრიები განვიხილე, რომ დეტალებშ არ გავბურდულიყავი. ტან დეტალურად მსოფლიო ისტორიის შესწავლა რთულიც ყო და ტავდუანვე ხვდებოდი,რ ომუარობაც. მხოლოდ მატავრ მომენტები გამოვყავი. ტოინბიმ დეტალურად შეისაწავლა და ვერაფერი დაინახაა. რაგანც დეტალებშ მტავრი დაეკარგა. როგორც ამბობე დეტალური რუქა უფრო ძნელი გამსაოყენებელია, ვიდრე ტემტური სადაც აქცენტი მხოლოდ ერთ რამეეა გაკეტებული, რადგანც როცა რუქახე ბევრი რამაა აღნიშნული იმდენ რამეში ვერაფერ არჩევ. მდენი დეტალები ისვე მუშოაბენ, როგორც ხამური რადიოფიზკიაში. როცა ყვეალ სიხშირე ერთნარად მოდის და ვერაფერს ვერ ისმენ.

 59. zazatsikoridze says:

  ჩვენში ძაან პოპულარუალია აზრი, რომ საქართველოს ქონდა ფუნქცია ისტპრიული და რომ ამ ფუნქციის გამო იყო იგი სასრგებლო მსოლფიოსათვისდ ა ვითომ იმიტომ არსებოდბად. არდა უამრავი ქვეყენბია ახალც და ადრეც არანანირ ფუნქცია რომ არ ქიდნა და არსებობდა. ეს იდეა საშიშია იმიტომ რომ ეს იდეა ყველამ აიტაცა, ამ დროს კი არა სწორია და ყველა ეძბეს რარაც ფუქნქციას და თუ ვერ აღმოვაჩინეტ ფუქნცია რაიმე მსოფლი მნშვნელობის ეს აპათიაშ აგდებს ახლხს და იმედს უკრაგას რომ ვითომ პერსპექტივა არ გვაქვს. ლამაზი იდეაა, მარა არა სწორი. დათა თუთაშხიაში გამოთქვამას ამ იდეას ავტორი კარიძის პირით, მარა არაა სწორი. მერე იმდენად მომხიბვლელი იყო ეს აზრი, რომ გამსახრუდია და კოსტავაც კი საქართველო მსიიებზე წერდნენ. როგორ შეიძლება მსოფიში რმადენი ქვეყენაც არის ყველას რაიმე მისია ქონდესს? რა მისაი აქვს ისლანდიას. სულ 300 ატასი კაცი ცხოვრიბს და სულ რომ არ იყოს ვერც ვერავინ შეამჩნევს.
  ჩვენი ისტორიული მისია თითქოს იმაში მდგომარეობდა რომ ევროპას ვაცილებდით აზიიდან შემოსევებს. გეგნოება მსოფლიოს ამოცნა ა იყო ევროპის გადჩენა. რა იციან ამათმა რომ ღემრთშ ევროპა უფრო უყვარს და მის გადასარჩენად ზრუნავს? რატო გონიათ რომ ევროპის ადგრჩენა იყო სამყაროს აზრი? მარა დვანებოთ მაგას ტავი და უფრო დეტალურად გადავხედოთ ოსტორიას, მართალ იყო თუ არა ასე. არდა ართველებს მოსწონს ეს დიეა, რომ თთქოს ევროპას იცავდა და ამიტომ იმსახურბდა არსებობას. ანუ თუ ევროპას არ გამოვადექით ისე ვერ ვიარსებებ. გამდის უნდა შევეწიროთ ევროპას. აბა ვანხოთ მასეა თუ არა ამრთლა და საინტერსოა ამდენ გაყალბებულ ფაქტრებს რომ ისმეენ ისტორიკოსები რატო არაფერს ამბობენ/
  ახა კი დავიწყთ და ისტორიას გადავეხდოთ.
  პირველი აზიური საფრთხე რაც ევროპას დაემუქრა იყო არაბუი და მუსულმანური მე-7 საუკუნეშ. მანამდე ჰუნები იყვნენ, მაგრამ ჩრიდოეთიდან და ჩვენ გვერდი აგვიარეს და ისე აგდაურაეს ევროპას, ასე რომ ჰინებიდან ჩვენ არავინ დაგვიცავს. მერე როგორც მოგახსენეთ იყო არაბობა. არაბობამ ჩვენ გადაგვტელა, 4 საუკუნე გვაჯდნენ ტავზე და ეს ამირანის მითშც აისახა, როცა მაირანი მკვდარ არაბს ფეხსაც კი ვერ აუწევს. მარა დააკვირდით რუქას, რატომ არ შევიდნენ ააბები ევროპაშ და ვერ გაავრცელეს მაჰამდიანობა? იმიტომ რომ მათ ხელი შეუშალა საკამოდ ლიერმა ბერძნულმა იმპერიამ ბიზანტიამ და არა საქართველომ. არაბები დასვლთით ესპანეთთან შეფერხდნენ.
  მერე რა მოხდა? მერე იყვნენ თურქსელჩუკები, რომელტაც მტელი ევროპა დარზმუალდ შეწინააღმდეგა და სერიოზუალდ შეარყიეს. საართველოს როგორ შეეძლო ევროპისათვის აერიდებაი ეს დარტყმა, როცა სელჩუკებს შეეძლოთ და აგვიარე სკიდეც გვერდი და ისე მიადგნენ იერუსალიმს შეეძლოთ უბრალოდ არც კი შემჩნიათ საქართველო და გვერდზე მოეტოვებიათ, რადგანც ჩვენ მათ გზაზე არ ვიდექით, ასე რომ ჩენ მათ აგრესაის თუ ისნი მტელი ძალით მოინდომებდნე ამსა ხელს ვერ შევუშლიდით და ევროპაში მიმავალ გზას ვერ აგდავუღობავდით. ევროპასთან დაპსიირიპირებამ კი დავით აამშენებელს მისც ხელსაყრელი მომენტი და სელჩუკები მოიცილა. სელჩუკებს შეეძლოთ ყურადღეაბ არ მიექციათ საქართველსაოთვის და ევროპას ისე დაპოსირპირებოდა და ცვენ ვერაფერს გავხდებოდით.
  მერე იყო და მოვიდნენ მონგოლები. მონგოლები საქართველომ კი არა ტყეებმა შეაჩერეს. სადაც ტყე იყო იქ არ ომობდნენ, იმიტომ გაჩედნენ პოლონეთთან და იმიტომ ვერ მოიკიდეს ფეხი დასავლეთს აქართველოში. საქართველოს მონგოლების წინსვლა არ შეუჩერებია ეს ტყუილია და არც დაუსუსტებია. პრიიქით ლამის უბრძოლველად დანებდნენ და მხოლოდ ხელასყრელი მომენტისათვის დაარტყა გიორგი ბრწყონვალემ, როგორც კიი მათ სახანოში არეულბა დაიწყო. ის მომენტი გამოიყენა, ანუ ხელსაყრელი საგარეო ვიტარება დავითამც და გიროგი ბრწყინვალებმაც ათიანზე გამოიყენეს, ტან კაცმა რომ ტქვას საგრეო ვიტარება იდეალური არცერთშ არ ქდნა, უბრალდ ოდნავ შემსუბუქდა და ეს უცებ გამოიყენეს ვირტუოზულად, სხვები ამას ვერ მოახერხებდა ბევრი.
  მერე იყო და თემურ-ლენგი შემოვიდა. ტემურ ლენგს ბოსფორის სრუტის იქით არც გაუხეადვს და არც აინტერესებდა, მხოლოდ ზღვიტა დ ა მტებით უნდდოა შემსაოესაზღვრა ტავის იმპერია ოქროს ურდოსაგან, ასე რომ ტემურ ლენგს არც კი უცდია ევროპაშ შეჭრა და აბა როგორ გადავარჩინეთ ევროპა/ არც კი ქონდა მიზნად, კარგად იცოდა რომელის აზღვრები იყო უფრო გამრთლბული გეოპოლიტიკურად და დაცული და იმისათვის იბრძდა. ასე ზცანს მის მიერ დაპყრობილ ქვეყენბს რომ აგდახედავ.
  მერე იყო და ოსამლეთი გაძლირდა, როემლმაც ბიზანტიის დაცემდოან 4 წელიწადში ჩვენც წირვა გამოგვიყვანა. რა გამდოს? ვინ ვის იცავდა? ჩვენ ბიზატიას და ევროპას თუ ბიზანტიის გაქრობას გადავყევით ჩვენც?
  ბიზამტიის წაქცევის მერე ოსმაელთმა ყურადღება მიაპყრო ევროპას, სადაცხ მისთვის არ ეცალათ, რადგანც ამერიკის დასახლებით იყვენენ დაკავებული და ერთამეთს ეჯიბრებოდნენ ვინ უფრო ემტს დაიკავებდა. ამიტმ არავის ცხელოდა თურქეთისა და აზიისათვის და იმიტომაც დაეცა ბიზანტია, რომელიც ასრულებდა სწპრედ იმ როლს რომ კაავებდა აზაისა ევროპაში. პირვლად არაბები შეაკავა, მეროედ სელჩუკები, მეასმედ კი მარტო დარცენილი დაეცა ომსალეთის წინააღმდეგ და წავიქეციტ ჩვნეც. მერე როცა ომსალმეთმა ბოსნია დაიკავა და ვენასაც მიადგა კი შეშფოთდა ევრპპა და თავი მოიქაზცლეს და ვენასთან ძლივს გააცერეს თურქები, არადა ავსტრიის იმპერია ერთერთი უძლიერსი იყო იმ დროს მსოფლიშოი. მერე უვეკ გამჩნდა რუსეთი და მეთდოურად დაიწყო თურქეთში შევიწროება. ხოლო მერე კი ამერიკამ იგივე დაუწყო რუსეთს.
  ირანი საერთოდაც არ დამუქრებია ევროას და აბა რომელი დამპყრობელი ავაცილეთ ევრპოას? ხომ ყოფიალ სისულელე ეს იდეა? მარა ლამაზაი და თიტქოს ევროპა ჩვენს ვაშია და ჩვენ კი თიტქს ევროპისათვუის შეწირული ხალხი ვართ და თუ ფუნქცია გვინდა და დამოუკდიებლობის აგრანტიები ისევ ევროპის კარის დარაჯები უნდა გავხდეთ, ტუ არადა დაღუპულებ ვართ.
  ეს არის სისულელე და უაზრო ფუნჯქციების და მსოფიო როლების ძბენის მაგვირად უბრალოდ ვეცაოთ რომ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად და სახმედრო თავსლაზრისით გავძლერდეთდ ა ისპტრიიდან სწორი გაკვეთილები გამოვიანოთ,თორემ არასწორი დასკვნბია რასწორ ნაბიჯებს გადაგვადგევინებს და რელაბას მოგვწვეყტუს, რაც ძალინ საშიშია საერტაოშიირ პოლიტიკაში.

 60. zazatsikoridze says:

  1460 წე;ს პოტუგლიელ ენრიკე ზრაოსანს აფრიკიდან უარმავი ოქრო ჩამოუტანია. ამ დროს უკვე ეებდენნ დედამიწის შემვოლით გზებს, ტუმცა ამერიკამ მოგვიანებიტ აღმაოჩინეს. ამიტომაც ევროპა ერთამეტშ ეჯიბრებოდა ახალი მიწების ათვისებაშ და არავის უნდოდა თურქეთტან ომში დრო დაეკარგა. ბიზანტიის დაცემის მომენტში, როგორც ჩანს უკვე მომწიფებული იყო ზრი, რომ ჩინეთსაკენ უფრო მოკლე საზღავო გზა არსებობდა. საზღავო ტრანსპორტი კი უკვე საკამოდ განვიტარებული იყო და ამიტომა არავის მოუკლია თავი ევროპაიშ იმითი რპმ თურქეთი ძლიედებოდა. ეტყობა ასე ჯობდა დამეწერა ჩემს სტატიაში. უფრო ზუსტი ასე იქნებოდა.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s